NOU 2001: 24

Ny livsforsikringslovgivning— Utredning nr. 7 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

0 Sammendrag, kommisjonens mandat og sammensetning

0.1 Sammendrag

I samråd med Finansdepartementet fremmes utredning nr. 7 fra Banklovkommisjonen, Ny livsforsikringslovgivning. Kommisjonen hari denne utredningen behandlet livsforsikringslovgivningen, med hovedvekt på kollektiv pensjonsforsikring. I utredningen behandles også et begrenset antall av spørsmål som direkte angår individuell livsforsikring.

Banklovkommisjonen har innenfor den tidsramme som er gitt (jf. avsnitt 03) ikke vært i stand til å utarbeide og fremme forslag til en fullstendig lovgivning for livsforsikring som ledd i en samlet lovgivning om finansforetaks virksomhet. På denne bakgrunn er Banklovkommisjonen kommet til at den beste lovtekniske løsning vil være å ta inn forslaget til en ny lovregulering av kollektiv livsforsikring i et nytt kapittel 8a Kollektiv livsforsikring m.v. i lov om forsikringsvirksomhet av 10. juni 1988 nr. 39 (forsikringsvirksomhetsloven). I en overgangsperiode vil derfor en del av bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 7 og 8 fortsatt måtte inngå i gjeldende lovgivning og gjelde for livselskaper som driver virksomhet under det foreslåtte nye kapittel 8a. En del andre spørsmål knyttet til livsforsikringsselskaper er for øvrig behandlet i Banklovkommisjonens utredning nr. 4 NOU 1998:14, Finansforetak m.v. og utredning nr. 6 fra Banklovkommisjonen NOU 2001: 23 Finansforetakenes virksomhet, som avgis samtidig med utredningen her.

Ved utformingen av lovforslaget har kommisjonen lagt vekt på å klargjøre hvilke av bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven kap. 7 og 8 som skal gjelde eller ikke gjelde for de selskaper og den virksomhet som omfattes av lovforslaget, samt hvilke unntak, modifikasjoner eller tillegg som bør komme i betraktning, se utkastet § 8a–1 tredje ledd. Innenfor de emner som den nye lovreguleringen vil omfatte er det foreslått regler som skal erstatte eller som innebærer brudd med viktige bestemmelser innenfor gjeldende forskriftsverk. Reglene om tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond er eksempler på emner som i utredningen her foreslås lovregulert. Banklovkommisjonens mandat om lovfesting av viktige deler av forskriftsverket vil for øvrig bli fulgt opp i forbindelse med utarbeidelsen av en samlet lovgivning om finansforetak og deres virksomhet. Behovet for gjennomgang av og endringer i forskriftsverket vil for øvrig bero på i hvilken utstrekning de reformforslag Banklovkommisjonen nå legger frem, også blir gjennomført.

Del I inneholder utredningens alminnelige motiver, del II inneholder spesialmotiver til utkast til nytt kapittel 8a i forsikringsvirksomhetsloven og del III inneholder utkast til nytt kapittel 8a i forsikringsvirksomhetsloven.

0.2 Summary in English

In consultation with the Ministry of Finance we present the Banking Law Commission's Report no. 7 New life insurance legislation. The Commission in this Report has discussed the life insurance legislation focusing mainly on collective pension cover. The Report also looks at a limited range of issues directly related to individual life cover.

The Commission has not, in the limited time available (see section 03), been able to prepare or propose drafts for complete legislation of life insurance as part of coherent legislation on the activities of financial undertakings. Accordingly the Commission has determined that the best solution from a legal point of view is to include the draft new legislative regulation of collective life insurance in a new Chapter 8a Collective life insurance etc in the Act relating to Insurance Activities of 10th June 1988 no. 39 (Insurance Activities Act). In an interim period therefore some of the provisions in the Insurance Activities Act, Chapter 7 and 8, will continue to be given in the relevant legislation and apply to life companies which operate activities under the proposed new Chapter 8a. Some other issues relating to life insurance carriers are also dealt with in the Commission Report no. 4 Financial undertakings etc, NOU 1998: 14, and Commission Report no. 6 Activities of financial undertakings, published simultaneously with this Report.

