NOU 2019: 23

Ny opplæringslov

Til innholdsfortegnelse

Kilder og litteratur

Lover

Kongeriket Noregs Grunnlov 17. mai 1814 (Grunnlova)

Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 (Grunnloven)

Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)

Lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard (svalbardloven)

Lov 1. mars 1940 nr. 1 om yrkesskoler for håndverk og industri

Lov 8. juli 1954 nr. 3 om forsøk i skolen (skoleforsøksloven)

Lov 6. juli 1957 nr. 3 om handelsgymnasier og yrkesskoler for handel og kontorarveid (sic)

Lov 12. juni 1964 nr. 2 om gymnasloven

Lov av 12. juni 1964 om realskoler og gymnas

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen (grunnskolelova)

Lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna

Lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (skadeserstatningsloven)

Lov 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring

Lov 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste (mållova)

Lov 23. mai 1980 nr. 13 om fagopplæring i arbeidslivet (fagopplæringsloven)

Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

Lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring (yrkesskadeforsikringsloven)

Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

Lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek (folkebibliotekloven)

Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)

Lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven)

Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivlova)

Lov 2. februar 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven)

Lov 9. september 1994 nr. 58 om endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen

Lov 7. juni 1996 nr. 33 om opplysningsvesenets fond

Lov 19. juni 1997 nr. 84 (Endringslov til grunnskoleloven)

Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Lov 2. juni 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)

Lov 28. juni 2002 om val til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Lov av 31. januar 2003 nr. 10 om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova)

Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)

Lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offenleg verksemd (offentleglova)

Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven]

Lov 29. juni 2007 nr. 89 om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)

Lov 2. juli 2007 nr. 64 om helsepersonell m.v.

Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Lov 9. januar nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

Lov 23. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven)

Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Lov 24. juni 2011 nr. 37, om endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.)

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov 14. desember 2012 nr 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)

Lov 4. juli 2013 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering (folkeregistreringsloven)

Lov 16. juni 2017 nr. 6 om adopsjon (adopsjonsloven)

Lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Lov av 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)

Lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Forskrifter

Forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift 25. juni 1999 nr. 708 om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa

Forskrift 31. januar 2003 nr. 90 om overføring av forhandlingsansvaret for undervisningspersonale til kommuner og fylkeskommuner

Forskrift 3. juli 2003 nr. 997 om vedtekter for forsøk med kommunal oppgavedifferensiering, 13-årig opplæringsløp i kommunal regi, Båtsfjord kommune, Finnmark

Forskrift 17. juni 2005 nr. 657 om forvaltningsområdet for samisk språk

Forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Forskrift 18. januar 2007 nr 76 om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard

Forskrift av 1. april 2007 nr. 378 om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar

Forskrift 21. juni 2013 nr. 732 om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger

Forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften)

Forskrift 11. november 2015 nr. 1285 om politiattest i barnehager

Forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Forskrift 7. juni 2016 nr. 861 om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10

Forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning

Forskrift av 23. februar 2017 nr. 256 for grunnskolen, Gausdal kommune, Oppland

Forskrift 24. april 2017 nr. 487 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift av 6. juni 2017 nr. 1415 om vedtekter for Språkrådet

Forskrift 22. juni 2017 nr. 1049 om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Forskrift av 11. august 2017 nr. 1846 om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisningen til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring

Forskrift 1. september 2017 nr. 1332 om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa

Forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger

Forskrift 5. februar 2018 nr. 150 om inntak til videregående opplæring på Svalbard, Longyearbyen lokalstyre

Forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift av 5. februar 2018 nr. 150 om inntak til videregående opplæring på Svalbard, Longyearbyen lokalstyre

Forskrift av 15. mars 2019 om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019–2020

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen), fastsatt ved kgl. res. 19. februar 2016

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 20. september 1995 nr. 4146

Forskrift om ordensreglement for skolene i Bærum kommune

Internasjonale og utenlandske kilder

Bekendtgørelse nr. 570 af 7. mai 2019 om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse nr. 697 af 26. juni 2014 om fremme af god orden i folkeskolen

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 4. november 1950 (EMK), Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Den europeiske pakten om religions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten) av 5. november 1992. European Charter for Regional or Minority Languages

EMD, Folgerø, mot Norge, 2007

EMD, Osmanoǧlu og Kocabaş mot Sveits, 2012

Europarådet. (1985). Europarådscharteret om lokalt selvstyre. ETS nr. 122 European charter of local self-government

Europarådet. (1995). Rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. av 1. februar 1995, Framework Convention for the Protection of National Minorities

Europarådet. (2010). Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap. CM/Rek(2010)7

EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5e (forordning (EU) 2016/679) (personvernforordning)

Finlands grundlag. 11. Juni 1999, nr. 731

FN (1965) FNs konvensjon mot rasediskriminering (CERD) av 21. Desember 1965, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

FN (1966) FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) av 16. desember 1966, International Covenant on Civil and Political rights

FN (1966) FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) av 16. desember 1966, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

FN (1979) FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner av 18. desember 1979, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

FN (1989) FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) av 20. november 1989, Convention on the Rights of the Child

FN (2006) FN konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) av 13. desember 2006, Convention on the Rights of Persons with Disabilities

FNs barnekomité. (2009) Generell kommentar nr. 12 om barnets rett til å bli hørt. (CRC/C/GC/12)

FNs barnekomité. (2011) Generell kommentar nr. 13 om barnets rett til frihet fra alle former for vold. (CRC/C/GC/13)

FNs barnekomité. (2013) Generell kommentar nr. 17 om barnets rett til hvile, fritid, lek, fritidsaktiviteter, kulturliv og kunstnerisk virksomhet (art. 31). (CRC/C7GC717)

FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, (1999) General Comment no. 13 on the right to education (art. 13). (E/C.12/1999/10)

FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Concluding Observations on Norway, 23. Juni 2005. (E/C.12/1/Add.109)

Gymnasieförordningen (2010:2039)

Gymnasielag (629/1998)

HRC, Leirvåg m.fl. mot Norge, 2004

ILO-konvensjon nr. 142 av 23. juni 1975 om yrkesrettleiing og yrkesopplæring som ledd i utviklingen av menneskelige ressurser, Convention concerning vocational guidance and vocational training in the development of human resources

ILO-konvensjon nr. 169 av 27. juni 1989 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, Indigenous and Tribal Peoples Convention

Lag nr. 1705 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet av 29. desember 2009

Lag nr. 628 om grundläggande utbildning av 21. august 1998

Lov nr. 1510 af. 14. Desember 2017 om folkskolen

Lov nr. 596 af 16. mai 2019 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Lov nr. 611 af 28. mai 2019 om de gymnasiale uddannelser

Proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige

Proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

Proposition 2009/10:232. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

RÅDSDIREKTIV av 25. juli 1977 om skolegang for barn av vandrearbeidere. 77/486/EØF

Skolförordningen (2011:185)

Skollagen (2010:800)

SOU 1997:116 Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige

SOU 2014:5 Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan

Avgjørelser, uttalelser mv.

HR-2016-2229-A

HR-2017-579-A

HR-2019-1719-U

JDLOV-1990-3149. Yrkesskadeforsikring for elever under yrkespraksis

JDLOV-2001-11203

JDLOV-2006-7530. Bruk av hode- og ansiktsplagg i skolene – anmodning om uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling om forståelsen av gjeldende rett

JDLOV-2010-8029. Rett til opplæring for barn med ulovlig opphold eller uavklart oppholdsstatus – forholdet til barnekonvensjonen

JDLOV-2015-4608. Rett til helsehjelp for personer uten fast opphold i riket – forholdet til internasjonale forpliktelser

JDLOV-2016-6700. Innføring av et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner – menneskerettslige spørsmål

LDN-2010-8

LDN-2015-73

LF-2014-16533

LG-2006-104178

LH-2016-164451

Rt. 1990 s. 360

Rt. 1990 s. 874

Rt. 1993 s. 811

Rt. 1999 s. 1656

Rt. 2004 s. 2015

Rt. 2004 s. 1343

Rt. 2012 s. 146

Rt. 2012 s. 1051

Rt. 2015 s. 92

RG 2004 s. 1215

SOM-2013-3031

SOM-2016-1689

SOM-2016-2418

SOM-2016-3376

SOM-2017-1614

SOM-2017-2040

SOM-2017-3278

SOM-2017-3746

SOM-2017-3278

SOM-2018-496

SOM-2018-4777

SOM-2019-561

NOU-er

NOU 1978: 30 Om lærlinglov

NOU 1983: 4 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste

NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling

NOU 1991: 4 Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle

NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket

NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring. »... og for øvrig kan man gjøre som man vil«

NOU 1999: 27 «Ytringsfrihed bør finde Sted» – Forslag til ny Grunnlov § 100

NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune

NOU 2002: 10 Førsteklasses fra første klasse. Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk grunnopplæring

NOU 2003: 15 Fra bot til bedring. Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk av straff

NOU 2003: 16 I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle

NOU 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene – Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester

NOU 2005: 14 På rett kjøl. Ny skipssikkerhetslovgivning

NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekstssystemet for kommuner og fylkeskommuner

NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for framtida – Formål for barnehagen og opplæringen

NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida

NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern. Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK

NOU 2009: 18 Rett til læring

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning

NOU 2012: 1 Til barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene

NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole – Et kunnskapsgrunnlag

NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

NOU 2015: 7 Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

NOU 2016: 4 Ny kommunelov

NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

NOU 2016: 14 Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov. Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016: 18 Hjertespråket – Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov I – Kunnskapsgrunnlaget

NOU 2018: 13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring – Finansiering av livsopphold

NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert – Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring

NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring – Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven)

NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen

NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Proposisjoner

St.prp. nr. 75 (1991–92) Omorganisering av utdanningsadministrasjonen m.m.

St.prp. nr. 38 (1999–2000) Opprettelse av Nasjonalt senter for læring og utvikling

St.prp. nr. 65 (2002–2003) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003. Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2003–2004) for budsjetterminen 2004 Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004. Kunnskapsdepartementet

St.prp. nr. 1 (2007–2008) Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 40 (1954) Om lov om forsøk i skolen

Ot.prp. nr. 64 (1973–74) Om lov om brigde i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen

Ot.prp. nr. 6 (1979–80) Om lov om fagopplæring i arbeidslivet

Ot.prp. nr. 66 (1981–82) 1. Om lov om helsetjenesten i kommunene. 2. Om lov om endringene i lov av 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg. 3. Om lov om planlegging av og forsøksvirksomhet i sosialtjenesten og helsetjenesten i kommunene

Ot.prp. nr. 51 (1984–85) Om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen og i lov 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring

Ot.prp. nr. 60 (1989–90) Samisk språk

Ot.prp. nr. 42 (1991–92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Ot.prp. nr. 44 (1991–92) Om lov om barneverntjenester (barnevernloven)

Ot.prp. nr. 54 (1991–92) Om lov om forsøkt i offentlig forvaltning

Ot.prp. nr. 31 (1992–93) Om lov om endringer i lov 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring og i lov 23. mai 1980 nr. 13 om fagopplæring i arbeidslivet

Ot.prp. nr. 59 (1992–93) Om tilpasning av særlovgivningen til ny kommunelov

Ot.prp. nr. 36 (1996–97) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Ot.prp. nr. 38 (1996–97) Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen m.m.

Ot.prp. nr. 46 (1997–98) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Ot.prp. nr. 75 (1998–99) Om lov om endringer i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

Ot.prp. nr. 78 (1998–99) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Ot.prp. nr. 44 (1999–2000) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) m.m.

Ot.prp. nr. 94 (2001–2002) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Ot.prp. nr. 67 (2002–2003) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Ot.prp. nr. 33 (2002–2003) Om lov om frittståande skolar (friskolelova)

Ot.prp. nr. 55 (2003–2004) Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) Om lov om straff (straffeloven)

Ot.prp. nr. 57 (2004–2005) Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Ot.prp. nr. 91 (2004–2005) Om lov om endringer i opplæringslova og friskolelova

Ot.prp. nr. 43 (2005–2006) Om lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven

Ot.prp. nr. 41 (2006–2007) Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utledningsloven)

Ot.prp. nr. 10 (2007–2008) Om lov om endringer i lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)

Ot.prp.nr. 40 (2007–2008) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

Ot.prp. nr. 46 (2007–2008) Om lov om endringer i opplæringslova (Om formålet med opplæringen)

Ot.prp. nr. 47 (2007–2008) Om lov om endringer i barnehageloven

Ot.prp. nr. 54 (2007–2008) Om lov om endringar i opplæringslova (Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til avgrensa fritak)

Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Ot.prp. nr. 10 (2008–2009) Om lov om endringer i lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)

Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)

Ot.prp.nr. 55 (2008–2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

Ot.prp. nr. 103 (2008–2009) Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Ot.prp. nr. 108 (2008–2009) Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Prop. 95 L (2009–2010) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.)

Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Prop. 96 L (2010–2011) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.)

Prop. 84 L (2011–2012) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.)

Prop. 106 L (2012–2013) Endringer i barnevernloven

Prop. 129 L (2012–2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.)

Prop. 68 L (2013–2014) Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.)

Prop. 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen 2015

Prop. 82 L (2014–2015) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.)

Prop. 62 L (2015–2016) Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)

Prop. 72 L (2015–2016) Endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.)

Prop. 94 L (2015−2016) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten)

Prop. 103 L (2015–2016) Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.)

Prop. 146 L (2015–2016) Om endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel)

Prop. 4 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget)

Prop. 57 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Prop. 64 L (2016–2017) Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

Prop. 79 L (2016–2017) Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring)

Prop. 81 L (2016–2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Prop. 91 L (2016–2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport

Prop. 94 L (2016–2017) Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Prop. 169 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

Prop. 1 S (2017–2018) Kunnskapsdepartementet

Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Prop. 47 L (2017–2018) Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Prop. 51 L (2017–2018) Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar)

Prop. 52 L (2017–2018) Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.)

Prop. 56 LS (2017–2018) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen

Prop. 59 L (2017–2018) Endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger)

Prop. 67 L (2017–2018) Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barns overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)

Prop. 86 LS (2017–2018) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Prop. 1 S (2018–2019) Kunnskapsdepartementet

Prop. 88 L (2018–2019) Endringar i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon)

Prop. 130 L (2018–2019) Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Prop. 1 S (2019–2020) Kunnskapsdepartementet

Innstillinger

Innst. O.XIV. (1968–69) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteén om lov om grunnskolen

Innst. O. nr. 74 (1974–75) Tilråding frå Kyrkje- og undervisningsnemnda om lov om brigde i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen

Innst. O. nr. 4 (1982–83) Innstilling fra kirke- og undervisningskomitéen om endringer i lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring, lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen og lov av 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring. (Ot.prp. nr. 38 for 1981–82)

Innst. O. nr. 80 (1991–92) Innstilling frå forbruker- og administrasjonskomiteen om lov om barneverntjenester (barnevernloven)

Innst. O. nr. 95 (1991–92) Kommuneloven

Innst. O. nr. 135 (1992–1993) Tilpasning av særlovgivningen til ny kommunelov

Innst. O. nr. 80 (1992–93) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om lov om endringer i lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring og i lov av 23. mai 1980 nr. 13 om fagopplæring i arbeidslivet

Innst. O. nr. 135 (1992–93) Innstilling fra Kommunal- og miljøvernkomiteen om tilpasning av særlovgivningen til ny kommunelov

Innst. S. nr. 103 (1995–96) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Innst. O. nr. 296 (1995–96) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli – 31. desember 1995

Innst. O. nr. 95 (1996–97) Innstilling frå kyrkje, utdannings- og forskingskomiteen om lov om endringer i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m.

Innst. O. nr. 53 (1997–98) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Inge Lønning og Jan Tore Sanner om lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen, (endring av lovens § 13 nr. 2 om utsatt skolestart), og om forslag fra stortingsrepresentantene Anneliese Dørum, Marit Nybakk og Sigvald Oppebøen Hansen om lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen. (Endring av § 13 nr. 2 om tidligere skolestart.)

Innst. O. nr. 68 (1997–98) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad og Astrid Marie Nistad om lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen (Bruk av skule og kombinerte anlegg for skule og andre føremål)

Besl. O. nr. 68 (1997–1998) Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Innst. O. nr. 70 (1997–98) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om grunnskolen og videregående opplæring (opplæringsloven)

Innst. S. nr. 117 (1997–98) Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om foreldremedvirkning i grunnskolen

Budsjett-innst. S. nr. 12 (1998–99), punkt 4.6

Innst. O. nr. 89 (1999–2000) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) m.m.

Budsjett-innst. S. nr. 12 (2001–2002), vedtak 73

Innst. S. nr. 240 (2001–2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Innst. O. nr. 92 (2002–2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av Barnekonvensjonen i norsk lov)

Innst. O. nr. 126 (2002–2003) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova). Om større lokal handlefridom i grunnopplæringa

Innst. O. nr. 92 (2003–2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Innst. O. nr. 72 (2007–2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i opplæringsloven

Innst. O. nr. 22 (2008–2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i opplæringslova (om formålet med opplæringen)

Innst. 390 S (2010–2011) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen

Innst. 405 S (2010–2011) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov

Innst. 186 S (2013–2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, med unntak av romertall X og romertall XXIV

Innst. 333 S (2014−2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen − nye oppgaver til større kommuner

Innst. 12 S (2015–2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

Innst. 321 S (2015–2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen

Innst. 63 S (2016–2017) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Marianne Aasen og Rasmus Hansson om nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i skoler og på universiteter og høyskoler

Innst. 302 L (2016–2017) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Innst. 386 S (2016–2017) Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i kommunestrukturen

Innst. 2 S (2017–2018) Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2018 og forslaget til statsbudsjett for 2018

Innst. 151 L (2017–2018) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

Innst. 192 S (2017–2018) Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Steinar Reiten og Kjell Ingolf Ropstad om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul

Innst. 317 S (2017–2018) Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag om behovet for evaluering av seksårsreformen med sikte på å innrette skolen slik at den bedre ivaretar behovene til de yngste elevene og Representantforslag om evaluering av seksårsreformen og en skolestart på barns premisser

Innst. 378 S (2017–2018) Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Torstein Tvedt Solberg, Mani Hussaini, Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Audun Lysbakken, Mona Fagerås og Hadia Tajik om tillitsreform i skolen

Innst. 52 S (2018–2019) Representantforslag om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad

Melding til Stortinget

St.meld. nr. 14 (1995–96) Om kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

St.meld. nr. 28 (1998–1999) Mot rikare mål

St.meld. nr. 31 (2000–2001) Kommune, fylke, stat – en bedre oppgavefordeling

St.meld. nr. 32 (2000–2001) Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

St.meld. nr. 55 (2000–2001) Om samepolitikken

St.meld. nr. 26 (2003–2004) Om endring av Grunnloven § 100

St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 12 (2006–2007) Regionale fortrinn – regional framtid

St.meld. nr. 16 (2006–2007) … og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring

St.meld. nr. 23 (2007–2008) Språk bygger broer – Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne

St.meld. nr. 28 (2007–2008) Samepolitikken

St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining – Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja

Meld. St. 7 (2009–2010) Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene

Meld. St. 19 (2009–2010) Tid til læring – oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport

Meld. St. 18 (2010–2011) Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov

Meld. St. 22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter. Ungdomstrinnet

Meld. St. 12 (2011–2012) Stat og kommune – styring og samspel

Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen

Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter

Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring

Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – fordypning – forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet

Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard

Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017

Meld. St. 18 (2017–2018) Sametingets virksomhet 2017

Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner

Meld. St. 31 (2018–2019) Samisk språk, kultur og samfunnsliv

Dokumenter

Dokument nr. 8:79 (1997–98) Forslag fra stortingsrepresentantene Anneliese Dørum, Marit Nybakk og Sigvald Oppebøen Hansen om lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen (endring av § 13 nr. 2 om tidligere skolestart)

Dokument nr. 14 (2002–2003) Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon. Avgitt til Stortingets presidentskap 30. september 2002

Dokument nr. 4 (2008–2009) Sivilombudsmannen. Årsmelding 2008

Dokument nr. 100 (2008–2009) Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen og Jon Jæger Gåsvatn om lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Dokument 3:7 (2010–2011) Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen

Dokument nr. 15:1213 (2010–2011) Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument 16 (2011–2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt 19. desember 2011

Dokument 19 (2011–2012) Rapport fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk

Dokument 3:6 (2012–2013) Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift

Dokument nr. 15:216 (2014–2015) Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

Dokument 3:9 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid

Dokument 3:12 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar

Dokument nr. 8:116 S (2015–2016) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Magne Rommetveit, Terje Breivik, Geir Sigbjørn Toskedal og Audun Lysbakken om å sikra alle elevar i grunnskulen rett til opplæring på hovudmålet sitt

Dokument 6 (2017–2018) Melding for året 2017 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Dokument nr. 8:149 S (2017–2018) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Geir Pollestad, Jenny Klinge og Kjersti Toppe om behovet for evaluering av seksårsreformen med sikte på å innrette skolen slik at den bedre ivaretar behovene til de yngste elevene

Dokument nr. 8:150 S (2017–2018) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Tore Storehaug og Geir Jørgen Bekkevold om evaluering av seksårsreformen og en skolestart på barns premisser

Dokument nr. 8:194 S (2017–2018) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Torstein Tvedt Solberg, Mani Hussaini, Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Audun Lysbakken, Mona Fagerås og Hadia Tajik om tillitsreform i skolen

Dokument nr. 8:223 S (2017–2018) Representantforslag fra fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad

Dokument nr. 15:219 (2017–2018) Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:245 (2017–2018) Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:674 (2018–2019) Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1269 (2018–2019) Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2155 (2017–2018) Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Anmodningsvedtak nr. 626 av 8. juni 2015

Anmodningsvedtak nr. 67 av 22. november 2016

Anmodningsvedtak nr. 599 av 12. april 2016

Anmodningsvedtak nr. 671 av 22. mai 2017

Anmodningsvedtak nr. 672 av 22. mai 2017

Anmodningsvedtak nr. 897 av 13. juni 2017

Anmodningsvedtak nr. 883 av 11. juni 2018

Anmodningsvedtak nr. 792 av 29. mai 2018

Kongelig resolusjon

Kgl.res. 23. juni 1995 om ikrafttredelse av lov om endringer i lov av 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen. Loven trer i kraft fra 1. juli 1997

Kgl.res. 28. juni 2005 Prosedyrer for konsultasjoner med Sametinget (konsultasjonsavtalen)

Kgl.res. av 10. mars 2017 Sammenslåing av ni fylkesmannsembeter i fire sammenslåinger fra 1. januar

Kgl.res. 1. september 2017 Oppnevning av Utvalg om videregående opplæring

Kgl.res. 22. september 2017 Oppnevning av offentlig lovutvalg på grunnopplæringens område

Andre publikasjoner og dokumenter

Aasen, P., Møller, J., Rye, E., Ottesen, E., Prøitz, T. S., & Hertzberg, F. (2012). Kunnskapsløftet som styringsreform – et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. NIFU rapport;2012-20

Akershus fylkeskommune, e-post til Opplæringslovutvalget datert 9. januar 2019: Bruk av åremålstilsetting av rektorer

Amundsen, B. (2017). Dette gjør elever stresset på skolen. Hentet fra https://forskning.no/barn-og-ungdom-skole-og-utdanning-psykologi/dette-gjor-elever-stresset-pa-skolen/338987

Andenæs, K. & Møller, J. (Red.). (2016). Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo: Universitetsforlaget

Andenæs, K. (2006). Om maktens rettsliggjøring og rettsliggjøringens maktpotensial. I Tidsskrift for samfunnsforskning, 47 (4), 587–599

Andenæs, K. (2016). Metode for tilsyn – en juridisk og rettssosiologisk vurdering av hjelpemidlene for gjennomføring av tilsyn i skolen. I Andenæs K. & Møller J. (Red.), Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk (s. 123–137). Oslo: Universitetsforlaget

Andenæs. K. (2003). En kort innføring i rettsosiologien og dens problemstillinger. Stensilserie nr. 94. Institutt for kriminologi og rettssosiologi: Universitetet i Oslo

Andrews, T., Lødding, B., Fylling, I. & Hustad, B. C. (2018). Sluttrapport: Kompetanseutvikling i et mangfoldig landskap: Om virkninger av Strategi for etter og videreutdanning i PP-tjenesten. NF-rapport nr.: 7/2018

Arbeidsgruppe om læremidler i samiskopplæringen. (2015). Forslag til tiltak for å øke det nordiske samarbeidet om felles utvikling og bruk av læremidler i barnehage og skole for å styrke samiskopplæringen

Arbeidstilsynet. (2013). Inneklima i norske skoler. Hovedfunn, 2011–2012. www.arbeidstilsynet.no

Aune, H. (2016). Rettslige standarder i opplæringsloven og barnehageloven – Om retten til likt pedagogisk utbytte uavhengig av kjønn. I Andenæs K. & Møller J. (Red.), Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk (s. 54–74). Oslo: Universitetsforlaget

Backe-Hansen, E., Bakken, A. & Huang, L. (2013). Evaluering av leksehjelptilbudet 1.–4. trinn. NOVA Rapport 6/2013

Bakken, A. & Danielsen, K. (2011). Gode skoler – gode for alle. En casestudie av prestasjonsforskjeller på seks ungdomsskoler. NOVA Rapport 11/2010

