NOU 2001: 24

Ny livsforsikringslovgivning— Utredning nr. 7 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Del VI
Utkast til lov om forsikringsvirksomhet kapittel 8a. Kollektiv livsforsikring m.v.

8AA Utkast til lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven

I lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) gjøres følgende endringer:

1. Nytt kapittel 8a skal lyde:

Kapittel 8a. Kollektiv livsforsikring m.v.

§ 8a–1 Virkeområde

(1) Bestemmelsene i kapitlet her gjelder livsforsikringsselskaper som driver kollektiv livsforsikringsvirksomhet. For individuell livsforsikringsvirksomhet som kan drives av slike selskaper, gjelder bestemmelsene i §§ 8a–28 til 8a–30.

(2) Som kollektiv livsforsikringsvirksomhet regnes her kollektive pensjonsordninger etablert i samsvar med lov om foretakspensjon eller lov om innskuddspensjon, samt kollektive livrenteforsikringer, gruppelivsforsikringer og andre kollektive forsikringer. Det samme gjelder virksomhet knyttet til fripoliser og pensjonskapitalbevis som gir rett til pensjon opptjent under kollektive pensjonsordninger eller livrenteforsikringer.

(3) Bestemmelsene i §§ 7-2, 7-3, 7-7 til 7-10, 8-3, 8-4, 8-5 og 8-7 gjelder tilsvarende for virksomhet som omfattes av kapitlet her. § 7-9 gjelder også tilsvarende for innskuddsfond. De øvrige bestemmelser i kapitlene 7 og 8 gjelder bare når det er særskilt fastsatt.

(4) Kongen kan fastsette særlige regler for kollektive pensjonsordninger i offentlig sektor, herunder helt eller delvis fravike bestemmelsene i kapitlet her.

§ 8a–2 Individuell livsforsikringsvirksomhet. Annen næringsvirksomhet

(1) Livsforsikringsselskap som driver kollektiv livsforsikringsvirksomhet, kan også drive individuell livsforsikringsvirksomhet, unntatt virksomhet knyttet til kontrakter med kontraktsfastsatte ytelser inngått før det tidspunkt bestemmelsene i kapitlet her tar til å gjelde. Dette er ikke til hinder for at individuell livsforsikringsvirksomhet som selskapet ikke kan drive, overføres til og videreføres i særskilt datterselskap undergitt ellers gjeldende regler.

(2) Livsforsikringsselskap som driver kollektiv livsforsikringsvirksomhet, kan ikke drive annen næringsvirksomhet enn virksomhet som omfattes av § 8a–1, og virksomhet som naturlig henger sammen med slik virksomhet. Bestemmelsene i § 7-1 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

8AAI I Pristariffer og premieberegning

§ 8a–3 Pristariffer

(1) Selskapet skal til enhver tid ha pristariffer for beregningen av premie og annet vederlag for samtlige av de produkter eller produktkombinasjoner som selskapet tilbyr.

(2) Pristariffene skal angi hvilke vederlag selskapet vil betinge seg for

  1. å overta de ulike typer av risiko som er knyttet til de produkter eller produktkombinasjoner som selskapet tilbyr,

  2. å yte de ulike typer av tjenester som inngår i produktene og produktkombinasjonene.

§ 8a–4 Alminnelige krav til pristariffene

(1) Ved utformingen av pristariffene skal selskapet sørge for at

  1. selskapets premier vil stå i rimelig forhold til den risiko som overtas og de tjenester som ytes,

  2. selskapets premier vil være tilstrekkelige til å gi sikkerhet for at forpliktelsene etter inngåtte kontrakter blir oppfylt, og vil være betryggende ut fra selskapets økonomi.

(2) Den enkelte pristariff skal utformes slik at bidraget til dekning av selskapets utgifter og fortjeneste vil være rimelig ut fra forholdet mellom den del av virksomheten pristariffen dekker og selskapets samlede virksomhet.

(3) Ved utformingen av pristariffene skal selskapet sørge for at det ikke vil skje urimelig forskjellsbehandling mellom produkter, produktkombinasjoner eller kundegrupper.