In designing the draft legislation the Commission has emphasised clarification of the provisions in the Insurance Activities Act Chapter 7 and 8 that will apply, or not apply, as the case may be, to companies and activities covered by the legal draft, and the exceptions, modifications and addendums that should be considered, see draft Section 8a–1, third paragraph. Within the fields that the new legislation will embrace we propose rules that will replace, or which represent breaks with important rules in, current legislation. The rules for additional deposits and price hedging funds are examples of topics that we propose to regulate in the Report here. The Commission's terms of reference to legislate important parts of the regulations will also be followed up in connection with preparation of a collective legislation for financial undertakings and their activities. The need for a review and amendments of the regulations will also depend on the degree to which the proposals for reform now being presented are actually adopted.

Part I-IV contains the general motivations of the Report, Part V its special motivations for a draft new Chapter 8a in the Insurance Activities Act, and Part VI the substance of a new draft Chapter 8a in the Insurance Activities Act.

0.3 Mandat

Banklovkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 6. april 1990. Kommisjonens opprinnelig mandat og senere endringer tas inn som vedlegg til denne utredningen. Her gjengis kun finansdepartementets brev av 13. juli 2000:

”MANDAT Konkurranseflateutvalget har i NOU 2000:9 utredet en rekke spørsmål knyttet til norsk finanssektors internasjonale konkurransekraft. Utvalget påpekte i sin utredning en del fordeler og ulemper som norsk finansnæring har, sammenlignet med utenlandske aktører. Utvalget har generelt ikke foretatt så omfattende gjennomgåelse av de ulike forhold som enkeltvis eller samlet sett kan skape konkurranseulemper, at det har gitt grunnlag for å komme med konkrete regelverksforslag. Dette var i samsvar med utvalgets mandat. Utvalget har gitt generelle anbefalinger om at visse forhold bør utredes nærmere, og at dette arbeidet gis høy prioritet med sikte på at norske aktører skal ha tilsvarende konkurransevilkår som utenlandske aktører har på finansmarkedet.

Finansdepartementet legger til grunn at det er behov for å foreta de gjennomgåelser av regelverket for finansinstitusjonene som konkurranseflateutvalget anbefaler. Departementet ber kommisjonen foreta en slik gjennomgang, samt å fremsette forslag til regelverksendringer i tråd med konklusjonene som Banklovkommisjonen kommer til i gjennomgåelsen. Forslagene må ivareta hensynet både til konkurranse, soliditet og forbrukervern.

Et område konkurranseflateutvalget særskilt peker på, er reguleringen av livsforsikringsvirksomhet. Utvalget viser til at den samlede regulering av livsforsikringsvirksomhet er bygget på en rekke enkeltreguleringer som er blitt til over tid og som samvirker med hverandre på ulike måter. Gjeldende regelverk har etter utvalgets syn etterhvert blitt omfattende og til dels uoversiktlig, og oppfølgingen av regelverket legger beslag på store ressurser.

Finansdepartementet legger til grunn at det er behov for å foreta en bred gjennomgang av regelverket for livsforsikring. Formålet med en slik gjennomgang må være å etablere et tidsmessig, helhetlig regelverk for å sikre norske selskapers rammevilkår for å møte et større innslag av internasjonal konkurranse, og for å gi grunnlag for effektiv drift og et best mulig tilbud til kundene. I gjennomgangen må det også sees hen til de parallelle behov for revisjon av regelverket for annen forsikringsvirksomhet som gjennomgangen måtte vise. Forholdet mellom offentligrettslig regulering og kontraktsregulering bør gjennomgås. I den utstrekning det er mulig og hensiktsmessig bør reguleringsforslaget kunne sammenlignes med hovedtrekk i gjeldende rammeregler i land det er naturlig å sammenligne seg med. Forholdet til den nye lovgivningen om foretakspensjon og innskuddspensjon må gjennomgås. Av hensynet blant annet til et enhetlig regelverk må det legges vekt på å gjøre det mulig å konvertere eksisterende kontraktsmasse over til nytt regelverk.

Det skal legges vekt på å utarbeide et regelverk for livsforsikring som gir insentiver til en effektiv drift med god lønnsomhet og soliditet, som sikrer en klar fordeling av risiko og avkastning mellom kunder og eiere, gir muligheter til å utvikle nye produkter som kundene etterspør og som ivaretar viktige kundehensyn, herunder kontoføring og flytterett.