Barne- og familiedepartementet. (2018). Barnelovutvalget. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dep/bfd/org/styrer-rad-og-utvalg/eksisterende/barnelovutvalget/id2637328/

Barne- og familiedepartementet. (2019). Høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2010). Konsekvenser for likestilling. Utredning i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, religion mv. Veileder til utredningsinstruksen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Helsedirektoratet. (2018). Samarbeid til barn og unges beste. Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe med mandat fra 0–24 samarbeidet

Barneombudet. (2017). Uten mål og mening? Elever med spesialundervisning i grunnskolen. Barneombudets fagrapport 2017

Barneombudet. (2018a). God hjelp til rett tid? Gjennomgang av fylkesmennenes behandling av saker i den nye håndhevingsordningen om elevenes skolemiljø – 2018. Hentet fra http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2018/06/God-hjelp-til-rett-tid.pdf

Barneombudet. (2018b). Elevmedvirkning: Å bli inkludert, verdsatt og hørt. Hentet fra http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2015/08/Medvirkningshefte.pdf

Barneombudet. (2019). Gode intensjoner er ikke nok. I Kommunal rapport 23.08.2019

Barneombudet. (u.å.). Eksperthåndbok – Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper. Hentet 16. mars 2018 fra http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2013/09/eksperthandbok.pdf

Berg, B. & Kermit, P. (2015). Prat, les, klikk. Biblioteket som integreringsarena. NTNU Samfunnsforskning & Nasjonalbiblioteket

Berge O. K., Angelo, E., Heian, M. T. & Emstad A. B. (2019). Kultur + skole = sant. Kunnskapsgrunnlag om kulturskolen i Norge. TF-rapport nr. 489

Bergen kommune. (2019, 1. november). Permisjon fra skolen. Hentet fra https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/permisjon-og-fritak/permisjon-fra-skolen

Bertrand, M., Mogstad, M. & Mountjoy, J. (2019). Improving Educational Pathways to Social Mobility: Evidence from Norway’s «Reform 94». SSB: Discussion Papers No. 916

Bioteknologirådet. (2018.) Årsrapport for Bioteknologirådet 2017

Birkeland, E., Andsnes, S., Kirksæther, B., Espeland, M., Myhre, A. S., Duun, A. E. & Hamre, O. (2014). Det muliges kunst: Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Björnson J.K. & Olsen R.V. (Red.). (2018). Tjue år med TIMSS og PISA i Norge. Oslo: Universitetsforlaget

Boaler, J., Wiliam, D. & Brown, M. (2000). Students’ experiences of ability grouping – disaffection, polarisation and the construction of failure. British Educational Research Journal, 26, 631–648

Boe, E. M. (2018). Forsvarlig forvaltning. Oslo: Universitetsforlaget

Borg, E., Drange, I., Fossestøl, K. & Jarning, H. (2014). Et lag rundt læreren. En kunnskapsoversikt. Rapport 8. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet

Borg, E., Christensen, H., Fossestøl, K. & Pålshaugen, Ø. (2015). Hva lærerne ikke kan! Et kunnskapsgrunnlag for satsning på bruk av flerfaglig kompetanse i skolen. Rapport 6. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet

Brandt, S. S. (2010). En mangfoldig og universell grunnopplæring? Om hvordan mangfold ivaretas faglig, sosialt og fysisk fra 4. til 8. trinn i grunnskolen. NIFU STEP rapport; 9-2010

Brusling, C. (2001). Mot en demokratiserende deprofesjonalisering av læreryrket? I Kvernbekk, T. (Red.). Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Oslo: Gyldendal akademisk

Buland, T., Mathiesen, I. H., Aaslid, B. E., Haugsbakken, H., Bungum, B. & Mordal, S. (2011). På vei mot framtida–men i ulik fart. Sluttrapport fra evalueringen av skolens rådgivning. SINTEF A18112

Bærum kommune. (2018). Leksehjelpstilbudet i bærumsskolen – evaluering. J.post ID: 18/104269

Bø, T. P. & Vigran, Å. (2015). Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning. Samfunnsspeilet, 29(1), 9–14

Børhaug, K. (2018) med videre henvisninger. Demokrati i den nye læreplanen. I Bedre skole 3–2018, 18–23

Børne- og Undervisningsministeriet. (2019a, 29. august). Elevtal i grundskolen. Hentet fra https://www.uvm.dk/statistik/grundskolen/elever/elevtal-i-grundskolen

Børne- og Undervisningsministeriet. (2019b, 19. juni). Lektiehjælp og faglig fordybelse. Hentet fra https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/lektiehjaelp-og-faglig-fordybelse

Børne- og Undervisningsministeriet. (2019c, 7. august). Faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg. Hentet fra https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/raad-og-udvalg/faglige-udvalg-og-lokale-uddannelsesudvalg

Børne- og undervisningsministeriet. (2019d, 21. mars). SFO. Hentet fra https://www.uvm.dk/sfo-klub-og-fritidshjem/sfo

Børte, K., Lillejord, S. & Johansson, L. (2016). Evnerike elever og elever med stort læringspotensial: En forskningsoppsummering. [Able students and students with higher learning potential: A research summary.] Oslo: Kunnskapssenter for Utdanning. Hentet 6. april, 2017, fra www.kunnskapssenter.no

Carlsten, T. C. & Sjaastad, J. (2014). Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009–2013. NIFU. Rapport 4/2014

Center for Ligebehandling af Handicappede og Børnerådet. (2005). Magtanvendelse i folkeskolen – et inspirationshæfte. ISBN 87-91223-81-4

Compendia 24. (u.å.). Permisjon for å utføre offentlige verv. Hentet 1. november 2019 fra http://www.compendia24.no/compendia24/personal.nsf/content?ReadForm&page=TVAD-7ENJ9R

Cools, S., Schøne, P. & Strøm, M. (2017). Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn? I Søkelys på arbeidslivet, 34(04), s. 273–289

Dahl, M. (Red.). (2015). Notat om læringsanalyse. Først publisert på iktsenteret.no i 2015. Hentet fra https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/notat-om-laringsanalyse/

Dahl, T., Askling, B., Heggen, K., Kulbrandstad, L.I., Lauvdal, T., Qvortrup, L., Salvanes, K.G., Skagen, K., Skrøvset, S., Thue, F.W. & Mausethagen, S. (2016). Om lærerrollen. Ekspertgruppa om lærerrollen. Bergen: Fagbokforlaget.

Danielsen, O. A., Klausen, J. E. & Stokstad, S. (2019). Nasjonal standardisering vs. lokal autonomi: rammestyring i prinsipp og praksis. NIBR-rapport 2019:12

Danmarks statistikk. Statistikkbanken. Uddannelse og viden. Hentet fra https://www.statistikbanken.dk/SPECIAL1

Datatilsynet & Teknologirådet. (2017). Personvern – tilstand og trender 2017. Hentet fra https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/om-personvern/rapporter/tilstand-og-trender-20172.pdf

Datatilsynet. (2014). Personvern i skole og barnehage. Samlerapport, juni 2014

Datatilsynet. (2015). Utredning om fremtidens skole tar ikke opp personvernproblematikk. Hentet fra https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/hoeringsuttalelser/20151/Utredning-om-fremtidens-skole-tar-ikke-opp-personvernproblematikk/

Datatilsynet. (u.å). Korleis lage atferdsnorm? Hentet 7. november 2019 fra https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/korleis-lage-atferdsnorm/

Deloitte. (2019). Evaluering av nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Deloitte 2019

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). (2019). Uttalelse om forskningsprosjektet Small group Instruction in Mathematics for Pupils Level 1–4: Effects of a randomized controlled trial intervention study. Hentet fra https://www.etikkom.no/hvem-er-vi-og-hva-gjor-vi/komiteenes-arbeid/Uttalelser/

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). (2010). Statlig styring av kommunene. Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). (2013). Direktoratenes rolle i statens styring av kommunene. Difi-rapport 2013:14

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). (2015a). Statlig styring av kommunene. En kartlegging av virkemiddelbruk og utviklingstrekk på tre sektorer i perioden 1999–2015. Difi-rapport 2015:19

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). (2015b). Evaluering av Utdanningsdirektoratet. Difi-rapport 2015:17

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). (2016). Statens tilsyn med kommunene. Organisering, omfang, nytte og forbedringsmuligheter. Difi-rapport 2016:05

Direktoratet for økonomistyring (DFØ). (2017). Tilfredsstiller statlige utredninger utredningsinstruksens krav? En nullpunktsmåling ved iverksettelsen av ny instruks i 2016. Rapport 1/2017

Dokka, H. J. (1988). En skole gjennom 250 år: Den norske allmueskole-folkeskole-grunnskole 1739–1989. NKS-forlag

Drugli, M. B. & Nordahl, T. (2016). Forskningsartikkel: Samarbeidet mellom hjem og skole. En oppsummering av aktuell kunnskap om hva som skaper et godt samarbeid mellom hjem og skole. Hentet fra https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-samarbeid/samarbeidet-mellom-hjem-og-skole/

Dæhlen, M. (2017). Dette sier forskningen om å kommunisere med nikab. Hentet fra https://forskning.no/innvandring-islam-skole-og-utdanning/dette-sier-forskningen-om-a-kommunisere-med-nikab/340408

Econ Pöyry. (2009). Kartlegging av elevers individuelle kostnader til utstyr i videregående

Ekren, R., Holgersen, H. & Steffensen, K. (2018). Kompetanseprofil for lærere i videregående skole. Hovedresultater 2017. SSB Rapport 2018/19

Ekspertutvalg. (2017). Sluttrapport fra ekspertutvalg. Kriterier for god kommunestruktur

Ekspertutvalg. (2018). Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Epland, J. (2018). Flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. (SSB). Hentet fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/flere-barn-ihusholdninger-med-vedvarende-lavinntekt

Eriksen, B. (2013). Rektors styringsrett. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Eriksen, E. O. & Molander, A. (2008). Kapittel 9: Profesjon, rett og politikk. I Molander A. & Terum L. I. (Red.), Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget

Eriksen, K. G. (2018). Digitalt medborgerskap i fremtidens skole. I Bedre skole 4–2018, (41–45)

Eriksen. B. (2019). Forholdet mellom skoleeiers/arbeidsgivers styringsrett og profesjonell autonomi

EU. (2018). Home education policies in Europe. Primary and lower secondary education – Study. Hentet fra: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea077239-e244-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-79438729

European Commision. (2019). Artificial intelligence: Commission takes forward its work on ethics guidelines. Hentet fra http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1893_en.htm

Federici, R. A., Gjerustad, C., Vaagland, K., Larsen, E. H., Rønsen, E. & Hovdhaugen, E. (2017). Spørsmål til Skole-Norge våren 2017. NIFU-rapport; 2017:12

Fixsen, D. L. & Ogden, T. (2014). Facing the challenges of implementation. Zeitschrift für Psychologie, 222(1), 1-3. doi:10.1027/2151-2604/a000159

Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A. & Friedman, R. M. (2005). Implementation research: a synthesis of the literature

Fjørtoft, H., Vatn, G. Å. & Eriksen, P. F. (2017). Juridisk literacy i skolen. Ikke-juristers lovtekstlesing og rettsanvendelse. Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 3, s.1–14

Folkehelseinstituttet. (2018a). Helsetilstanden i Norge 2018. Rapport 2018. Oslo: Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. (2018b). Barn og unges helse: oppvekst og levekår. I Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge. Hentet 7. november 2019 fra https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/

Folkehelseinstituttet. (2018c). Barn og unge: Livskvalitet og psykiske lidelser. I Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge. Hentet fra https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/psykisk-helse-hos-barn-og-unge/

Folkehelseinstituttet. (2018d). Barn og unges fysiske helse. Hentet fra https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-fysisk-helse/

Forbrukerombudet. (2012). Høringsuttalelse til NOU 2012 : 1 Til Barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/aff8c9b618b9401f928bd93a855767de/forbrukerombudet.pdf?uid=Forbrukerombudet_(30.04.2012)

Forbrukertilsynet. (2009). Forslag til veileder om reklame i skolen. Hentet fra https://www.forbrukertilsynet.no/forslag-veileder-reklame-skolen

Forbrukertilsynet. (2019, 21. mars). Orienteringsbrev til alle grunnskoler om reklame i skolen. Hentet fra https://www.forbrukertilsynet.no/reklame-i-skolen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). (2017). FUGs prinsippnotat om lekser. Hentet fra http://www.fug.no/getfile.php/ 3743462.1542.rrfvpydvvt/2017+Prinsippnotat+om+lekser.pdf.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). (2019). Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre. Hentet fra http://www.fug.no/krapfoss-skole-med-fast-nyhetsbrev-til-foreldre.6200771-152787.html

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. (2008). Vurdering av personvernkonsekvenser. Veileder til utredningsinstruksen

