Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2006: 13

Fritid med mening— Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Til innholdsfortegnelse

5 Statlige tilskuddsordninger

Utvalget har konsentrert arbeidet sitt om åtte nasjonale tilskuddsordninger til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. I dette kapittelet gjengis fakta om tilskuddsordningene.

5.1 Barne- og likestillingsdeparte­mentets tilskuddsordning for nasjonalt arbeid i frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene. Tilskuddsordningen skal stimulere organisasjonene til engasjement og medansvar nasjonalt og/eller internasjonalt, og sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati. Fordelingen av tilskuddet er lagt til Fordelingsutvalget, et eget forvaltningsorgan under departementet.

Rundt 90 % av tilskuddet blir fordelt som grunntilskudd til organisasjonenes nasjonale arbeid. I tillegg gir Barne- og likestillingsdepartementet driftstilskudd til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Ungdom & Fritid – landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus og til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom. Videre benyttes midler fra posten til prosjekttilskuddsordningen Idébanken, som forvaltes av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Tilskuddsordningen ble opprettet i 1951 og reguleres av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (FOR-2002-12-16-1608). Forskriften har vært gjenstand for hyppige revisjoner og endringer. Ordningen omfatter i dag også organisasjoner som gis særlige unntak fra forskriften, og i forvaltningen benyttes hjemlede overgangsordninger mellom de ulike revisjonene av regelverket. Søknads- og dokumentasjonskravene tar sikte på å dokumentere antall betalende medlemmer under 26 år og lokallag der fem eller flere slike medlemmer har tilknytning. Ved utmåling av tilskudd vil en vurdering av organisasjonens vedtekter være utslagsgivende, idet disse angir hvordan organisasjonen sørger for representasjon til sine styrende organer og utøvelse av interndemokrati.

Forskriften setter begrensninger i forhold til hvilke organisasjoner som kan motta tilskudd. Interessepolitiske organisasjoner for ungdom under utdanning og idretts- og gymnastikkorganisasjoner er utelukket fra tilskuddsordningen i sin helhet. Partipolitiske ungdomsorganisasjoner er utelukket fra å motta tilskudd til sitt nasjonale arbeid, men kan søke grunntilskudd til sitt internasjonale arbeid.

5.2 Kultur- og kirkedepartementets ­tilskudd for frivillig virksomhet (Frifond)

Frifond er en fellesbetegnelse på flere tilskuddsordninger for lokalt og frivillig arbeid i barne- og ungdomsorganisasjoner og i organisasjoner som har aktivitet for denne aldersgruppen. Formålet med Frifond er å bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå. Hoveddelen av Frifond-bevilgningen kommer fra overskuddet i Norsk Tipping AS, mens en mindre del av tilskuddet bevilges over statsbudsjettet. Den samlede bevilgningen fordeles mellom paraplyorganisasjonene Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk musikkråd og Norsk teaterråd.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Norsk musikkråd skal viderefordele tilskudd til de nasjonale organisasjonene, slik at disse organisasjonene kan fordele pengene videre mellom sine lokallag. Denne delen av midlene fordeles mellom de nasjonale organisasjonene som en grunntilskuddsordning, det vil si utmålt som rammetilskudd for å styrke den generelle frivillige aktiviteten uten krav om at mottakeren skal utføre et bestemt type arbeid. Organisasjonene kan selv velge hvordan de vil fordele midlene mellom lagene sine. Mange organisasjoner velger å opprette egne prosjekttilskuddsordninger, som de lar lagene søke.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk musikkråd og Norsk teaterråd skal også sørge for Frifond-midler til lag og foreninger som ikke er tilknyttet noen nasjonal organisasjon. Disse lagene kan sende enkeltvise søknader om prosjekttilskudd til henholdsvis Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater. Norsk teaterråd fordeler hele sin andel av Frifond-midlene på denne måten. Slik skal disse forvalterne og de ulike tildelingsordningene dekke alle former for frivillig og organisert aktivitet blant barn og ungdom, med unntak av den organiserte idretten.