(4) Kongen kan gi nærmere regler om rentesatser og andre beregningselementer som selskapet ut fra forsiktighetshensyn og bestemmelsene i §§ 8a–3 til 8a–9 kan benytte ved utformingen av pristariffene.

§ 8a–5 Personrisiko

(1) Pristariffer basert på risiko knyttet til person skal skille mellom risiko knyttet til alderspensjon, uføreytelser og ytelser til barn og andre etterlatte. Det kan utarbeides særskilte pristariffer for ulike grupper av kontrakter.

(2) Det skal utformes særskilte tariffer for produkter med og uten rett til overskudd av risikoresultatet.

(3) Risikotariffer og tilhørende beregningsgrunnlag skal så vidt mulig bygge på senest oppdaterte forsikringsstatistikk for kollektiv livsforsikring. Gruppelivsforsikring kan baseres på erfaringstariffering.

§ 8a–6 Forvaltningsrisiko

(1) Pristariffer basert på selskapets risiko ved forvaltningen av oppsparte midler skal skille mellom produkter med og uten rett til overskudd av avkastningsresultatet. Selskapet kan ikke betinge seg vederlag i form av andel av avkastningsresultatet.

(2) For produkter med overskuddsrett skal det i pristariffen angis hvilken beregningsrente som er lagt til grunn. Det skal også angis om og på hvilken måte tilleggsavsetninger knyttet til den enkelte kontrakt inngår i beregningen av selskapets forvaltningsrisiko.

(3) Selskapet skal ha særskilt pristariff for avkastningsgarantier ved forvaltning av oppsparte midler i egne investeringsporteføljer med rett til investeringsvalg. Pristariffen skal utformes på en rimelig måte ut fra omfanget og varigheten av avkastningsgarantien og ut fra hvilke rammer som er fastsatt for investeringsvalget.

§ 8a–7 Pristariffer for tjenester

(1) Pristariffer for tjenester som inngår i selskapets produkter eller produktkombinasjoner skal skille mellom administrasjon av kollektivordningen og forvaltningen av kapitalen knyttet til den enkelte ordning. Meglerprovisjon dekket av selskapet skal inngå som særskilt tillegg til premien for den kontrakt provisjonen gjelder.

(2) Pristariff for administrasjon av pensjons- og livrenteordninger skal baseres på omfanget og sammensetningen av den gruppe av forsikrede som omfattes av den enkelte ordning, samt hvilke pensjonsytelser ordningen omfatter. Det kan fastsettes stykkpriser som er lavere når antallet av forsikrede i ordningen er høyere.

(3) Pristariff for kapitalforvaltning skal baseres på de ulike kategorier av eiendeler som midlene knyttet til den enkelte pensjons- og livrenteordning blir investert i, og på omfanget av midlene i ordningen. Det kan fastsettes enhetspriser som er lavere når midlene i ordningen utgjør et høyere beløp. Selskapet skal kreve særskilt vederlag for bruk av rett til investeringsvalg. Pristariffen kan ikke inneholde særlige priser eller andre vilkår som innebærer at størrelsen av vederlaget for kapitalforvaltningen vil påvirkes av oppnådd avkastning.

(4) Kostnadene ved forvaltningen av selskapets egne midler skal belastes selskapet.

(5) Det skal utarbeides særskilt tariff for tjenester til bruk ved beregning av administrasjonsreserve knyttet til fripoliser som utstedes under pensjonsordninger med kontraktsfastsatte ytelser. Slik pristariff skal ikke inneholde fortjenesteelement.

§ 8a–8 Endring av pristariffer

(1) Endrer selskapet sine pristariffer, skal selskapet fastsette fra hvilket tidspunkt de nye tariffene skal gjelde.

(2) I forhold til inngåtte kontrakter kan selskapet likevel ikke gjøre endringen gjeldende før første premieforfall minst fire måneder etter at forsikringstakeren har mottatt underretning om endringen.