Francis, B., Hodgen, J., Craig, N., Taylor, B., Archer, L., Mazenod, A., Tereshchenko, A. & Connolly, P. (2019). Teacher ‘quality’and attainment grouping: The role of within-school teacher deployment in social and educational inequality. Teaching and Teacher Education, 77, 183–192

Freidson, E. (2001). Professionalism, the Third Logic. University of Chicago Press

Fullan, M. (2007). Leading in a culture of change. John Wiley & Sons

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. (2015). Avslag – klage på vedtak om skoleskyss – Ullensaker kommune

Fylkesmannen i Rogaland. (2016). Tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn, Sola kommune. Hentet fra https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-rogaland/dokument-fmro/barnehage-og-opplaring/2016-09-12-endelig-tilsynsrapport-sola-kommune---ressurssenteret.pdf

Fylkesmannen i Vestfold. Brev til Kunnskapsdepartementet datert 6. januar 2014: Ny henvendelse om bruk av tvang

Gabrielsen, E. & Lundetræ, K. (2017). Indikerer de norske PIRLS-resultatene et behov for å justere retningslinjene for skolestartsalder? Klar framgang, s. 204–221

Gangnes, O. M. (2018). Juristene i kommunesammenslåingen. Juristkontakt, utgave 1. Hentet fra http://www.juristkontakt.no/i/2018/1/juko-2018-01b-5

Gabrielsen, E. & Lundetræ, K. (2017). Indikerer de norske PIRLS-resultatene et behov for å justere retningslinjene for skolestartsalder? I Klar framgang

Garbo, J. & Raugland, V. (2017). Den brysomme profesjonaliteten – Om skjønnsutøvelse og styring. Oslo: Universitetsforlaget

Gjerustad, C. & Waagene, E. (2015). Spørsmål til skole-Norge høsten 2015. Resultater og analyser av Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. NIFU Rapport; 2015: 42

Gjerustad, C., Waagene, E. & Federici, R. A. (2017). Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. NIFU Rapport; 2016:46

Grindheim, J. E., Skutlaberg, L. S., Høgestøl, A., Rasmussen, I. & Hansen, V. W. (2014). Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren. FoU-prosjekt 134039. ideas2evidence-rapport 12: 2014. Bergen: ideas2evidence

Hall, J. B. (2016). Nasjonalt tilsyn: Et skritt fra lovregulering til evaluering av innhold?. I Andenæs K. & Møller J. (Red.), Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk (s. 279–296). Oslo: Universitetsforlaget

Harvoll, K. (2018). Bemanningsnormer og kompetansekrav. Kunnskapsstatus og intervju med rådmenn/økonomisjefer. NIBR-rapport 2018: 5

Hattie, J. (2009). Visible learning – A synthesis of 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge

Haugan, I. (2015). Ikke lekser, men feil lekser er problemet. Hentet fra https://forskning.no/sosiale-relasjoner-barn-og-ungdom-ntnu/ikke-lekser-men-feil-lekser-er-problemet/463765

Haugen, G. M. D., Kermit, P. S., Wik, S. E., Hjulstad, J. A. & Holkesvik, A. H. (2015). Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Haugli, T. (2016). Barns menneskerettigheter – Grunnloven, barnekonvensjonen og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. I Bendiksen L.R.L. & Haugli T. (Red.), Sentrale emner i barneretten (s. 51). Oslo: Universitetsforlaget

Haukelien, H., Vike, H., Hagen, A. L. & Rudningen, G. (2011). Frihet til likeverd: likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling. Telemarksforskning: Rapport 281

Helgeland, G. (2018). Opplæringslova: lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 : kommentarutgave (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget

Helse- og omsorgsdepartementet & Kunnskapsdepartementet. Rundskriv I-5/2008. Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning

Helse- og omsorgsdepartementet. (2019). Høringsnotat om reguleringen av miljø og helse i barnehager og skoler. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-miljo-og-helse-i-barnehager-og-skoler/id2670278/?expand=horingsnotater

Helsedirektoratet. (2010). Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rapport IS-1798

Helsedirektoratet. (2015). Nasjonale faglig retningslinje for mat og måltider i barneskole og SFO. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen

Helsedirektoratet. (2016). Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rapport 10/2016

Helsedirektoratet. (2017). Utredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rapport 10/2017

Helsedirektoratet. (2018). Statistikk om fysisk aktivitetsnivå og stillesitting. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/tema/fysisk-aktivitet/statistikk-om-fysisk-aktivitetsniva-og-stillesitting

Helsedirektoratet. Rundskriv IS-10/2015. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Helsedirektoratet. Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsetilsynet. (2015). Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem. Rapport 1/2015

Helsetilsynet. (2017a). Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016 med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Rapport 4/2017

Helsetilsynet. (2017b). Oppsummering av det landsomfattande tilsynet med kommunane sitt arbeid med sosiale tenester i Nav 2015 og 2016 – tenestene opplysning, råd og rettleiing og økonomisk stønad til personar mellom 17 og 23 år. Rapport 3/2017

Helsvig, K. G. (2014). 1814–2014 Kunnskapsdepartementets historie. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Hjelle, I. A. (2014). Mindre tid til spisepause. Hentet fra https://www.med.uio.no/imb/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2014/mindre-tid-til-spisepause.html

Hoaas, K. C. (2009). Dropp leksene med loven i hånd. Aftenposten. Hentet fra https://www.aftenposten.no/norge/i/8BQoA/dropp-leksene-med-loven-i-haand

Holm, V. N. & Møller, J. (2016). Tilsyn – En hjelp i forebyggende arbeid med skolemiljøet? I Andenæs K. & Møller J. (Red.), Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk (s. 263–278). Oslo: Universitetsforlaget

Holmboe, M. (2009). Politiattest for den som skal ha ansvar for barn og unge. Tidsskrift for strafferett, 9(4), 469–484

Holmboe, M. (2017). Tale eller tie: Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser. Oslo: Gyldendal Juridisk

Holmboe, M. & Myhrer, T.-G. (2018). Vandel: Om politiattester og vurdering av skikkethet. Oslo: Universitetsforlaget

Holmboe, M., Leer-Salvesen, K. & Vatnar, S. K. B. (2019). Avverging av mishandling i nære relasjoner – en flerfaglig tilnærming. Del I. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 17(2), 114–130 https://www.ks.no/contentassets/b580cd01855f4f8f8335e85bc8c90981/pp-qb-erfaringer-med-ny-handhevingsordning.pdf

Høidahl H. & Flatebø E. (2016). Prosjekt «Klart lovspråk». En kartlegging av hvordan forslag til ny opplæringslov virker i praksis. Opinion. Hentet fra https://www.difi.no/sites/difino/files/rapport_om_brukertesting_av_utkast_til_forslag_til_ny_opplaeringslov.pdf

Høstmælingen, N. (2012). Internasjonale menneskerettigheter (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget

Høstmælingen, N. (2016). Sivile rettigheter og friheter. Kapittel 6. I Høstmælingen, N., Kjørholt, E. S. & Sandberg, K. (Red.). Barnekonvensjonen: barns rettigheter i Norge. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget

Idsøe, E.C. & Skogen, K. (2011). Våre evnerike barn. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Innjord, F. (1996). Hva er «vakkert»? – Domstolskontroll med forvaltningsvedtak når forvaltningens kompetanse er angitt ved vage og/eller skjønnspregede ord og uttrykk. Jussens Venner, 1996, s. 161–194

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). (2018). Innvandrerbefolkningen i Norge. Hentet fra: https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/innvandrere-og-integrering/innvandrerbefolkningen-i-norge/

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). (2019). Tilskudd til Jobbsjansen del B (mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom) Hentet fra https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-jobbsjansen-mer-grunnskoleopplaring-til-innvandrerungdom/

Iversen, J. M. V. & Nyhus, O. H. (2018). Ressurstildelingsmodell i Trøndelag fylkeskommune. SØF-rapport nr 02/17. Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS

Iversen, J. M. V., Bonesrønning, H. & Nyhus, O. H. (2016). Spesialundervisning i storbyene. SØF-rapport nr. 04/16, s. 9. Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS

Jacobsen, S. E. (2018). Evnerike barn kan bli ensomme. Hentet fra https://forskning.no/barn-og-ungdom-skole-og-utdanning-sosiale-relasjoner/evnerike-barn-kan-bli-ensomme/1244246

Jahre, H. P. (1987). Disiplinærmyndighet. I Matheson, W. (Red.). Norsk skolerett. Oslo: Universitetsforlaget, s. 322 flg

Jakhelln, H. (2011). Problemnotat til Utdanningsdirektoratet i anledning spørsmålet om en rett til læreplass bør lovfestes for så vidt gjelder fag- og yrkesopplæringen og om arbeidslivets organisasjoner og andre aktørers rolle i denne sammenheng. Vedlegg 3 til Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrev 39–10. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/upload/sry/orienteringssaker/6.-juli-svar-pa-oppdragsbrev-39-10-rett-til-lareplass.pdf

Jakhelln, H. & Welstad, T. (Red.). (2012). Utdanningsrettslige emner: artikler med utvalgte tema fra skole-og utdanningsrettens område. Cappelen Damm akademisk

Jarl, M. (2012). Skolan och det kommunala huvudmannaskapet. Gleerups Utbildning AB

Jensen, K. (2008). Nye utfordringer i kunnskapssamfunnet. Kunnskapsutvikling og faglig oppdatering hos lærere, sykepleiere, dataingeniører og revisorer. I Bedre skole. 4–2008

Jenssen, E. S. & Lillejord, S. (2010). Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig. I Bedre skole 2–2010

Johansen, L. M., Hamre, L., Rognstad, H., Børve, S. & Gulbrandsen H. (2019). Bruk av tvang og makt i skolen. Kunnskapsinnhenting på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Deloitte rapport 2019

Justisdepartementet. (2000). Lovteknikk og lovforberedelse. Veiledning om lov- og forskriftsarbeid

Justis- og beredskapsdepartementet. (2018). Høring – forslag til endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.)

Kartverket. (2019). Fylkes- og kommuneoversikt. Hentet 7. november 2019 fra https://www.kartverket.no/kunnskap/Fakta-om-Norge/Fylker-og-kommuner/Tabell/

Kermit, P. S. (2018). Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole: Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning. NTNU Samfunnsforskning

Kitson, A., Harvey, G. & McCormack, B. (1998). Enabling the implementation of evidence based practice: a conceptual framework. BMJ Quality & Safety, 7(3), 149–158.

Kittelsaa, A. M., Kermit, P. S., Wik, S. E., Klingenberg, O. J. G. & Holkesvik, A. H. (2015). Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming. NTNU Samfunnsforskning

Kitterød, R. H., Lyngstad, J., Lidén, H. & Wiik, K. A. (2015). Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før. Oslo‐Kongsvinger: Statistisk Sentralbyrå, 3

Kjer, M. G. & Jensen, V. M. (2018). Skoleledernes oplevelse af styring, handlefrihed og pædagogisk ledelse i folkeskolereformens tredje år. Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE). Hentet fra https://www.vive.dk/media/pure/6872/1119747

KL, Finansministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og forskningsministeriet, Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og BUPL’s lederforening. (2017). Grunduddannelse af skoleledere – Fremtidige kompetencebehov og uddannelsestilbud. Hentet fra https://www.uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-grunduddannelse-af-skoleledere-fremtidige-kompetencebehov-og-uddannelsestilbud

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2014). Rapport fra gjennomgang av samelovens språkregler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2016a). Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner med retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren. Veileder H-2382

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2016b). Begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn og etablering av en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/481d29160c004349a7b74715d413cb80/tvisteloesning_hoeringsnotat.pdf

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2016c, 26. februar). Regionreformen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regionreform/regionreform/id2477186/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2018). Målrettet plan 2017–2021. Videre innsats for kvensk språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2019a). Tildelingsbrev til fylkesmannsembetene 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2019b, 8. februar). Regjeringen vil ha nasjonal strategi for kunstig intelligens. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/KI-strategi/id2639883/ og https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-ha-nasjonal-strategi-for-kunstig-intelligens/id2628523/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2019c). Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/80ef7287ba904c56b649964b8c08da31/horingsnotat_sarlovgjenomgang_internkontroll.pdf

Kommunal- og regionaldepartementet, rundskriv H-26/05. Forsøk i kommunar og fylkeskommunar

Kommunal- og regionaldepartementet. (2007). Forsøk med differensiert oppgavefordeling. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/rapport_oppgavedifferensiering_okt07.pdf?id=2249251

Kompetanse Norge. (2018). Nøkkeltall om voksnes utdanning og opplæring. Hentet fra https://www.kompetansenorge.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/#ob=15271,15272

Kompetanse Norge. Statistikkbanken

KS. (2018a). Spørreundersøkelse til kommuner og fylkeskommuner: Erfaringer med ny håndhevingsordning for skolemiljø (opplæringsloven § 9 A-6)

