NOU 2006: 13

Fritid med mening— Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Ved kgl.res. av 9. september 2005 oppnevnte Regjeringen et utvalg for å vurdere den statlige støttepolitikken for frivillige barne- og ungdoms­organisasjoner samt komme med forslag til hvordan myndighetene på best mulig måte kan sikre rammevilkår for å fremme utvikling og vekst i disse organisasjonene.

Utvalget har nærmet seg «statlig støttepolitikk» fra tre innfallsvinkler. For det første handler det om å beskrive, diskutere og komme med forslag til hvordan frivillige organisasjoner og andre interessesammenslutninger for barn og unge kan styrkes som politiske premissleverandører i samfunnet. For det andre blir det foreslått tiltak som bidrar til å redusere eventuelle praktiske hindringer for å utføre organisasjonsarbeid. For det tredje blir det foreslått et nytt regelverk for statlig grunntilskudd til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene.

Utvalget bygger sitt arbeid både på et teoretisk og empirisk rammeverk. Barn og unge sin deltakelse i organisasjonene og organisasjonenes posisjon i demokratiet blir drøftet ut fra et medborgerskapsperspektiv. For å gi en dekkende beskrivelse av dette organisasjonsfeltet, har utvalget hatt behov for å innhente kunnskap og dokumentasjon på feltet. På bakgrunn av mandatet er dette i særlig grad knyttet til organisasjoners rolle som læringsarena for demokrati samt vilkår for minoritetsungdoms organisasjonsdeltakelse.

Fristen for å levere innstillingen ble satt til 30. juni 2006. Denne er i ettertid fremskyndet med en dag.

Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo 29. juni 2006

Guro Ødegård Leder

Kristin Aase

Dilek Ayhan

Christer Hodne Bjørge

Ramborg Elvebakk

Christoffer Grønstad

Svein Ingve Nødland

Hans Augun Parmann

Alise Narjord Thue

Idunn Seland

Til dokumentets forside