NOU 2001: 24

Ny livsforsikringslovgivning— Utredning nr. 7 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen ble oppnevnt for å gjennomgå finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon.

Kommisjonen legger med dette frem sin utredning nr. 7 NOU 2001: 24 Ny livsforsikringslovgivning. I utredningen behandles virksomhetsregler for kollektiv livsforsikring, med hovedvekt på kollektiv pensjonsforsikring. I utredningen behandles også et begrenset antall av spørsmål som direkte angår individuell livsforsikring. Kommisjonen fremmer forslag om ny lovregulering av kollektiv livsforsikring inntatt som et nytt kapittel 8a Kollektiv livsforsikring m.v. i lov om forsikringsvirksomhet av 10. juni 1988 nr. 39. Kommisjonens lovforslag er med unntak av én dissens enstemmig. I de alminnelige motiver er det tre særmerknader fra ulike mindretall.

En del emner innenfor regelverket for forsikringsselskaper er av tidsmessige årsaker ikke behandlet i NOU 2001: 24. Kommisjonen vil påbegynne arbeidet med disse emner etter sommerferien. En del andre spørsmål knyttet til livsforsikringsselskaper er for øvrig allerede behandlet i Banklovkommisjonens utredning nr. 4 Finansforetak m.v. NOU 1998: 14, og Banklovkommisjonens utredning nr. 6.

Oslo, 29. juni 2001

Erling Selvig

Bernt Nyhagen

Hilde M. Berg

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Kjersti Elvestad

Grete Faremo

Ragnhild Fusdahl

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Jan A. Halvorsen

Øivind Fegth Knutsen

Tor Kobberstad

Øystein Løining

Per Melsom

Eva Nygaard Ottesen

Erling G. Rikheim

Rolf A. Skomsvold

Per Anders Stalheim

Olav Vannebo

Arne Lyng

Kari Sjørholt

Gudrun Rogdaberg

Kari Lærum

Til dokumentets forside