KS. (2018b, 17. oktober). Hovedtariffavtalen for 1.5.2018–30.4.2020. Hentet fra https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/hovedtariffavtalen/hovedtariffavtalen-1.5.2018–30.4.2020/

KS. E-post til Opplæringslovutvalget datert 16. november 2018. Informasjon om kommunenes systemer for tildeling til skolene

Kulturdepartementet. (2015). Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2019. Statens oppgaver og ansvar for utvikling av folkebibliotekene

Kulturdepartementet. (2019a). Utkast til lov om språk (språklova). Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/0be8836dbc0046daa6148a7776fb4275/spraklov-hoyringsnotat---siste-versjon-26.8..pdf

Kulturdepartementet. (2019b, 10. september). Språkpolitikken. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/sprak-og-litteratur/innsiktsartikler/Sprakpolitikken/id762492/

Kulturdepartementet. (u.å.). Arbeidet med Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023. Hentet 9. november 2019 fra https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/arbeidet-med-nasjonal-bibliotekstrategi-2020-2023/id2630490/

Kunnskapsdepartementet & Trondheim kommune (2016). Avtale om overføring av skoledriften ved A. C. Møller skole fra Statped til Trondheim kommune. Hentet fra http://www.statped.no/globalassets/avtale-om-overforing-av-skoledrift.pdf

Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet & Arbeids- og sosialdepartementet. Oppdragsbrev 16–15: Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge under 24

Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus & Matmerk (u.å.). Nasjonal veileder. Inn på tunet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/78cac2711a664d749fc425f0f835ea55/nasjonal-veileder-inn-paa-tunet-gaarden-som-laeringsarena-lav.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2014). Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen

Kunnskapsdepartementet. (2015). Tolkningsuttalelse av om skolefritidsordningens vedtekter er å regne som forskrifter

Kunnskapsdepartementet. (2017a). Veiledning om organisering av elevene. Opplæringsloven § 8-2 m.m. Veileder 04/2017

Kunnskapsdepartementet. (2017b). Framtid, fornyelse og digitalisering, Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021

Kunnskapsdepartementet. (2018a). Tildelingsbrev for 2018 til Utdanningsdirektoratet, direktoratet for barnehage, grunnskole og IKT

Kunnskapsdepartementet. (2018b, 14. desember). Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/Bedre-gjennomforing-i-videregaende-/id2005356/

Kunnskapsdepartementet. (2018c, 15. november). Jobbsjansen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/kd/Verkemiddel-i-integreringsarbeidet/jobbsjansen/id2343473/

Kunnskapsdepartementet. (2018d, 28. februar). Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge. Hentet fra https://www.udir.no/contentassets/2ea7c1cd44894738acff859b5e425641/retningslinjer-for-tilskudd-til-opplaring-til-barn-og-unge-som-soker-opphold-i-norge.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2019a). Tildelingsbrev for 2019 til Utdanningsdirektoratet, direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Kunnskapsdepartementet. (2019b). Forslag til endringer i opplæringsloven (fylkeskommunal plikt til å tilby karriereveiledning) Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/eb0e9e0f5afc407ca244b8c8921883a7/horingsnotat-endringer-i-opplaringslova-lovfesting-av-tilbud-om-karriereveiledning-i-fylkeskommunen.pdf

Kunnskapsdepartementet. Brev til Buskerud fylkeskommune datert 20. mai 2014: Svar på henvendelse om kostnader til verneutstyr for elever i yrkesopplæringen på videregående skole

Kunnskapsdepartementet. Brev til Hordaland fylkeskommune datert 23. februar 2015: Forsøk med å undervise i fag på engelsk

Kunnskapsdepartementet. Brev til kommunene datert 29. januar 2018: Informasjon om lærernormen

Kunnskapsdepartementet. Brev til Sametinget datert 13. mars 2017: Vedrørende anmodning om endringer i opplæringslova og friskolelova

Kunnskapsdepartementet. Brev til Sivilombudsmannen datert 29. juni 2017: Om regler for skoleskyss og delt bosted

Kunnskapsdepartementet. Brev til Utdanningsdirektoratet av 19. mai 2017: Bruk av robot i undervisningen

Kunnskapsdepartementet. Brev til Utdanningsdirektoratet datert 13. september 2013: Delegering av myndighet til Utdanningsdirektoratet etter opplæringsloven, privatskoleloven og forskrifter med hjemmel i disse lovene

Kunnskapsdepartementet. Brev til Utdanningsdirektoratet datert 16. september 2011: Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kap. 4A

Kunnskapsdepartementet. Brev til Utdanningsdirektoratet datert 8. november 2007: Delegasjon av myndighet etter opplæringsloven § 12-2 om faglige råd

Kunnskapsdepartementet. Brev til Utdanningsdirektoratet, 26. april 2018: Svar om det rettslige grunnlaget for skolemiljøtiltak

Kunnskapsdepartementet. Brev til Vox datert 12. juni 2016: Statsbudsjettet 2016 Tildelingsbrev tillegg 04/2016 – Modulstrukturert forberedende voksenopplæring

Kunnskapsdepartementet. E-post til Kunnskapsdepartementet av 6. desember 2017: Robot AV1

Kunnskapsdepartementet. E-post til Utdanningsdirektoratet av 24. april 2019: Presisering av oppdragsbrev 20–18 om oppfølging av den virtuelle matematikkskolen (DVM) og pilotering av Fleksibel opplæring

Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrev 02–19: Utvidelse av modulforsøkene for opplæring av voksne på videregående nivå

Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrev 12–16: Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå

Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrev 20–18: Oppfølging av den virtuelle matematikkskolen og pilotering av Fleksibel opplæring

Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrev 2019–014: Styrke tegnspråk i barnehage og skole

Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrev 30–17: Utrede oppreisningsordning for elever som er påført skade eller læringstap etter krenkelser eller dårlig skolemiljø

Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrev 33–17: Forsterket tegnspråkopplæring i barnehagen og grunnopplæringen

Kunnskapsdepartementet. Rundskriv F-14–03. Ny lovbestemmelse om rett til gratis grunnskoleopplæring

Kunnskapssenteret for utdanning. E-post til Opplæringslovutvalget datert 24. april 2018: Angående vurdering av om det er grunnlag for å innhente en systematisk kunnskapsoversikt om hva som sikrer, eller bidrar til, at lover og forskrifter på opplæringsområdet blir etterlevd

Kunnskapsdepartementet. Rundskriv F-15-07. Informasjon om endringer i opplæringen i faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og om rett til fritak fra opplæring i skoleåret 2007/2008

Leknes, S., Løkken, S. A., Syse, A. & Tønnessen, M. (2018). Befolkningsframskrivingene 2018. Modeller, forutsetninger og resultater (SSB) Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/befolkningsframskrivingene-2018

Lemante, J. (2018). Hvilke suksesskriterier ligger bak innføringsskolen? En intervjustudie om hvordan lærere tilrettelegger for utvikling av ordforråd for nyankomne elever i innføringsskolen. (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2018). Universitet i Stavanger

Leo, U. (2016). Rättslig reglering och profesjonella normer som påverkar rektorers ledarskap. I Andenæs, K. & Møller, J. (Red.). Retten i skolen. Oslo: Universitetsforlaget

Lillejord, S., Børte, K., Ruud, E. & Morgan, K. (2017). «Stress i skolen – en systematisk kunnskapsoversikt». I Bedre Skole 1–2018

Lillejord, S., Halvorsrud, K., Ruud, E., Morgan, K., Freyr, T., Fischer-Griffiths, P., Eikeland, O. J., Hauge, T. E., Homme, A. D., Manger, T., Kirkebøen, L. J. & Sandsør, A. M. J. (2015). Frafall i videregående opplæring: En systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning

Ling, R. & Vaage O. F. (2006). Internett og mobiltelefon – ikke lenger bare for de få. Hentet fra: https://www.ssb.no/a/histstat/ssp/ssp_200006.pdf

Lovdata.no. (2018). Lover på nynorsk og bokmål. Hentet fra https://lovdata.no/artikkel/lover_pa_nynorsk_og_bokmal/1856

Lund, Ø. (2019). «Men det skjer ikke av seg sjøl likevel…». Utvidet brukerundersøkelse av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0. Septentrio Reports, (2). DOI: https://doi.org/10.7557/7.4681

Lyngstad, J., Kitterød, R. H. & Nymoen, E. H. (2014). Hos mor, hos far eller delt bosted? Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg. Statistisk Sentralbyrå. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hos-mor-hos-far-eller-delt-bosted

Magtanvendelsesudvalget. (2015). Betænkning nr. 1551 fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge

Matheson, W. (Red.) (1987). Norsk skolerett. Universitetsforlaget, Oslo

Mathiesen, T. (2011). Retten i samfunnet. En innføring i rettsosiologi. Pax forlag

Mausethagen, S. (2015). Læreren i endring? Om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet. Oslo: Universitetsforlaget

Mausethagen, S., Prøitz, T. S. & Skedsmo, G. (2018). Elevresultater: mellom kontroll og utvikling. Fagbokforlaget

Mausethagen. S., Shavard, G., Knudsmoen. H., Lorentsen. M. & Osland, O. (2019). Regelverksetterlevelse i grunnopplæringen. OsloMet

Medietilsynet. (2018). Barn og medier-undersøkelsen 2018. 9 – 18-åringer om medievaner og opplevelser. Hentet fra: http://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/barn-og-medier-undersokelsen/

Mehlbye, J. & Nøhr, K. (2017). Skolernes praksis i overholdelsen af de forvaltningsretlige regler og principper. Hentet fra https://www.uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-skolernes-praksis-i-overholdelsen-af-de-forvaltningsretlige-regler-og-principper

Miljøverndepartementet. (2001). Miljøutredninger etter utredningsinstruksen. Veileder T-1349

Moafi, H. (2012). Første år med lovfestet gratis leksehjelp. SSB Samfunnsspeilet, 2012/1. https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/forste-aar-med-lovfestet-gratis-leksehjelp

Molander, A. & Smeby J. C. (Red.), Profesjonsstudier 2, s. 44–54. Oslo: Universitetsforlaget

Molander, A. & Terum L. I. (Red.). (2008). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget

Molander, A. (2013). Profesjonelt skjønn i velferdsstaten: mekanismer for ansvarliggjøring

Mordal, S., Buland, T. & Mathiesen, I. H. (2018). Det er bare snakk om hvilke briller man har på… En studie av rådgiving på barneskolen. SINTEF: 2018:00501

Myking, S.M. (2018). Rapport om digitale læremiddel i skulen med tanke på nynorsk. Noregs Mållag

Myklatun, K.H. & Thorsnes, S.S. (2017). Høyere prisvekst for SFO enn for barnehage. Hentet fra: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hoyere-prisvekst-for-sfo-enn-for-barnehage

Møller, J. & Karseth, B. (2016). Profesjonell skjønnsutøvelse og kravet til tilpasset opplæring. I Andenæs K. & Møller J. (Red.). Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk (s. 199–215). Oslo: Universitetsforlaget

Møller, J. & Ottesen, E. (2016). Et godt psykososialt miljø – rettslig regulering og yrkesetiske normer. I Andenæs, K. & Møller, J. (Red), Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk. (s. 182–198). Oslo: Universitetsforlaget

Møller, J. & Sivesind, K. (2016). Rektors blikk på opplæringslovens rettslig regulering. I Andenæs K. & Møller J. (Red.), Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk (s. 161–181). Oslo: Universitetsforlaget

Møse E. (2002). Menneskerettigheter (1. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forlag

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). (2019). Erfaringsrapport om godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Nationella centret för utbildningsutvärdering. (2018a, 14. mars 2018). Omfattade utvärdering: lagen har effektiverat elevhälsan, men de korrigerande åtgärderna har inte minskat. Hentet fra https://karvi.fi/sv/2018/03/14/omfattade-utvardering-lagen-har-effektiverat-elevhalsan-men-de-korrigerande-atgarderna-har-inte-minskat/

Nationella centret för utbildningsutvärdering. (2018b). Utvärdering av arbetsro och en trygg lärmiljö inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Hentet fra https://karvi.fi/sv/publication/utvardering-av-arbetsro-och-en-trygg-larmiljo-inom-grundlaggande-utbildning-och-gymnasieutbildning/

Nguyên-Duy, I. (2011). Kan tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune bidra til å utdype det kommunale selvstyret? I Baldersheim H. & Smith E. (Red.), Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre (s. 184–212). Oslo: Abstrakt forlag

NIBR. (2012). Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? Rapport 2012:26

Nordahl, T., Persson, B., Dyssegaard, C.B., Hennestad, B.W., Wang, M.V., Martinsen, J., Vold, E.K., Paulsrud, P., Johnsen, T. (2018). Inkluderende felleskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Bergen: Fagbokforlaget

