Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2006: 13

Fritid med mening— Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Agenda Utredning & Utvikling: «For og med barn og unge? Evaluering av tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner». Oslo: 2004.

Amnå, Erik (2002): «Har det nordiske demokratiet en framtid?» Foredrag for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd og Allianssi, København: 8. august 2002.

Andersen, Jørgen Goul (2004): «Et ganske levende demokrati». Århus: Århus Universitetsforlag.

Barne- og familiedepartementet: «Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Forskrift av 16. desember 2002 med endringer av 24. juni 2005). Oslo: 2005.

Berglund, Frode og Winsvold, Marte (2005): «Unge folkevalgte: om rekruttering og frafall blant unge folkevalgte i norsk lokalpolitikk». Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Friberg, Jon Horgen (2005): «Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo.» Oslo: FAFO-notat.

Dansk Ungdoms Fællesråd (2001): «Demokrati i nærheden: lokal inndragelse af børn og unge». København: DUF.

Hoaas, Krister og Lorentzen, Håkon (2000): «Offentlig styring av frivillige organisasjoner: med barne- og ungdomsorganisasjonene som case». Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Bergen: LOS-senteret.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner: «Fakta om makta. Barn og unge sin formelle representasjon i frivillige organisasjonar» i «Barne- og ungdomspolitisk program». LNU-rapport nr. 14. Oslo: LNU.

Lidén, Hilde (2003): «Ungdomsråd - politisk lekestue?» i Engelstad, Fredrik og Ødegård, Guro (red.): «Ungdom, makt og mening». Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lidén, Hilde og Ødegård, Guro (2002): «Ungt engasjement: ungdoms samfunnsengasjement og lokalpolitiske deltakelse». Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Lorentzen, Håkon; Selle, Per og Wollebæk, Dag (2000): «Frivillig innsats». Bergen: Fagbokforlaget.

Koordineringsutvalget for departementenes forhold til frivillige organisasjoner: «Forvaltning av tilskudd til frivillige organisasjoner. Kartlegging, vurdering og utviklingsområder». Oslo: Kultur- og kirkedepartementet 2004.

NOU 1988:17 «Frivillige organisasjoner». Oslo: Finans- og tolldepartementet, 1988.

NOU 1995:19 «Statlige tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner. Oslo: Barne- og familiedepartementet, 1995.

NOU 1997:1 «Regelverk om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner». Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet, 1997.

NOU 2003:19 «Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen». Oslo: Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 2003.

Selle, Per og Øymyr, Bjarne (1995): «Frivillig organisering og demokrati». Oslo: Det norske samlaget.

Stortingsmelding nr. 27 (1996-1997) «Om statens forhold til frivillige organisasjoner». Oslo: Kulturdepartementetl, 1997.

Stortingsmelding nr. 39 (2001-2002) «Oppvekst og levekår for barn og ungdom i Norge» Oslo: Barne- og familiedepartementet, 2002.

St.prp. nr. 1 (2005-2006) for budsjettåret 2006. Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet, 2005.

St.prp. nr. 1 (2005-2006) for budsjettåret 2006. Tilråding fra Barne- og familiedepartementet, 2005.

St.prp. nr. 1 (2005-2006) for budsjettåret 2006. Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet, 2005.

St.prp. nr. 1 (2005-2006) for budsjettåret 2006. Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet, 2005.

St.prp. nr. 1 (2005-2006) for budsjettåret 2006. Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet, 2005.

St.prp. nr. 1 (2005-2006) for budsjettåret 2006. Tilråding fra Moderniseringsdepartementet, 2005.

St.prp. nr. 1 (2005-2006) for budsjettåret 2006. Tilråding fra Miljøverndepartementet, 2005.

Teige, Kirsten Helene (2005): «Unge medborgere? En kvalitativ analyse av demokratisk opplæring, medborgerskap og politisk engasjement hos medlemmer i norske ungdomsråd». Masteroppgave i statsvitenskap, Trondheim: NTNU.

Vestel, Viggo; Ødegård, Guro og Øia, Tormod (2003): «Veien til makta og «det gode liv»? Evaluering av medvirkningsarbeid blant unge i Porsgrunn kommune». Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Wollebæk, Dag (2001): «Modernisering av organisasjonssamfunnet» i Tidsskrift for ungdomsforskning, 1:s. 69-87.

Ødegård, Guro (2006): «Troløs Ungdom. Endringer i ungdoms deltakelse i frivillige organisasjoner fra 1992 til 2002» i Strandbu, Åse og Øya, Tormod (red.): «Nye ungdomsliv. Skole, fritid og ungdomskultur». Oslo: Pax (in pres.)

Til dokumentets forside