§ 8a–9 Beregning av premier m.v.

(1) Ved beregning av premier og annet vederlag skal selskapet benytte de til enhver tid gjeldende pristariffer, med mindre annet følger av § 8a–8 annet ledd. Krav om betaling av premie skal angi hvilke poster som inngår i beregningen, og forhold av betydning for premieberegningen.

(2) Sparedelen av premie for kontraktsfastsatte ytelser beregnes ut fra de beløp som etter beregningsgrunnlaget årlig skal tilføres premiereserven som

  1. avkastning i samsvar med den rente beregningsgrunnlaget inneholder, og

  2. tillegg som følge av at selskapets forpliktelse overfor forsikrede som er død i løpet av året er falt bort.

(3) Selskapet kan ikke kreve tillegg til premie eller annet vederlag for å få dekket utgifter eller tap som overstiger det som premie og vederlag beregnet etter gjeldende pristariffer, gir dekning for. Selskapet kan heller ikke gjøre fradrag i overskudd etter §§ 8a–12 tredje ledd og 8a–15 for å få dekket utgifter og tap som nevnt.

§ 8a–10 Meldeplikt og tilsyn

(1) Selskapet skal gi melding til Kredittilsynet om pristariffer og prinsippene for utformingen av tariffene etter regler gitt av Kongen. Det samme gjelder ved endring av pristariffer.

(2) Kredittilsynet skal føre kontroll for å påse at de pristariffer som benyttes er i samsvar med reglene i §§ 8a–3 til 8a–8, og at premieberegningen skjer i samsvar med reglene i § 8a–9.

(3) Kongen kan forby bruk av pristariffer som Kongen finner er ubetryggende eller urimelige.

8AAII II Kapitalforvaltning, avkastning og overskudd

§ 8a–11 Alminnelige regler om kapitalforvaltningen

(1) Selskapet skal sørge for forsvarlig kapitalforvaltning.

(2) Fordelingen av avkastningen ved kapitalforvaltningen skal foretas på grunnlag av inndeling av forvaltningskapitalen i følgende porteføljer:

a) en portefølje av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger til sikring av forpliktelser under kontrakter som gjelder ytelser fastsatt ut fra beregnet minsteavkastning (beregningsrente) ved forvaltningen av oppsparte midler (kollektivporteføljen),

b) et antall porteføljer med eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger til sikring av forpliktelser under kontrakter som er knyttet til særskilt investeringsportefølje med investeringsvalg ( investeringsvalgsporteføljen),

c) en eller flere porteføljer av eiendeler som motsvarer selskapets ansvarlige kapital og gjeld (selskapsporteføljen).

(3) Midler som motsvarer avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte uføre- og etterlatteytelser inngår i kollektivporteføljen selv om midler knyttet til alderspensjonsytelser er plassert i særskilt investeringsportefølje. Dette gjelder likevel ikke når midlene knyttet til uføre- og etterlatteytelser forvaltes i særskilt investeringsportefølje etter reglene i lov om foretakspensjon § 11-1.

(4) Premiefond, innskuddsfond og pensjonsreguleringsfond anses her som del av den portefølje de øvrige midler knyttet til kontrakten inngår i, med mindre det følger av kontrakten at midlene i fondet skal plasseres på annen måte.

(5) Ved valg av eiendeler til de forskjellige porteføljer, og ved endring av sammensetningen av porteføljer, skal selskapet overholde krav til god forretningsskikk og sørge for at det ikke skjer urimelig forskjellsbehandling av kunder. Selskapet skal ha retningslinjer for valg av eiendeler og endring av porteføljer for å unngå at det oppstår interessekonflikter mellom kunder og kundegrupper eller mellom kunder og selskapet. I tilfelle av interessekonflikt mellom kunder og selskapet, skal hensynet til kundene gå foran.

(6) Selskapet skal opprette et system for registrering av hvilke eiendeler som til enhver tid inngår i de ulike porteføljer.

(7) Reglene i paragrafen her er ikke til hinder for at selskapet etablerer en ordning for samlet kapitalforvaltning.