Nordrum, J. C. F. (2013). Ny barnehagelov? NOU 2012: 1 Til barnas beste og Meld. St. 24 (2012–2013) Framtidens barnehage. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 11(2), 109–131

Nordrum, J. C. F. (2017). Bedre regulering? Årsak–virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess – med eksempler fra miljøregulering av næringsvirksomhet. (Doktoravhandling). Universitetet i Oslo

Norges Blindeforbund. (2010). En skole for alle – også for svaksynte og blinde. Hentet fra https://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/brosjyrer/en-skole-for-alle

Norges Døveforbund. (u.å.). Om tegnspråk. Hentet 2. desember 2019 fra https://www.doveforbundet.no/tegnsprak/hva

Novak, J. (2018). Juridification of educational spheres: The case of Swedish school inspection. (Doctoral dissertation). Acta Universitatis Upsaliensis

NTB Arkitekst AS. (2019). Klart språk i opplæringsloven. Resultater fra brukertestingen. Opplæringslovutvalget. 5. september 2019. (Presentasjon)

Nylenna, M. & Braut, G.S. (2019). Folkehelse. I Store medisinske leksikon. Hentet 7. november 2019 fra https://sml.snl.no/folkehelse

Nærings- og fiskeridepartementet. (2018). Utredning av konsekvenser for næringslivet – en veileder i arbeidet med regelverk, offentlige reformer og tiltak

OECD. (1988). Vurdering av norsk utdanningspolitikk

OECD. (2005). Teachers Matter – Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Paris: OECD Publishing

OECD. (2008). Improving School Leadership: Policy and Practice. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD. (2011). OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education Norway. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/upload/5/oecd_evaluering.pdf

OECD. (2017). The Next Production Revolution: Implications for Governments and Business (Rapport). Paris: OECD Publishing

Ogden, T. & Fixsen, D. L. (2014). Implementation science: A brief overview and a look ahead. Zeitschrift für Psychologie, 222(1), 4

Opetusministeriö (Undervisningsministeriet). (1998). Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet, 14.12.1998/986. Hentet fra http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980986

Oslo kommune. (2019). Vennetur for elever med enkelttransport. Hentet 1. november 2019 fra https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/skoleskyss/vennetur/

Proba samfunnsanalyse. (2014). Undersøkelse av nynorsk som hovedmål. Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Nynorsk-som-hovedmal/

Ramberg, P. J. (2013). Er læreryrket en profesjon? Lektorbladet, nr. 5, 2013, 12. årgang

Rambøll. (2006). Kartlegging av kostnader til individuelt utstyr i videregående opplæring

Rambøll. (2011). Country background report for Denmark. Hentet fra http://www.oecd.org/education/school/47747224.pdf

Rambøll. (2013). Evaluering av årlige tilstandsrapporter. Årlige tilstandsrapporter som verktøy for kvalitetsutvikling. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2013/evaluering-av-arlige-tilstandsrapporter.pdf

Rambøll. (2016). Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/evaluering-av-sarskilt-sprakopplaring-2016.pdf

Rambøll. (2017). Kartlegging av digitale læremidler og læringsplattformer i utdanningssektoren. Hentet fra https://no.ramboll.com/-/media/files/rno/publikasjoner/kartlegging-av-digitale-lremidler-og-lringsplattformer-i-utdanningssektoren-for-difi30nov-2017-002.pdf?la=no

Rambøll. (2018). Undersøgelse af hjemmeundervisning, fravær og børn uden for undervisningstilbud. Rapport til Undervisningsministeriet

Rambøll. (2019). Kartlegging av elevers individuelle utgifter til utstyr. Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/kartlegging-av-kostnader-til-individuelt-utstyr-i-videregaende-opplaring/

Redd Barna, Elev- og lærlingombudet i Oslo, Troms, Oppland, Mobbeombudet i Rogaland, Hordaland, Buskerud, Oslo, Troms fylkeskommuner, Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for grunnopplæringen & Voksne for barn. Brev til Kunnskapsdepartementet 10. april 2018: Barns rett til å bli hørt når man har gjort noe ulovlig

Redd Barna. (u.å.). Barnekonvensjonen i kortversjon. Hentet fra https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-kortversjon

Regeringen. (2012). Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen. Hentet fra http://www.stm.dk/multimedia/G_r_en_god_skole_bedre__et_fagligt_l_ft_af_folkeskolen.pdf

Regeringskansliet. (2014). Konventionen om barnets rättigheter. Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Regjeringen. (2018a). Ny arbeidsgruppe mot tidstyver i skolen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-arbeidsgruppe-mot-tidstyver-i-skolen/id2622965/

Regjeringen. (2018b). Helsesøster blir helsesykepleier. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/helsesoster-blir-helsesykepleier/id2610855/

Respons Analyse. (2018). Nytt regelverk om skolemiljø. Kapittel 9A i opplæringsloven. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere eller arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolen og videregående skole. Hentet fra https://www.utdanningsforbundet.no/globalassets/lonn-og-arbeidsvilkar/fus/fus-2018/respons-analyse-skolemiljo.pdf

Ressursgruppe for nynorsk som hovudmål. (2013). Sluttrapport. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/rapportnynorskhovudmaal.pdf

Riksarkivet. (2010). Arkivverket Riksarkivet. S-4F-10675 – Forsøksrådet for skoleverket. Hentet fra: http://www.arkivportalen.no/contributor/no-a1450-01000000924842

Rogde, K., Federici, R. A., Vaagland, K. & Wollscheid, S. (2019). Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2018. NIFU Rapport; 2018:34

Rognhaug, B., Ebbesen, G. R., Sandsmark, J., Egelund, N. & Ramberg, K. (2014). Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre: rapport fra Ekspertgruppen i spesialpedagogikk

Rose, L. E. (2011). Den krevende borger: Kveles lokaldemokratiet? I H. Baldersheim & E. Smith (Red.), Lokalt demokrati uten lokalt selvstyre. Oslo: Abstrakt forlag

Rui, J. P. (2014). Forbudet mot dobbel strafforfølgning («ne bis in idem»). I Forhandlingene ved det 40. nordiske juristmøtet i Oslo 21.-22. august 2014 (Bind 1, s. 353–370). Oslo: De nordiske juristmøter

Runde, A. (2013). Skoleeiers erstatningsansvar for mangelfull opplæring i offentlige skoler, Lov og rett 2013, s. 428–447

Sametinget. (2011). Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametinget. (2014). Handlingsplan for utvikling av læremidler 2015–2018. Hentet fra https://sametinget.no/Soek?search=handlingsplan

Samisk høgskole. (2015). Samiske tall forteller 8 – Kommentert samisk statistikk 2015. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/c334a9446e6040f8b0c1e56933c0b874/samiske-tall-forteller-8_norsk.pdf

Samisk høgskole. (2017). Samiske tall forteller 10 – Kommentert samisk statistikk 2017. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samiske-tall-forteller-10/id2582761/

Sandberg, K. (2016a). Barns rett til å bli hørt. Kapittel 5. I Høstmælingen N., Kjørholt E. S. & Sandberg, K. (Red.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget

Sandberg, K. (2016b). Barnets beste i lovgivningen. Betenkning til Barnevoldsutvalget. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/3be8090f3c354f5eb821535142071c50/3.-barnets-beste-i-lovgivningen-kirsten-sandberg.pdf

Senter for IKT i utdanningen. (u.å.). Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2012/kvalitetskriterier-diglaring-no.pdf

Senter for økonomisk forskning (SØF). (2015). Kostnader ved skoleskyss. SØF-rapport nr. 03/15

Senter for økonomisk forskning (SØF). (2017). Nullpunktsmåling: Hovedrapport. SØF-rapport nr. 01/17

SFS 2213 – Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

Sivesind, K., Skedsmo, G. & Hall, J.B. (2016): Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. I Andenæs, K. & Møller, J. (Red.). Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk. (s. 99–122). Oslo: Universitetsforlaget

Sivilombudsmannen. (2019). Sivilombudsmannens høringsuttalelse om forslag til ny barnevernslov. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/96dcbd6d58df40959b67c99bf9627062/sivilombudsmannens-horingsuttalelse-om-forslag-til-ny-barnevernslov-l809193.pdf?uid=Sivilombudsmannen

Sivilt samfunn i Norge. (2015). Alternativ rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sjaastad, J., Carlsten, T. C. & Wollscheid, S. (2016). Får elevene den opplæringen de har krav på? Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring. NIFU Rapport; 2016: 26

Sjaastad, J., Siddiq, F., Ulriksen, R. & Tømte, C. (2017). Den virtuelle matematikkskolen skoleåret 2016–2017. Evaluering av tilbudene DVM-U, DVM-Pluss og DVM-1T. NIFU Rapport; 2017:15

Skedsmo, G. & Mausethagen. S. (2017). Nye styringsformer i utdanningssektoren – spenninger mellom resultatstyring og faglig profesjonelt ansvar. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 2–2007, Årgang 101, s. 169–179. Oslo: Universitetsforlaget

Skedsmo, G. & Møller, J. (2016). Governing by new performance expectations in Norwegian schools. I Gunter, H., Hall, D., Serpieri R. & Grimaldi, E. (Red.). New Public Management and the Reform of Education: European lessons for policy and practice, (s. 53–65). London: Routledge

Skinningsrud T. (2012). Fra reformasjonen til mellomkrigstiden. Framveksten av det norske utdanningssystemet (Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø). Hentet fra https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5208/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Skoghøy, J. E. A. (2014). Forvaltningssanksjoner, EMK og Grunnloven. Jussens Venner, 49(5), s. 297–339

Skogvang, S. F. & Funderud, S. (2009). Samerett. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget

Skolinspektionen. (2017a). Statistik över regelbunden tillsyn 2016

Skolinspektionen. (2017b). Statistik över anmälningsärenden 2016

Skolverket. (2012). Kommunalt huvudmannaskap i praktiken. Rapport nr. 362

Skolverket. (2018a). Rätten att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. Hentet fra https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/elevers-rattigheter/ratten-att-utveckla-sitt-nationella-minoritetssprak

Skolverket. (2018b). Barnkonsekvensanalys. Hentet 4. mars fra https://www.skolverket.se/skolformer/forskola/kvalitet-i-forskolan/barnkonsekvensanalys-1.226730

Skolverket. (2019, 28. juni) Läxor. Hentet fra https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/laxor

Skolverket. Statistik. Hentet fra https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik

Sletten, M. A. & Bakken, A. (2016). Psykiske helseplager blant ungdom–tidstrender og samfunnsmessige forklaringer. En kunnskapsoversikt og en empirisk analyse. NOVA notat, 4, 16

Smith, C. (2006). Samiske rettigheter i nordisk perspektiv. Lov og rett, vol. 45, 6, side 321–386.

Solomon, Y. (2007). Experiencing mathematics classes: Gender, ability and the selective development of participative identities. International Journal of Educational Research, 46(1–2), 8–19

Språkrådet. (u.å.). Målform i lover og forskrifter. Hentet fra https://www.sprakradet.no/Klarsprak/juridisk-sprak/Malform-i-lover-og-forskrifter/

Språkrådet. E-post til Opplæringslovutvalget datert 17. juni 2019: Svar på spørsmål om godkjente ordlister og ordbøker til skolebruk

Språkrådets framtidsutval. (2018). Språk i Noreg – kultur og infrastruktur. Hentet fra https://sprakinorge.no/

Spurkland S. & Blikstad-Balas M. (2016) De største utfordringene ved digitalisering av skolen. Hentet fra: https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2016/juli/de-storste-utfordringene-ved-digitalisering-av-skolen/

Statistikcentralen. (2018a, 11. juni). Hentet fra https://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tie_001_en.html

Statistikcentralen. (2018b, 11. juni). Hentet fra https://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tau_005_sv.html

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2009). Hovedtall for utdanning. Hentet fra https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa111/1_hovedtall.pdf

Statistisk sentralbyrå (SSB). (2018). Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner. 11843: 11843 Elever og skoleskyss, etter utdanningsnivå (F) 2015–2018. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/11843/

Statped. (u.å.). Syn. Hentet 7. juni 2019 fra https://www.statped.no/syn/

Statped. (u.å.). Omvendt undervisning. Hentet fra: http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/teknologitema/omvendt-undervisning/

Statped. (u.å.). Tjenester innen tegnspråk. Hentet 14. april 2019 fra https://www.statped.no/

Statskonsult. (2000). Organisering av statlig tilsyn i Norge. Notat 2000:8

Statsministerens kontor. (2019). Granavolden-plattformen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/

Steinkellner, A. (2017). Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen? (SSB). Hentet fra https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-og-deres-barn-i-skolen

Stokke, K. H., Throndsen, I., Lie, S. & Dale, E. L. (2008). Evaluering av vurdering for læring. Underveisrapport fra følgeforskningen ‘Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag’

