NOU 2019: 23

Ny opplæringslov

Til innholdsfortegnelse

2 Sjekkliste for lov- og forskriftsarbeid på opplæringsområdet

Boks 2.1 Om sjekklisten

Dette er en sjekkliste for arbeidet med lov- og forskriftsendringer på opplæringsområdet. Sjekklisten inneholder sentrale spørsmål som må vurderes på ulike trinn i regelverksarbeidet. Sjekklisten er et supplement til generelle regler og føringer for regelstyring som følger av blant annet kommuneloven §§ 2-1 og 2-2, utredningsinstruksen og Lovteknikk og lovforberedelse. For mer utfyllende redegjørelse av de sentrale vurderingene ved regelstyring på opplæringsområdet, se kapittel 12 i NOU-en.

Trinn 1: Skal det innføres regler?

 • 1. Er problemet som regelen skal løse eller forhindre, utbredt eller alvorlig, eller er tiltaket som regelen pålegger, avgjørende for å nå formålet med grunnopplæringen?

 • 2. Vil en rettslig regulering føre til ønsket handling eller tilstand?

 • 3. Er rettslig regulering den beste måten å oppnå formålet?

 • 4. Er det er viktig at det aktuelle forholdet er likt regulert i hele landet?

 • 5. Er det nødvendig med egne regler utover generelle regler i andre lover?

Trinn 2: Hvordan skal reglene utformes?

 • 1. Kan reglene utformes generelt og overordnet?

 • 2. Er det tilstrekkelig å regulere målet eller resultatet?

 • 3. Har man tilstrekkelig kunnskap til å stille krav om en bestemt framgangsmåte, organisering eller kompetanse?

 • 4. Er det stor risiko for at generelle regler ikke vil ivareta behovene til barn, unge og voksne på sentrale områder?

 • 5. Kan reglene utformes skjønnsmessig, og hva skal i så fall være grunnlaget for de skjønnsmessige vurderingene reglene legger opp til?

 • 6. Pålegges plikter og krav den som kan og bør stilles til ansvar for oppfyllelsen?

Trinn 3: Skal reglene være i lov eller i forskrift?

 • 1. Inneholder regelen en sentral plikt eller rettighet?

 • 2. Gjelder regelen et tema hvor det er stort politisk engasjement eller politisk uenighet?

 • 3. Er regelen generell og overordnet eller spesifikk og detaljert?

 • 4. Vil en oppdeling mellom lov og forskrift gjøre regelverket unødvendig fragmentarisk?

 • 5. Vet man hovedlinjene i hva som skal reguleres i forskrift?

Trinn 4: Hvordan skal reglene håndheves og implementeres?

 • 1. Kan oppfyllelsen av reglene overprøves, f.eks. gjennom klage eller tilsyn?

 • 2. Er det god nok tid før reglene trer i kraft til at alle aktørene kan gjøre seg kjent med reglene og integrere dem i sin virksomhet?

 • 3. Er det vurdert hvilke informasjons- og implementeringstiltak som må til for at reglene skal etterleves?

 • 4. Har alle aktørene gode nok rammebetingelser til å kunne etterleve reglene?

 • 5. Er det laget en plan for evaluering av reglene?

Kommentarer til trinnene

Trinn 1

Før det lages nye regler eller gjøres regelendringer, må det først vurderes om det er nødvendig. Dersom ikke alle spørsmålene i listen kan besvares bekreftende, bør man som hovedregel ikke innføre nye regler. Det må både vurderes om det er nødvendig for staten å gripe inn og om regler er riktig virkemiddel. Det må også vurderes om det er nødvendig med egne regler i tillegg til regler i generelle lover som kommuneloven og forvaltningsloven. Se nærmere om vurderingene i kapittel 12.2 i NOU-en.

Trinn 2

Når det er besluttet at det skal innføres regler, må det vurderes hvordan reglene skal utformes. Spørsmålene i listen gir et utgangspunkt for vurderingene som må gjøres. Det skal alltid vurderes om det er tilstrekkelig med overordnet, generell og eventuelt skjønnsmessig regulering som gir kommunen handlingsrom, samtidig som det alltid må vurderes hvor detaljerte reglene må være for å ivareta hensynet til barn, unge og voksne på sentrale områder. Se nærmere om vurderingene i kapittel 12.3 til 12.6 i NOU-en.

Trinn 3

Når det er besluttet at det skal innføres regler og det er besluttet hva slags regler som skal innføres, må man ta stilling til om reglene skal plasseres i lov eller i forskrift. Spørsmålene i listen gir et utgangspunkt for vurderingene som må gjøres. Det må vurderes om reglene er overordnede, sentrale eller av andre grunner bør løftes til Stortinget, og dermed hører hjemme på lovs nivå, eller om reglene er mer spesifikke og detaljerte, og dermed hører bedre hjemme i forskrift. Det må også tas hensyn til at regelverket ikke bør bli unødvendig fragmentarisk. Se nærmere om vurderingene i kapittel 12.7 i NOU-en.

Trinn 4

Når det er besluttet at det skal innføres regler, hvordan reglene skal utformes og hvor reglene skal plasseres, må det vurderes hva som skal til for at formålet med reglene oppnås. Spørsmålene i listen gir et utgangspunkt for vurderingene som må gjøres. Det skal alltid vurderes om og hvordan reglene skal kunne håndheves og hva slags implementeringstiltak som er nødvendig. I tillegg må det lages en plan for evaluering av reglene. Se nærmere om vurderingene i kapittel 12.8 og 55 i NOU-en.

Til dokumentets forside