§ 8a–12 Forvaltning av kollektivporteføljen

(1) Selskapet skal sørge for at den del av forvaltningskapitalen som motsvarer kollektivporteføljen, til enhver tid er plassert på en hensiktsmessig og betryggende måte sett i forhold til arten av forsikringsforpliktelsene og hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. § 7-4 annet ledd gjelder tilsvarende.

(2) Avkastningen ved forvaltningen av kollektivporteføljen skal årlig fordeles mellom de kontrakter som omfattes, etter forholdet mellom de midler i kollektivporteføljen som er knyttet til hver kontrakt.

(3) Avkastning tilordnet en kontrakt skal etter fradrag av avsetning i samsvar med beregningsrenten for kontrakten og i tilfelle tilleggsavsetning tildeles kontrakten som overskudd på avkastningsresultatet.

(4) Omfatter kollektivporteføljen midler knyttet til kontrakter med ytelser beregnet ut fra ulike beregningsrenter, kan midlene forvaltes i adskilte deler fastsatt etter selskapets risiko for avkastningsresultatet. De kvantitative begrensninger for plassering av midlene som følger av forskrift gitt med hjemmel i første ledd, gjelder likevel for kollektivporteføljen i sin helhet.

(5) Avkastning av midler i premiefond, innskuddsfond eller pensjonsreguleringsfond tilføres fondet etter reglene i tredje ledd.

§ 8a–13 Forvaltning av særskilte investeringsporteføljer

(1) Den del av forvaltningskapitalen som motsvarer investeringsvalgsporteføljen skal plasseres i særskilte investeringsporteføljer i samsvar med regler gitt i eller i medhold av lov og de krav som følger av kontrakten mellom selskapet og forsikringstakeren.

(2) Midler som motsvarer avsetning til sikring av avkastningsgaranti gitt av selskapet og erstatningsavsetning, skal likevel plasseres i samsvar med § 8a–12 første ledd med tilhørende forskrift.

(3) Avkastning ved forvaltning av midler plassert i særskilt investeringsportefølje skal tilordnes porteføljen. Avkastning av midler som omfattes av annet ledd tilordnes kontrakten etter reglene i § 8a–12 annet og tredje ledd.

(4) Bestemmelsene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende for premiefond og innskuddsfond plassert i særskilt investeringsportefølje.

§ 8a–14 Forvaltning av selskapsporteføljen

(1) Selskapet bestemmer hvordan den del av forvaltningskapitalen som motsvarer selskapsporteføljen skal forvaltes.

(2) Avkastning ved forvaltning av selskapsporteføljen tilfaller selskapet.

§ 8a–15 Overskudd på risikoresultat

(1) Overskudd på selskapets risikoresultater skal beregnes særskilt for hver gruppe av pensjonsordninger eller andre kollektivordninger eller kontrakter.

(2) Som overskudd regnes her det beløp selskapets samlede risikoresultat for en gruppe et år avviker fra det beregnede resultat for risiko knyttet til person. Det skal ved beregningen ses bort fra den fortjeneste for selskapet som er bygget inn i risikotariffen. I pristariff for risiko kan det fastsettes at risikoresultatet som erfaringsmessig avviker lite fra beregnet resultat, skal unntas fra beregningen og tildeles selskapet.

(3) Overskudd på risikoresultat skal årlig fordeles mellom de enkelte kontrakter i hver gruppe etter forholdet mellom de enkelte kontrakters risikopremier beregnet ut fra gjeldende risikotariffer. Selskapet kan likevel bestemme at inntil halvparten av årets overskudd på risikoresultatet skal avsettes til et fond for risikoutjevning.

§ 8a–16 Anvendelse av overskudd

(1) Overskudd tilordnet en kollektivordning etter §§ 8a–12 tredje ledd, 8a–13 tredje ledd og 8a–15 første ledd skal anvendes etter reglene om fordeling av avkastning i lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon og for øvrig i samsvar med det som er bestemt i kontrakten mellom selskapet og forsikringstakeren.