Stortinget. (2018). Formannskapslovene av 1837. Hentet fra https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Historisk-dokumentasjon/Formannskapslovene-av-1837

Storvik, M. (2018). Utredning om behovet for rettslig grunnlag for bruk av ulik tvang og makt i skolen. Utredning avgitt til Kunnskapsdepartementet 1. mars 2018

Stray, J. H. & Sætra, E. (2015). Samfunnsfagets demokratioppdrag i fremtidens skole – En undersøkelse av samfunnsfaglæreres opplevelse av fagets rammebetingelser og Ludvigsen-utvalgets utredninger. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(06), 460–471

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2015). Tilsynsberetning 2015. Hentet fra https://www.stukuvm.dk/tilsyn/tilsynsplaner-og-tilsynsberetninger

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2016). Tilsynsberetning 2016. Hentet fra https://www.stukuvm.dk/tilsyn/tilsynsplaner-og-tilsynsberetninger

Svenska Kyrkan. (2018). Barnkonsekvensanalys – Handbok. Hentet fra https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/barnkonsekvensanalys

Sveriges Kommuner och Landsting. (2019). Barnkonsekvensanalys. Hentet fra https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanalys.878.html

Sylwander, L. (2001). Child Impact Assessments. Hentet fra https://resourcecentre.savethechildren.net/node/6728/pdf/6728.pdf

Syse, A. (2019). Grunnlovsmessige og folkerettslige aspekter vedrørende retten til tilrettelagt undervisning for personer med behov for særskilt tilrettelegging av skoleundervisningen

Teknologirådet. (2018). Teknologi for livslang læring – fjernt, nært og simulert. Hentet fra: https://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/105/2018/12/Teknologi-og-laering-1.pdf

Teknologirådet & Datatilsynet. (2015). Personvern – tilstand og trender 2015. Hentet fra https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/om-personvern/rapporter/personverndagen-tilstand-trender-2015.pdf

Tennøe, T. (2012). Teknologi må styrke læreren. Hentet fra https://teknologiradet.no/teknologi-ma-styrke-laereren/

Thorsen, H. W. (2018). Stortingsregjereri mot nye høyder. Stat & Styring 01/2018

Thorshaug, K. & Svendsen, S. (2014). Helhetlig oppfølging: Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. NTNU Samfunnsforskning AS

Thuen, H. (2017). Den norske skolen: Utdanningssystemets historie. Abstrakt forlag AS

TNS Gallup. (2008). Lærer og forsking. Resultater fra en undersøkelse blant lærere i grunn- og videregående skole. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/larernes-syn-pa-forskning.pdf

Tromsø kommune. (2016). Retningslinjer for elevpermisjon. Hentet fra https://www.tromso.kommune.no/retningslinjer-for-elevpermisjon.5546379-327776.html

Tverberg, A. (2014). Grunnloven og velferdsstatens menneskerettigheter. Hentet fra http://grunnloven.lovdata.no/index.php/artikkel/Grunnloven %20og %20velferdsstatens %20menneskerettigheter

Tverrfaglig arbeidsgruppe. (2014). CI – og hva så? Rapport fra tverrfaglig arbeidsgruppe

Ullensaker kommune. (2016). Permisjon fra undervisningen. Hentet fra https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/skolene-i-ullensaker/infosider-skoler/permisjon-fra-undervisningen/

Undervisnings- och kulturministeriet. (2017). Finnish education in a nutshel. Hentet fra https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/finnish_education_in_a_nutshell.pdf

UNESCO. (2010). World Data on Education. Hentet fra http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Finland.pdf

Universell. (2008). Universell utforming av læringsmiljø. Hentet fra https://www.universell.no/fileshare/fileupload/352/Universell %20utforming %20av %20læringsmiljø.pdf

Utbildningsstyrelsen. (2014). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, kap. 7.1. Hentet fra https://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/grundlaggande_utbildningen

Utbildningsstyrelsen. E-post til Opplæringslovutvalget datert 30. oktober 2019: Angående kvalitetssikring av tekster om Finland

Utdannings- og forskningsdepartementet. Brev til Statens utdanningskontorer datert 25. august 2000. Referanse 00/6101

Utdanningsdirektoratet & KS. (u.å.). Veileder om kravet til skoleeiers «forsvarlige system». Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/upload/tilsyn/5/veileder_forsvarlig_system.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2007a). Rapport fra felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet 2006

Utdanningsdirektoratet. (2007b). Likeverdig opplæring – et bidrag til å forstå sentrale begreper

Utdanningsdirektoratet. (2007c). Oppsummering av årsrapportene fra fylkesmennene for 2006

Utdanningsdirektoratet. (2007d). Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Utdanningsdirektoratet. (2007e). Læreplan i morsmål for språklige minoriteter (NOR8-01)

Utdanningsdirektoratet. (2008a). Oppsummering og oppfølging av årsrapportene fra fylkesmennene for 2007 med hovedvekt på tilsynsområdet

Utdanningsdirektoratet. (2008b). Skolefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen. Hentet fra https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Skolefagleg-kompetanse-i-kommuneadministrasjonen

Utdanningsdirektoratet. (2009a). Rapport fra felles nasjonalt tilsyn 2009 (Kontroll av forsvarlig system for organisering av elevene i grupper) og forslag til områder for nasjonale tilsyn

Utdanningsdirektoratet. (2009b). Vedtak fra Utdanningsdirektoratet datert 20.mai 2009: Opplæringstilbudet i ballett på ungdomstrinnet ved Ruseløkka skole i Oslo – Vedtak i klagesak

Utdanningsdirektoratet. (2009c). Veileder om reklame i skolen. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/upload/lov_regelverk/5/veileder_reklame_i_skolen.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2010). Vedtak – Den tyske skolen Max Tau – Godkjenning etter opplæringsloven §§ 2-12 og 3-11. Vedtak 21. oktober 2010/saksnr. 2008/3630

Utdanningsdirektoratet. (2011). Små kommuner og skoleeierrollen. Temanotat 2011:1. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2011/5/sma_kommuner.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2012a). Oppsummering: Tilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø, opplæringsloven kapittel 9a. Oppsummering fra det felles nasjonale tilsynet i 2010 og 2011

Utdanningsdirektoratet. (2012b). Oppsummering av årsrapportene fra fylkesmennene for 2011 på utdannings- og barnehageområdet

Utdanningsdirektoratet. (2013a). Oppsummering av fylkesmennenes tilsyn i 2012

Utdanningsdirektoratet. (2013b). Læreplan i norsk (NOR1-05)

Utdanningsdirektoratet. (2014a). Oppsummering av fylkesmennenes tilsyn i 2013

Utdanningsdirektoratet. (2014b). Oppsummering av tilsynet med friskoler for 2013

Utdanningsdirektoratet. (2014c). Grunnskoleopplæring i to kommuner. Hentet fra https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Grunnskoleopplaring-i-to-kommuner/

Utdanningsdirektoratet. (2014d) Våre nasjonale minoriteter. Til ansatte i barnehager og skoler. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/filer/laringsmiljo/nasjonale-minoriteter/nasjonale_minoriteter_udir.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2014e). Veilederen Spesialundervisning. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/spesialundervisning/

Utdanningsdirektoratet. (2014f). Opplæring og fraværende lærere. Hentet fra https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/Opplaring-og-fravarende-larere

Utdanningsdirektoratet. (2014g). Fylkeskommunens ansvar for tilbud om utdanningsprogram i eget fylke. Hentet fra https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/Fylkeskommunens-ansvar-for-tilbud-om-utdanningsprogram-i-eget-fylke/

Utdanningsdirektoratet. (2014h). Nærskoleprinsippet og skolekretsgrenser. Hentet fra https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Narskoleprinsippet-og-skolekretsgrenser/

Utdanningsdirektoratet. (2014i). Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæringen

Utdanningsdirektoratet. (2014j). Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. (2014k). Lekser. Hentet fra https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/Adgang-til-bruk-av-lekser

Utdanningsdirektoratet. (2015a). Et trygt og likeverdig tilbud av høy kvalitet. Fylkesmennenes tilsyn med opplærings- og barnehageområdet i 2014

Utdanningsdirektoratet. (2015b). Rammeverk for samisk fjernundervisning. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk/rammeverk-for-fjernundervisning/

Utdanningsdirektoratet. (2015c). Rapport om utviklingen i klager på standpunktkarakterer fra 2010–2015

Utdanningsdirektoratet. (2015d). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) (RLE1-02)

Utdanningsdirektoratet. (2016a). Årsrapport 2015

Utdanningsdirektoratet. (2016b). Tilsyn med veiledning skaper endring. Fylkesmennenes tilsyn med opplærings- og barnehageområdet i 2015

Utdanningsdirektoratet. (2016c). Hva inneholder en slik rett til særskilt språkopplæring? Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/sarskilt-sprakopplaring/Hva-betyr-retten-til-sarskilt-sprakopplaring/

Utdanningsdirektoratet. (2016d). Kvalitetskriterium i PP-tenesta. Hentet fra https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/

Utdanningsdirektoratet. (2016e). Utvidet tid i videregående opplæring for elever med spesialundervisning. Hentet fra https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/Utvidet-tid-i-videregaende-opplaring-for-elever-med-spesialundervisning-

Utdanningsdirektoratet. (2016f). Kartlegging av opplæringstilbud til asylsøkere i alderen 6 til 18 år. Rapport til Kunnskapsdepartementet (4. spørring)

Utdanningsdirektoratet. (2016g). Begrepsdefinisjoner – minoritetsspråklige. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/minoritetsspraklige---hva-ligger-i-begrepet/

Utdanningsdirektoratet. (2016h). Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Utdanningsdirektoratet. (2016i). Skolebasert/virksomhetsbasert vurdering. Hentet fra https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn/skolebasertvirksomhetsbasert-vurdering/

Utdanningsdirektoratet. (2016j). Veiledning. Barn som ikke møter på skolen – for skoler og skoleeiere. Hentet fra https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/barn-som-ikke-moter-pa-skolen---for-skoler-og-skoleeiere

Utdanningsdirektoratet. (2017a). Prosjektrapport. Delprosjekt 6 Dialog og nettverk Nordland. Regelverk i praksis

Utdanningsdirektoratet. (2017b). Oppsummering av årsrapportene fra fylkesmennene 2016

Utdanningsdirektoratet. (2017c). Alle barn har rett til... Fylkesmennenes tilsyn med barnehage- og opplæringsområdet i 2016

Utdanningsdirektoratet. (2017d). Prosjektrapport. Regelverk i praksis 2014 – 2016. Hovedprosjekt

Utdanningsdirektoratet. (2017e). Retningslinjer for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir. Hentet fra https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/

Utdanningsdirektoratet. (2017f). Hva vet vi om lærertetthet? Hentet fra http://tallogforskning.udir.no/innhold/hva-vet-vi-om-laerertetthet/

Utdanningsdirektoratet. (2017g). Skolens ansvar for elever som har behov for helse- og omsorgstjenester i skoletiden. Hentet fra https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Skolens-ansvar-for-eleversom-har-behov-for-helse--og-omsorgstjenester-i-skoletiden

Utdanningsdirektoratet. (2017h). Et lag rundt eleven – bruk av flerfaglig kompetanse i skolen

Utdanningsdirektoratet. (2018a, 29. november). Utdanningsspeilet 2018

Utdanningsdirektoratet. (2018b). Retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner for fag i LK20 og LK20S. Hentet fra https://www.udir.no/contentassets/d1739d700824c6386d1a1b41acb61c5/retningslinjer-for-utforming-av-nasjonale-og-samiske-lareplaner-for-fag-i-lk20-og-lk20s-fastsatt-av-kd-ny-11.10.2018-004.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2018c). Oppsummering av fylkesmennenes årsrapporter 2017

Utdanningsdirektoratet. (2018d, 5. desember). Hva er skolebidragsindikatorer i videregående skole? Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/informasjon-om-skolebidragsindikatorer-for-videregaende-skoler/

Utdanningsdirektoratet. (2018e). Hovudfunn om fagval i vidaregåande 2017–18. Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/fagval-i-vidaregaande-opplaring-201718/

Utdanningsdirektoratet. (2018f). Høring – forslag til endring i organisering av skoleåret i videregående opplæring. Hentet fra https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#304

Utdanningsdirektoratet. (2018g, 11. september). Hva er Veilederkorpset? Hentet fra https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veilederkorps/hva-er-veilederkorpset/

Utdanningsdirektoratet. (2018h, 13. desember). Statistikk om grunnskolen 2018/19. Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/gsi-notat-grunnskole/

Utdanningsdirektoratet. (2018i, 26. november). Hva er fagfornyelsen? Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/

Utdanningsdirektoratet. (2018j). Yrkesfaglige utdanningsprogram fra 2020. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ny-tilbudsstruktur-i-fag--og-yrkesoplaringen/

