Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2006: 13

Fritid med mening— Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Til innholdsfortegnelse

6 Bakgrunn for vekting og poengberegning av kriterier for statlige grunntilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Utvalgets forslag til utmålingskriterier i nytt regelverk for grunntilskuddsordning for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er laget ut fra en strategi om å styrke organisasjonene som arena for barn og ungdoms samfunnsdeltakelse. Videre er organisasjonenes størrelse tillagt vekt. Utmålingskriteriene er satt i et rammeverk som skal gjøre det mulig for statlige myndigheter å redusere eller utvide antallet kriterier i tråd med overordnede mål for statlig støttepolitikk – og det er også mulig å endre innholdet i enkeltstående kriterier uten at det samtidig er nødvendig å endre rammene. Endelig kan ulike kriterier vektes ulikt, i forhold til de behov som måtte oppstå i organisasjonsmiljøet og i tilskuddsforvaltningen.

I arbeidet med forslaget har utvalget utviklet en modell for vekting av de ulike utmålingskriteriene. Modellen er gjengitt i dette vedlegget. Før selve modellen gjengis drøftes kort de hensyn som utvalget har veid opp mot hverandre, og hvilke løsninger utvalget har valgt.

Hensyn ved valg av modell

Utvalget har vurdert bredden i organisasjonslandskapet ut fra tre hensyn.

  1. Hensynet til organisasjonenes selvstendighet som barne- og ungdomsorganisasjon vurdert mot organisasjoner som ikke har skilt ut barne- og ungdomsarbeidet i selvstendige strukturer.

  2. Hensynet til små organisasjoner vurdert mot hensynet til store og medlemstunge organisasjoner.

  3. Hensynet til ungdoms innflytelse i form av styreverv i organisasjonen.

1. Organisasjonens selvstendighet som barne- og ungdomsorganisasjon

Utvalget har videreført elementet med faktorberegning av tilskudd til organisasjonene. Selvstendige barne- og ungdomsorganisasjoner er foreslått å få sine bruttopoeng multiplisert med faktor 1,0. Organisasjoner som ikke har skilt ut barne- og ungdomsarbeidet sitt i en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon, er foreslått å få multiplisert sine bruttopoeng med faktor 0,6.

Utvalget har styrket skillet mellom de to organisasjonstypene ved å innføre faktorberegning for to kriterier. Det andre kriteriet for slik faktorberegning er organisasjonens andel av tellende medlemmer vurdert i forhold til organisasjonens totale medlemsmasse. Organisasjoner der andelen tellende medlemmer utgjør 75 % eller mer av den totale medlemsmassen, er foreslått å få sine bruttopoeng multiplisert med faktor 1,0. Organisasjoner der andelen tellende medlemmer utgjør 74,99 % eller mindre av den totale medlemsmassen, er foreslått å få sine bruttopoeng multiplisert med faktor 0,6.

Operasjonalisering av de to organisasjonstypene er utdypet i kapittel 6 Utvalgets forslag.

2. Hensynet til små organisasjoner vurdert mot hensynet til store og medlemstunge organisasjoner

Utvalgets forslag gir god uttelling til organisasjoner som har mange medlemmer og mange lokallag. Dette gjør at små organisasjoner vil få en relativt sett mindre andel av tilskuddet enn hva de store, medlemstunge, demokratiske og selvstendige barne- og ungdomsorganisasjonene får.

Utvalget fremholder at det å ha mange medlemmer og mange lokallag skal gi et slikt utslag. Utvalget har videre valgt å foreslå at bare organisasjoner med minimum 700 tellende medlemmer får utmålt tilskudd på bakgrunn av dette kriteriet. Utvalget har samtidig redusert inngangskravene for at organisasjoner skal komme inn i tilskuddsordningen. Utvalget finner at lave inngangskrav for tilskuddsordningen kombinert med høyere innslagspunkt for utmåling av tilskudd for dette kriteriet gir et ønskelig resultat med hensyn til hvilke organisasjoner som bør motta tilskudd i ulik størrelsesorden. Organisasjoner som ikke får utmålt tilskudd på bakgrunn av antall tellende medlemmer, mottar fremdeles et basisbeløp til drift, og står fritt til å dokumentere opplysninger som kan føre til tilskudd på grunnlag av de øvrige utmålingskriteriene. Organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag må ha minst 100 tellende medlemmer for å motta tilskudd på bakgrunn av dette kriteriet.

Ved nærmere undersøkelse har utvalget avdekket at de samfunnsorienterte organisasjonene har lav medlemsoppslutning. Motsatt har kultur- og fritidsorganisasjonene gjennomgående høyere medlemsoppslutning. Utvalget har ønsket å styrke de samfunnsrettede organisasjonene, og har derfor valgt å heve poenggrensen ytterligere for medlemstall i spennet 001-1999 medlemmer. Dette kommer alle organisasjoner med mer enn 700 tellende medlemmer til gode, men gir et merkbart positivt utslag for de små og mellomstore organisasjonene.

Et annet tiltak for å øke tilskuddet til de små organisasjonene i relativ forstand har vært å foreslå en degressiv beregning av poeng for ledertreningskurs. Forslaget om at det skal gis færre poeng jo flere deltakerdøgn en organisasjon har, er begrunnet med at store organisasjoner med en stor medlemsmasse vil ha noe lettere for å kunne registrere en stor mengde deltakerdøgn, sammenlignet med en liten organisasjon. Den degressive beregningen gir alle organisasjoner lik uttelling for deltakerdøgn, men gir et merkbart positivt utslag for de små og mellomstore organisasjonene.

3. Ungdoms innflytelse i form av styreverv

Utvalget har foreslått å innføre et nytt utmålingskriterium der andelen styrerepresentanter under 30 år gir poeng. Utvalget viser til ønsket om å styrke organisasjoner som kanal for ungdoms deltakelse, og ønsker en tydelig og sterk vekting av dette kriteriet. Utvalget har foreslått en gradert poengberegning der organisasjoner der 75 % eller flere av styremedlemmene i det nasjonale styret er over 30 år, får 5000 poeng. Poengsummen synker med fallende andel unge medlemmer i det nasjonale styret, og organisasjoner der færre enn 50 % av styremedlemmene er under 30 år, får ikke utmålt tilskudd på grunnlag av dette kriteriet.

Tabell 6.1 Modell for poengberegning av utvalgets forslag

Antall bekreftede medlemskap: Innslagspunkt 701   Antall lokallag   Andel medlemmer under 30 år   Grad av selvstendighet  
1 – 1 999 4 1-299 50 75 % og mer 1,0 Selvstendig 1,0
2 000 – 4 999 3 300-599 20 74,99 % og færre 0,6 Ikke selvstendig 0,6
5 000 – 9 999 2 600 og over 10
10 000 – 19 999 1
20 000 og over 1,5
Grad av ungdomsrepr. i styre Leder­treningskurs(deltakerdøgn) Internasjonale aktiviteter Basisbeløp i folketrygden
100 % - 75 % 5000 1-999 3 1-999 0 60 699 2
74,99 % - 60 % 3000 1000 – 1 999 3 1000 – 1 999 0
59,99 % - 50 % 2000 2000 – 3 999 2 2000 – 3 999 0
49,99 og færre 0 4000 og mer 1 4000 og mer 0

Utvalget har ikke foreslått noen poengberegning for organisasjonenes internasjonale arbeid utenfor Norge

Til dokumentets forside