(2) Dersom selskapet finner at dets avsetninger til premiereserve for forsikringsforpliktelser med overskuddsrett ikke lenger er tilstrekkelige, kan selskapet med samtykke fra Kredittilsynet beslutte at årets overskudd i stedet skal benyttes helt eller delvis til å styrke disse avsetningene.

(3) Når hensynet til selskapets soliditet tilsier det, kan Kredittilsynet gi selskapet pålegg om at årets overskudd i stedet benyttes helt eller delvis til å dekke avsetninger til premiereserven for forpliktelser med overskuddsrett.

8AAIII III Forsikringsmessige avsetninger

§ 8a–17 Minstekrav til forsikringsmessige avsetninger

(1) Selskapet skal i sin årsbalanse føre opp forsikringsmessige avsetninger til dekning av:

  1. selskapets forpliktelser under kontrakter som gjelder kontraktsfastsatte ytelser, fastsatt ut fra beregnet minsteavkastning (beregningsrente) ved forvaltningen av oppsparte midler, beregnet etter reglene i §§ 8a–18 til 8a–21 og 8a–24 med tilhørende forskrifter,

  2. selskapets forpliktelser under kontrakter som er knyttet til særskilt investeringsportefølje med investeringsvalg, beregnet etter reglene i §§ 8a–22 og 8a–24 med tilhørende forskrift,

  3. selskapets forpliktelse knyttet til premiefond, innskuddsfond og pensjonsreguleringsfond, beregnet etter reglene i § 8a–23 med tilhørende forskrift, og

  4. selskapets øvrige forpliktelser.

(2) De forsikringsmessige avsetninger til dekning av forpliktelser under kontrakter med kontraktsfastsatte ytelser, skal omfatte premiereserve, tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond, erstatningsavsetning og andre tekniske avsetninger. Dette gjelder også avsetninger til dekning av uføre- og etterlatteytelser selv om midler som motsvarer avsetning til dekning av alderspensjon er plassert i særskilt investeringsportefølje.

(3) Avsetningene til dekning av forpliktelser under kontrakter knyttet til særskilte investeringsporteføljer omfatter premiereserve, supplerende avsetning, erstatningsavsetning og andre tekniske avsetninger. Avsetningene til dekning av alders–, uføre- og etterlattepensjon knyttet til særskilt investeringsportefølje etter reglene i lov om foretakspensjon § 11-1, kan også omfatte tilleggsavsetninger.

(4) Kongen kan gi nærmere regler om beregningen av forsikringsmessige avsetninger. Det kan gjøres fradrag for gjenforsikret risiko etter regler gitt av Kredittilsynet.

§ 8a–18 Premiereserve for kontraktsfastsatte ytelser

(1) Avsetninger til premiereserve for kontraktsfastsatte ytelser skal minst utgjøre forskjellen mellom kapitalverdien av selskapets fremtidige forpliktelser og kapitalverdien av de fremtidige nettopremier (prospektiv beregningsmetode). Tilleggsytelser som følge av tilført overskudd medregnes.

(2) Kapitalverdiene beregnes etter den beregningsrente som gjelder for kollektivordningen. Endrer selskapet beregningsrenten, beregnes avsetningene for forpliktelser som oppstår etter endringen, på grunnlag av den nye beregningsrenten.

(3) Avsetninger til premiereserve skal tilordnes de enkelte kontrakter og de forsikrede på grunnlag av selskapets forpliktelser.

§ 8a–19 Årlige avsetningskrav

(1) Det årlige krav til avsetning til premiereserve etter § 8a–18 beregnes med utgangspunkt i sparedelen av årets premie, årlig avkastning i samsvar med beregningsrenten, og det beløp som etter beregningsgrunnlaget årlig skal tilføres premiereserven som følge av at selskapets forpliktelse overfor forsikrede som er død i løpet av året, er bortfalt.

(2) Årlig avsetning skal også omfatte det overskudd som etter § 8a–16 skal tilføres premiereserven.