Det er styrene i de tre paraplyorganisasjonene som står ansvarlig for forvaltningen av midlene på vilkår gitt i tilskuddsbrev fra departementet. Tilskuddsbrevet gir rammer for hvilke krav som skal stilles til rapport og kontroll, men detaljene i dette arbeidet er overlatt paraplyorganisasjonene. Utregningen av tilskudd til lokalt arbeid i nasjonale organisasjoner er for Norsk musikkråds del basert på antall lokallag i organisasjonene, mens Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner fordeler tilsvarende tilskudd på grunnlag av en kombinasjon av antall lokallag, antall medlemmer og et basisbeløp til hver organisasjon. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner baserer en stor del av sine kontrollordninger på arbeidet til Fordelingsutvalget, som forvalter Barne- og likestillingsdepartementets grunntilskuddsordning til nasjonalt virke i barne- og ungdomsorganisasjonene.

5.3 Fornyings- og administrasjons­departementets tilskuddsordning for de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

Tilskuddene til de politiske partiene forvaltes under Lov om visse forhold vedrørende politiske partier (Partiloven)(LOV-2005-06-17-102).

Bevilgningen til de politiske partienes nasjonale ungdomsorganisasjoner fordeles forholdsmessig etter de nasjonale partienes stemmetall ved siste stortingsvalg. Det stilles ikke betingelser for tilskuddet og det føres ingen kontroll med disponeringen av midlene. Det er tilstrekkelig med én søknad pr. valgperiode.

5.4 Kunnskapsdepartementets ­tilskuddsordning for landsom­fattende interessepolitiske ­organisasjoner for studenter

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre driften av nasjonale interessepolitiske organisasjoner for studenter. Søknadsprosedyrene omfatter regnskap for siste regnskapsår, plan for virksomheten i organisasjonen det året søknaden gjelder for, budsjett for virksomheten i organisasjonen, oppgave over medlemmer som danner grunnlaget for søknaden, søknadsbeløp og planer for de neste fire år. Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på medlemstall det foregående år, aktivitetsnivå, vurdering av økonomistyring, plan og budsjett for virksomheten.

5.5 Sosial- og helsedirektoratets ­tilskuddsordning for rusgift­politiske organisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er at organisasjoner som arbeider for å fremme en rusgiftfri livsstil og for å redusere forbruk og skader forårsaket av rusmidler, skal få midler til å vedlikeholde og utvikle organisasjonsarbeidet og den frivillige innsatsen på området.

For å søke tilskudd må organisasjonen være selvstendig, landsomfattende og har minst 500 medlemmer og 20 lokallag i minst seks fylker. Tilskuddet gis som en rammebevilgning som organisasjonen disponerer fritt ut fra egne behov og premisser til driften av sin virksomhet, herunder sentral planlegging og koordinering samt tilrettelegging av aktiviteter og tiltak. Alle organisasjoner som oppfyller minimumskravene for tilskudd får et basisbeløp. Det resterende tilskuddet blir regnet ut ved hjelp av et poengsystem for medlemstall og utbredelse.

5.6 Sosial- og helsedirektoratets ­tilskuddsordning for organisa­sjoner for personer med nedsatt funksjonsevne

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke organisasjonenes mulighet til å drive interessepolitisk arbeid og gi service til egne medlemmer. Målgruppe for tilskuddsordningen er organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne og organisasjoner for pårørende av personer med nedsatt funksjonsevne som har vanskelig for å ivareta egne interesser. Funksjonshemningen må innebære en konflikt mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på de områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av menneskers selvstendighet og sosiale tilværelse.

Organisasjonen må være representativ for den gruppe funksjonshemmede som den organiserer. Organisasjonen må være en nasjonal interesseorganisasjon som arbeider for funksjonshemmedes likestilling og deltakelse, og må bygge på individuelt medlemskap og stå åpen for alle som tilhører gruppen som organisasjonen tar sikte på å representere. Organisasjonen må være demokratisk oppbygd.