Finansdepartementet viser til at Banklovkommisjonen etter sitt mandat kan etter behov knytte til seg eksterne eksperter og/eller gjøre bruk av under- eller referansegrupper e.l., og departementet antar at det vil kunne være hensiktsmessig å gjøre bruk av slike muligheter under arbeidet. Dette forutsettes i tilfellet gjort i samråd med departementet.

Det bes om at Banklovkommisjonen oversender vurderinger og forslag i samsvar med ovenstående senest innen utgangen av første halvår 2001, og at forslagene inngår som en integrert del av Banklovkommisjonens samlede forslag i sjette utredning.”

0.4 Kommisjonens sammensetning

Banklovkommisjonen har ved avgivelsen av denne utredning følgende 20 medlemmer:

 • Professor dr. juris Erling Selvig, leder (Universitetet i Oslo)

 • Direktør Bernt Nyhagen, nestleder (Norges Bank)

 • Avdelingsdirektør Hilde M. Berg (Forbrukerombudet)

 • Avdelingsdirektør Olav Breck (Sparebankforeningen i Norge)

 • Konst. banksjef Ottar Dalsøren (Sparebanken Sogn og Fjordane)

 • Spesialrådgiver Kjersti Elvestad (Kredittilsynet)

 • Direktør Grete Faremo (Storebrand ASA)

 • Tekstilkjøpmann Ragnhild Fusdahl (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon)

 • Økonomisk rådgiver Eystein Gjelsvik (Landsorganisasjonen i Norge)

 • Advokat Arnhild Dordi Gjønnes (Næringslivets Hovedorganisasjon)

 • Ekspedisjonssjef Jan A. Halvorsen (Arbeids- og administrasjons-departementet)

 • Direktør Tor Kobberstad (Finansnæringens Hovedorganisasjon)

 • Advokat Øivind Fegth Knutsen (advokatfirmaet Fegth Knutsen og Finne & Co. DA)

 • Avdelingsdirektør Øystein Løining (Finansdepartementet)

 • Direktør Per Melsom, Oslo

 • Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen, Oslo

 • Avdelingsdirektør Erling G. Rikheim (Finansdepartementet)

 • Direktør Rolf A. Skomsvold (Sparebankenes Kredittselskap A/S)

 • Direktør Per Anders Stalheim (Forbrukerrådet)

 • Direktør Olav Vannebo (Finansnæringens Hovedorganisasjon).

Banklovkommisjonen har arbeidet med utredningen her siden august 2000. Kommisjonen har i perioden frem til avgivelsen avholdt 15 møter. Parallelt med arbeidet med utredningen har Banklovkommisjonen utarbeidet NOU 2001: 23 Finansforetakenes virksomhet (utredning nr. 6).

Etter drøftelse med Finansdepartementet ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av personer med god innsikt i kommersielle og tekniske problemer vedrørende kollektiv livsforsikringsvirksomhet. Arbeidsgruppen har avholdt 15 møter. Fire av gruppens seks medlemmer er ikke medlemmer av kommisjonen.Et mål med arbeidet i gruppen har vært å nå frem til prinsipielle utgangspunkter for ny lovgivning om kollektiv livsforsikring som kan gjøre det mulig å utforme et klarere og mindre omfattende regelverk. Arbeidsgruppens notater har senere vært diskutert i kommisjonen. Arbeidsgruppen har vært ledet av Banklovkommisjonens leder professor dr. juris Erling Selvig. De øvrige medlemmer av arbeidsgruppen har bestått av adm. direktør Erik Garaas (Gjensidige NOR Kapitalforvaltning ASA), økonomisk rådgiver Eystein Gjelsvik (Landsorganisasjonen i Norge), viseadm. direktør Jon M. Hippe (Storebrand Livsforsikring AS), konsernsjef Trond R. Reinertsen (E. A. Smith AS) og viseadm. direktør Bjørn Østbø (Vital Forsikring ASA).

Banklovkommisjonen og arbeidsgruppen har ved arbeidet med denne utredningen hatt til disposisjon et sekretariat bestående av to jurister, en siviløkonom HAE samt en administrativ sekretær. Ved avgivelse av utredningen besto sekretariatet av:

 • Spesialrådgiver Arne Lyng, hovedsekretær (Kredittilsynet)

 • Rådgiver Kari Sjørholt (Finansdepartementet)

 • Førstekonsulent Gudrun Rogdaberg (Finansdepartementet)

 • Sekretær Kari Lærum (Norges Bank).

Til dokumentets forside