(3) Dersom det i løpet av året inntrer forsikringstilfeller som gir rett til utbetaling av uføreytelser eller ytelser til etterlatte, skal avsetningen til premiereserve styrkes slik at den fullt ut tilsvarer kapitalverdien av selskapets fremtidige forpliktelser.

§ 8a–20 Tilleggsavsetninger

(1) For å sikre sine forpliktelser under kontrakter med kontraktsfastsatte ytelser i kollektivporteføljen, kan selskapet ved utgangen av det enkelte år foreta tilleggsavsetninger ut over minstekravet til premiereserve. Kredittilsynet kan, når soliditetshensyn tilsier det, pålegge selskapet å foreta tilleggsavsetninger.

(2) Selskapets tilleggsavsetninger i et år fordeles mellom de enkelte kontrakter etter forholdet mellom premiereserven for den enkelte ordning.

(3) Dersom avkastningen tilordnet en kontrakt etter § 8a–12 annet ledd i et år ikke er stor nok til å dekke det årlige avsetningskrav etter § 8a–19 første ledd, kan avsetningskravet oppfylles ved overføring av tilleggsavsetninger tilordnet kontrakten.

(4) Fører tilleggsavsetninger tildelt en kontrakt et år til at de samlede tilleggsavsetninger overstiger det beløp som tilsvarer premiereserven knyttet til kontrakten multiplisert med to ganger beregningsrenten for kontrakten, skal det overskytende beløp tildeles kontrakten som overskudd, med mindre Kredittilsynet har fastsatt en høyere grense for tilleggsavsetningene eller har truffet annet vedtak etter § 8a–16 annet eller tredje ledd.

§ 8a–21 Kursreguleringsfond

(1) Kursreguleringsfondet skal tilsvare summen av urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler som inngår i kollektivporteføljen, jf. § 8a–11 annet ledd.

(2) Kursreguleringsfondet skal ikke tilordnes kontraktene i kollektivporteføljen.

§ 8a–22 Kollektivordninger med egen investeringsportefølje

(1) De forsikringsmessige avsetninger til dekning av forpliktelser under kontrakter knyttet til egen investeringsportefølje med investeringsvalg, skal motsvare verdien ved utgangen av regnskapsåret av den investeringsportefølje kontrakten er tilordnet. Andelen av overskudd på risikoresultatet medregnes.

(2) Gir kollektivordningen eller kontrakten også rett til kontraktsfastsatte uføreytelser eller ytelser til barn og andre etterlatte, skal det i tillegg foretas avsetninger til sikring av slike forpliktelser etter reglene i §§ 8a–18 til 8a–20. Forvaltes midler til dekning av uføre- og etterlatteytelsene i egen investeringsportefølje etter reglene i lov om foretakspensjon § 11-1, skal det foretas supplerende avsetning etter fjerde ledd.

(3) Har selskapet knyttet avkastningsgaranti til investeringsporteføljen, skal selskapet også foreta supplerende avsetning til dekning av garantiforpliktelsen. Ved beregningen av avsetningen legges den til enhver tid høyeste lovlige beregningsrente til grunn.

(4) Supplerende avsetning til dekning av selskapets forpliktelse etter lov om foretakspensjon § 11-1 fjerde ledd skal tilsvare forskjellen mellom kapitalverdien av selskapets forpliktelser overfor de forsikrede beregnet etter § 8a–18 første ledd og verdien av investeringsporteføljen. Reglene om tilleggsavsetninger i § 8a–20 gjelder tilsvarende.

§ 8a–23 Premie- og innskuddsfond

(1) De forsikringsmessige avsetninger for forpliktelser knyttet til premiefond eller innskuddsfond, skal tilsvare fondets verdi ved utgangen av regnskapsåret. Det samme gjelder pensjonsreguleringsfond.

(2) Fondet skal årlig tilføres avkastning etter den beregningsrente som gjelder for kollektivordningen. Er avkastningen av midlene i fondet høyere, skal det overskytende etter fradrag av tilleggsavsetninger tilføres fondet som overskudd. § 8a–20 gjelder tilsvarende.