For å motta tilskudd må organisasjonene oppgi sitt formål, sin målgruppe, sine arbeidsområder og oppbygning, hvilket behov organisasjonen dekker, beskrivelse av funksjonshemningen og behov for hjelpemiddel, tilrettelegging og bistand, hvilke fylker organisasjonen har medlemmer i samt antallet personer i Norge som har funksjonshemningen som er målgruppe for organisasjonen. I tillegg må det sendes inn skjema med opplysninger om antall medlemmer som oppfyller kriteriene for beregning av medlemstilskudd og et skjema med opplysninger om antall lokale ledd i form av regioner, lokallag eller fylkeslag. Organisasjonen må ha mer enn 250 medlemmer for å være tilskuddsberettiget, men kravet er nytt av 2004, og har ikke tilbakevirkende kraft for organisasjoner som var omfattet av tilskuddsordningen før dette tidspunktet.

Vedtak om godkjenning som tilskuddsberettiget organisasjon, eventuelt avslag, fattes av Fordelingsnemnda i Sosial- og helsedirektoratet. Direktoratet er sekretariat for Fordelingsnemnda, og utarbeider forslag til vedtak. Tilskuddet består av et basistilskudd og et tilskudd basert på antall medlemmer. Deretter følger et skjønnsmessig utmålt tilskudd som reflekterer graden/omfanget av funksjonshemningen og behovet for bistand i forbindelse med drift av organisasjonen, gjennomføringen av tiltak, organisasjonens geografiske utbygning og virksomhet for øvrig.

5.7 Miljøverndepartementets ­tilskuddsordning for miljøvern­organisasjoner

Tilskuddsordningen skal medvirke til å opprettholde et bredt utvalg av demokratisk oppbygde, landsomfattende organisasjoner med miljøvern som hovedarbeidsfelt, for å sikre frivillig engasjement og styrke medvirkningen i miljøspørsmål lokalt, regionalt og nasjonalt basert på faglig innsikt.

Målgruppen for tilskuddsordningen er landsomfattende medlemsbaserte organisasjoner med demokratisk valgte styringsorganer, som har hovedformålet for sin virksomhet innenfor miljøvernforvaltningens arbeidsområde. Organisasjonen må enten ha et bredt medlemsgrunnlag eller faglig spisskompetanse.

Søknaden om tilskudd skal inneholde organisasjonens formålsparagraf, oversikt over organisasjonens oppbygning med lokal-, regional- og nasjonalledd, antall medlemmer som har betalt kontingent for året før søknaden, rapport og regnskap fra forrige år med vekt på gjennomførte hovedaktiviteter og en vurdering av disse i forhold til målene for organisasjonen samt budsjett og beskrivelse av hovedaktiviteten i året det søkes tilskudd for.

I behandlingen av søknadene skal det legges vekt på organisasjonens beskrivelse av planlagte aktiviteter i året det søkes tilskudd for, organisasjonens betydning og posisjon i norsk samfunnsliv, organisasjonens generelle kompetanse innenfor miljøvern, organisasjonens spisskompetanse innen­for spesielle miljøvernområder, medlemstall oppgitt i søknaden og organisasjonsstruktur med antall fylkes- og lokallag.

Størrelsen på tilskuddet blir fastsatt ut fra en vurdering av organisasjonens aktivitetsnivå lokalt, organisasjonens økonomi, andre finansieringskilder og medlemstall.

5.8 Landbruks- og matdepartementets tilskuddsordning for organisasjoner som arbeider innenfor landbrukspolitiske satsnings­områder

Målsettingen med tilskuddsordningen er å støtte frivillige organisasjoner og tidsskrift som arbeider innenfor landbrukspolitiske satsningsområder. Ut fra kriteriene skal tilskudd tildeles organisasjoner som fremmer miljøarbeid, næringsutvikling og forbrukerinteresser innen jord- og skogbrukssektoren. Organisasjonene bør fremme positive holdninger til, og forståelse for, grønne verdier hos ungdom og allmennheten samt arbeide med likestillingsspørsmål innenfor jord- og skogbruk.

Primært blir det lagt opp til tilskudd til drift, men i følge regelverket for ordningen er det også mulig å motta tilskudd til konkrete prosjekter. Departementet har lagt vekt på at tilskudd primært tildeles organisasjoner som er landsdekkende eller spiller en nasjonal rolle.

Til toppen
Til dokumentets forside