(3) Annet ledd gjelder ikke premie- og innskuddsfond plassert i særskilt investeringsportefølje med investeringsvalg. Er det knyttet avkastningsgaranti til investeringsporteføljen, gjelder § 8a–22 tredje ledd tilsvarende.

§ 8a–24 Erstatningsavsetning. Risikoutjevningsfond

(1) Erstatningsavsetningen skal dekke selskapets forventede erstatningsutbetalinger for egen regning for forsikringstilfeller som ved regnskapsårets utgang ikke er oppgjort av eller meldt til selskapet. Avsetningen skal bare omfatte utbetalinger som ville ha vært foretatt i regnskapsåret dersom erstatningstilfellet var ferdigbehandlet.

(2) Fondet for risikoutjevning kan bare benyttes til å styrke avsetning til premiereserve vedrørende risiko knyttet til person. Fondet kan ikke overstige to ganger summen av selskapets risikopremier i regnskapsåret.

(3) Avsetningene til erstatningsreserve eller risikoutjevning skal ikke fordeles på de enkelte kontrakter.

8AAIV IV Fripoliser og pensjonskapitalbevis

§ 8a–25 Fripoliser med kontraktsfastsatte ytelser

(1) Bestemmelsene i paragrafen her gjelder fripoliser som gir rett til kontraktsfastsatte pensjonsytelser, utstedt i henhold til lov om foretakspensjon og tidligere gjeldende regler om kollektive tjenestepensjonsordninger eller under andre kollektivordninger.

(2) Midler som motsvarer forsikringsmessige avsetninger til sikring av rett til pensjon etter fripoliser, skal forvaltes som del av kollektivporteføljen etter § 8a–11 annet ledd. Avkastning av midlene beregnes og disponeres etter § 8a–12 annet og tredje ledd.

(3) § 8a-l5 gjelder tilsvarende ved beregning av fripolisens andel av overskudd på risikoresultatet. Er selskapets risikoresultat negativt, kan fripolisens andel av risikoresultatet dekkes av selskapet ved fradrag i overskudd på avkastningsresultatet tilordnet fripolisen.

(4) Selskapet har rett til 20 prosent av det overskudd på avkastningsresultatet som er tildelt fripolisen, i tilfelle etter fradrag for andel av negativt risikoresultat. Selskapet kan for et fastsatt antall år benytte en lavere prosentsats dersom melding om dette er gitt til Kredittilsynet.

(5) § 8a–16 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

(6) Forpliktelser etter fripoliser skal sikres ved avsetninger i samsvar med bestemmelsene om forsikringsmessige avsetninger i §§ 8a-l7 til 8a–21 og 8a–24. Administrasjonsavsetning knyttet til fripolise beregnes ut fra pristariff for tjenester som nevnt i § 8a–7 femte ledd.

§ 8a–26 Fripoliser og pensjonskapitalbevis med investeringsvalg

(1) Bestemmelsene i paragrafen her gjelder fripoliser for engangsbetalt foretakspensjon og pensjonskapitalbevis utstedt under pensjonsordninger med kollektivt eller individuelt investeringsvalg, samt andre fripoliser med investeringsvalg utstedt under kollektivordninger.

(2) Etter at fripolisen eller pensjonskapitalbeviset er utstedet, kan selskapet hvert år kreve vederlag for tjenester etter egen pristariff utarbeidet i samsvar med prinsippene i §§ 8a–7 første til tredje ledd og 8a–6 tredje ledd. Bestemmelsene i §§ 8a–3, 8a–4 og 8a–8 til 8a–10 gjelder tilsvarende.

(3) Midler knyttet til fripolisen eller pensjonskapitalbeviset forvaltes etter reglene i § 8a–13 første og tredje ledd.

(4) Bestemmelsene i § 8a–25 tredje ledd gjelder tilsvarende for fripolise for engangsbetalt foretakspensjon.

(5) Forpliktelser etter fripoliser og pensjonskapitalbevis med investeringsvalg skal sikres ved avsetninger i samsvar med bestemmelsene om forsikringsmessige avsetninger i §§ 8a–17, 8a–22 og 8a–24.

§ 8a–27 Fortsettelsesforsikringer m.v.

(1) Selskapet skal ha pristariffer for fortsettelsesforsikringer og kontrakter om fortsatt pensjonssparing. Bestemmelsene i §§ 8a–3, 8a–4 og 8a–8 til 8a–10 gjelder tilsvarende.

(2) Premieberegningen for en fortsettelsesforsikring skal for personrisiko og forvaltningsrisiko bygge på de forutsetninger som ligger til grunn for fripolisen eller pensjonskapitalbeviset. For tjenester gjelder pristariff som nevnt i § 8a–7 femte ledd og i § 8a–26 annet ledd tilsvarende.

(3) For øvrig gjelder § 8a–25 tredje til sjette ledd og § 8a–26 tredje til femte ledd tilsvarende.

8AAVI V Individuell livsforsikringsvirksomhet

§ 8a–28 Virkeområde

(1) Bestemmelsene i avsnittet her gjelder individuell livsforsikringsvirksomhet som etter § 8a–2 første ledd kan drives av livsforsikringsselskap undergitt reglene i dette kapittel, herunder individuell livsforsikring knyttet til særskilt investeringsportefølje med investeringsvalg.

§ 8a–29 Pristariffer, premier og gebyrer

(1) Selskapet skal til enhver tid ha pristariffer for beregning av premier og annet vederlag for samtlige av de produkter eller produktkombinasjoner innenfor individuell livsforsikring som selskapet tilbyr.

(2) Ved utformingen av pristariffene gjelder §§ 8a–3 annet ledd, 8a–4 til 8a–6, 8a–7 første til tredje ledd og 8a–8 tilsvarende. Pristariffene kan fastsette at det i tillegg til premien for den enkelte kontrakt skal betales et kontraktsgebyr ved begynnelsen av forsikringsforholdet og et avbruddsgebyr ved avslutning av forsikringsforholdet fra forsikringstakerens side før forsikringstiden er utløpt. Kongen kan ved forskrift fastsette grenser for størrelsen av slike gebyrer.

(3) Premien beregnes etter reglene i § 8a–9, og betales årlig med mindre det er avtalt engangspremie. Bestemmelsene i § 8a–10 gjelder tilsvarende.

Boks 14.1

Forslag fra mindretall (Berg, Fegth Knutsen, Nygaard Ottesen og Stalheim).

2. og 3. setning i § 8a-29, 2. ledd utgår slik at bestemmelsen vil lyde.:

(1) Selskapet skal til enhver tid ha pristariffer for beregning av premier og annet vederlag for samtlige av de produkter eller produktkombinasjoner innenfor individuell livsforsikring som selskapet tilbyr.

(2) Ved utformingen av pristariffene gjelder §§ 8a-3 annet ledd, 8a-4 til 8a-6, 8a-7 første til tredje ledd og 8a-8 tilsvarende.

(3) Premiene beregnes etter reglene i § 8a-9, og betales årlig med mindre det er avtalt engangspremie. Bestemmelsen i § 8a-10 gjelder tilsvarende.

§ 8a–30 Kapitalforvaltning og avsetninger

(1) §§ 8a–11 til 8a–24 gjelder også for individuell livsforsikring, med unntak av bestemmelser som etter sin ordlyd bare gjelder forhold knyttet til kollektivordninger.

2. § 8-4 skal lyde:

§ 8-4. Gjenforsikring

(1) Et livsforsikringsselskap skal til enhver tid ha gjenforsikring som er betryggende sett i forhold til selskapets risikoeksponering og dets økonomiske stilling.

(2) Styret skal sørge for at detforeligger oppdaterte retningslinjer for arten og omfanget av selskapets gjenforsikringer og for at disse blir fulgt opp.

8AAVII VI Ikrafttreden. Overgangsbestemmelser

Til dokumentets forside