Utdanningsdirektoratet. (2018k). Høring – forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven for å iverksette lærertetthetsnorm i grunnskolen. Hentet fra https://hoering.udir.no/Hoering/v2/205

Utdanningsdirektoratet. (2018l). Hva vet vi om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning? (Statistikknotat 6/2018.) Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/notat-om-spesialundervisning/

Utdanningsdirektoratet. (2018m). Søk om tilskudd til skolebibliotek. Hentet fra https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/lesestrategi/sok-om-tilskudd-til-skolebibliotek/

Utdanningsdirektoratet. (2018n). Høring – Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Hentet fra https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#211

Utdanningsdirektoratet. (2018o). Kvalitetskriterier for læremidler. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kvalitetskriterier-for-laremidler/

Utdanningsdirektoratet. (2018p). Tilskudd til utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen. Hentet fra: https://www.udir.no/under-arbeid/tilskudd-til-utvikling-av-digitale-laremidler/

Utdanningsdirektoratet. (2018q). Notat om læringsanalyse. Hentet fra https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/notat-om-laringsanalyse/

Utdanningsdirektoratet. (2019a, 26. februar). Skolenedleggelser: Færre og større skoler i dag enn for ti år siden. Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolenedleggelserfarre-skoler-og-storre-skoler-i-dag-enn-for-ti-ar-siden/

Utdanningsdirektoratet. (2019b). Rapport, Felles nasjonalt tilsyn – 2014–2017. https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn-2014-2017-/

Utdanningsdirektoratet. (2019c). Fritt skolevalg – høring om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven. Hentet fra https://www.udir.no/om-udir/hoyringar

Utdanningsdirektoratet. (2019d, 22. mai). Hva er skolebidragsindikatorer for grunnskolen? Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidragsindikatorer-for-grunnskoler/hva-er-skolebidragsindikatorer-for-grunnskolen/

Utdanningsdirektoratet. (2019e, 22. oktober). Elever som slutter i løpet av skoleåret 2018–19. Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/elever-som-slutter-i-lopet-av-skolearet/

Utdanningsdirektoratet. (2019f, 26. april). Kriterier for læremidler. Hentet fra https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/om-digitale-laremidler/kriterier-for-laremidler/

Utdanningsdirektoratet. (2019g, 15. mars). Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2019–2020 (analyse). Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/sokertall-videregaende-opplaring-for-skolearet-2019-2020/

Utdanningsdirektoratet. (2019h, 8. oktober). Fravær på 10. trinn for skoleåret 2018–19. Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/fravar2/analyse-av-fravar-pa-10.-trinn-for-skolearet-2018-19/

Utdanningsdirektoratet. (2019i, 21. januar). Saker meldt til fylkesmennene om skolemiljø. https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/saker-meldt-til-fylkesmennene-om-skolemiljo/

Utdanningsdirektoratet. (2019j, 4. september). Funn fra fylkesmennenes tilsyn 2018. Hentet fra https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/funn-fra-fylkesmennenes-tilsyn-2018/

Utdanningsdirektoratet. (2019k). Høring – endring av forskriftsbestemmelser i forskrift til opplæringsloven om krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen. Hentet fra https://hoering-publisering.udir.no/390

Utdanningsdirektoratet. (2019l, 20. august). Fleksibel skolestart – forslag til modeller. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/fleksibel-skolestart--forslag-til-modeller/

Utdanningsdirektoratet. (2019m, 5. august). Førsteinntak til videregående opplæring 2019–20. Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/sokere-vgs/forsteinntak-til-videregaende-opplaring-2019-20/

Utdanningsdirektoratet. (2019n, 13. februar). Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/stort-laringspotensial/

Utdanningsdirektoratet. (2019o, 19. juli). Ungdom i oppfølgingstjenesten 2018–19 (analyse). Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/tall-fra-oppfolgingstjenesten-juni-2019/

Utdanningsdirektoratet. (2019p, 25. februar). Skolegudstjenester. Hentet fra https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/

Utdanningsdirektoratet. (2019q, 13 februar). Den virtuelle matematikkskolen (DVM). Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/matematikk/fagressurser-ungdomstrinnet/den-virtuelle-matematikkskolen/

Utdanningsdirektoratet. (2019r). Oppsummering av fylkesmennenes årsrapporter 2018

Utdanningsdirektoratet. (2019s, 28. februar). Regler for muntlig eksamen. Hentet fra https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/muntlig-eksamen/

Utdanningsdirektoratet. (2019t, 31. oktober). Stor økning i antall voksne i videregående skole. Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/voksne/stor-okning-i-antall-voksne-deltakere-i-videregaende-skoler/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). SFO/AKS. Hentet 7. november, 2019 fra https://www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Statistikkportalen

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i skolen. Hentet 1. august 2019 fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/ask/ASK-skole/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Tall for fravær i videregående skole. Hentet 7. november 2019 fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Veileder om ferdigheter og teknikker som blinde og sterkt svaksynte elever kan ha behov for å lære for å kunne delta i opplæringen på skolen og i aktiviteter i nærmiljøet. Hentet 7. juni 2019 fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/blinde-sterkt-synshemmede/

Utdanningsdirektoratet. Brev til Aust-Agder fylkeskommune m.fl. datert 27. januar 2009: Voksnes rett til videregående opplæring – Svar på spørsmål fremkommet på Vox’ nettverkssamling

Utdanningsdirektoratet. Brev til Elevorganisasjonen datert 8. januar 2013: Vedrørende oppfyllelse av minstetimetallet i fag

Utdanningsdirektoratet. Brev til fylkeskommuner, fylkesmennene, kommuner, private grunnskoler, private skoler med rett til statstilskudd, rådgiverforum Norge, statlige skoler, universitet og høyskoler datert 29. juni 2009: Anbefalt formell kompetanse og veiledende kompetansekriterier for rådgivere

Utdanningsdirektoratet. Brev til fylkesmennene datert 5. november 2013: Delegasjon av myndighet etter opplæringsloven, privatskoleloven, voksenopplæringsloven og tvisteloven

Utdanningsdirektoratet. Brev til Kunnskapsdepartementet datert 01. oktober 2018: Referanse 2018/12325. Vedlagt rapporten Samarbeid til barn og unges beste

Utdanningsdirektoratet. Brev til Kunnskapsdepartementet datert 17. april 2018: Svar på oppdragsbrev 33–17 – fremme og forsterke tegnspråkopplæring

Utdanningsdirektoratet. Brev til Kunnskapsdepartementet datert 23. august 2018: Svar på oppdragsbrev 30–17 Utredning av oppreisningsordning for elever som er påført skade eller læringstap etter krenkelser eller dårlig skolemiljø

Utdanningsdirektoratet. Brev til Kunnskapsdepartementet datert 31. mai 2013: Utdanningsdirektoratets anbefaling – Forskriftsendringer inntak til videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Brev til Norges Blindeforbund datert 21. februar 2013: Rett til mobilitetsopplæring etter opplæringsloven § 4A-2

Utdanningsdirektoratet. Brev til Statped Midt datert 15. oktober 2013: Svar på spørsmål om punktskriftopplæring og voksnes rettigheter

Utdanningsdirektoratet. E-post til Opplæringslovutvalget datert 15. januar 2019: Opplysninger til Opplæringslovutvalget

Utdanningsdirektoratet. E-post til Opplæringsutvalget datert 28. oktober 2019: Tekst om arbeidet i klagenemndene for fag- og svenneprøve – Opplæringslovutvalget

Utdanningsdirektoratet. E-post til Opplæringslovutvalget datert 18. november 2019: Opplysninger til Opplæringslovutvalget

Utdanningsdirektoratet. Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). https://gsi.udir.no/

Utdanningsdirektoratet. Rundskriv Udir-1-2008. Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i Grunnskoleopplæringen

Utdanningsdirektoratet. Rundskriv Udir-2-2008. Voksnes rett til videregående

Utdanningsdirektoratet. Rundskriv Udir-7-2008. Ulykkesforsikring for elever, lærlinger og lærekandidater

Utdanningsdirektoratet. Rundskriv Udir-3-2009. Retten til nødvendig rådgiving

Utdanningsdirektoratet. Rundskriv Udir-3-2010. Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen

Utdanningsdirektoratet. Rundskriv Udir-3-2012. Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A

Utdanningsdirektoratet. Rundskriv Udir-3-2013. Forsøk etter opplæringsloven § 1-5

Utdanningsdirektoratet. Rundskriv Udir-5-2013. Privat hjemmeundervisning

Utdanningsdirektoratet. Rundskriv Udir-2-2018. Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Rundskriv Udir-1-2019. Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet

Utdanningsdirektoratet. Rundskriv Udir-2-2019. Retten til skyss

Utdanningsforbundet. (2008). Evidens og evidensdebattens betydning for utdanningssystemet. Temanotat 6/2008

Utredningsgruppen for årstimetall og eksamen. (2010). Rapport fra Utredningsgruppen for årstimetall og eksamen.

Vatn G., Eriksen P. F. & Fjørtoft H. (2015). Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv (Rapport) Trondheim: NTNU Institutt for språk og litteratur

Vestby, A. & Vestby, J. (2019). Machine Learning and the Police: Asking the Right Questions. Policing: A Journal of Policy and Practice. Hentet fra https://doi.org/10.1093/police/paz035

Vestergaard, J. (2014). Magt anvendelse i folkeskolen. Unge Pædagoger, nr. 3-2014, s. 3–15

Vibe N. & Hovdhaugen E. (2012). Spørsmål til Skole-Norge våren 2012. NIFU Rapport 2012:21

Vibe, N. (2010). Spørsmål til Skole-Norge høsten 2010. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. NIFU Rapport 40/2010

Viblemo T. E., Horrigmo A. M., Ervik M. R. & Flatnes A. (2015). Hvordan fire lover forstås og virker i praksis (Rapport). Kristiansand: Oxford Research AS

Välijärvi, J. & Sulkunen, S. (2016). The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools. Niemi, I. H., Toom, A. & Kallioniemi, A. (Red.), Miracle of Education (s. 3–22). Rotterdam: Sense Publishers

Waagene, E., Vaagland, K., Larsen, E. H. & Federici, R. A. (2018). Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2018. NIFU. Rapport 2018:19

Waagene. E., Larsen. E., Vaagland. K. & Federici R. A. (2017). Spørsmål til Skole-Norge høsten 2017. NIFU. Rapport 2017:31

Waldum-Grevbo, K. S. & Haugland, T. (2015). En kartlegging av helsesøsterbemanningen i skolehelsetjenesten. I Sykepleien Forskning nr 4/2015

Weiss, N. (2013). Normalitet i limbo. Asylbarn med endelig avslag. Fafo-rapport 2013:47

Welstad, T. (2016). Tilpasset opplæring som rettslig begrep og prinsipp. I Andenæs K. & Møller J. (Red.), Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk (s. 75–96). Oslo: Universitetsforlaget

Wendelborg, C. (2019). Mobbing og arbeidsro i skolen: Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2018/19. NTNU: Rapport 2019

Wendelborg, C., Caspersen, J., Mordal, S., Ljusberg, A.-L., Valenta, M. & Bunar, N. (2018). Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle. Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen i Norge. NTNU: Rapport 2018

Wilhelm, M. (1987). Norsk skolerett. Oslo: Universitetsforlaget

Østfold fylkeskommune. (2017). Østfoldkontrakten – for flere læreplasser. Hentet fra https://www.ostfoldfk.no/opplaring/opplaring-i-bedrift/larebedrift/ostfoldkontrakten/

Innspill til utvalget

Innspill som Opplæringslovutvalget har fått i perioden 2017–2019 finnes på forsiden til Opplæringslovutvalgets nettsted og under fanene referansegruppen og innspill fra andre. Se https://www.opplaringslovutvalget.no/

Referansegruppen

Barneombudet. Barneombudets anbefalinger til opplæringslovutvalget – desember 2017

Barneombudet. Innspill til opplæringslovutvalget – referansegruppemøte 6.3.2018

Barneombudet. Barneombudets svar på forespørsel om behovet for regelstyring

Barneombudet. Tilpasset opplæring og spesialundervisning – innspill til opplæringslovutvalget

Barneombudet. Fra lov til virkelighet – bedre hjelp til elevene som trenger det mest

Barneombudet. Innspill til tekstutkast om utfordringer med regelstyringen og prinsipper for regelstyring

Barneombudet & Trygg Trafikk. Behov for å revidere Utdanningsdirektoratets rundskriv om skyss

Elevorganisasjonen. Opplæringslova. Elevorganisasjonens erfaringer

Elevorganisasjonen. Det er et demokratisk problem at elevene ikke kjenner sine rettigheter

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Innspill til opplæringslovutvalget

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Innspill til opplæringslovutvalget fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Forenklet lovverk og direkte kobling

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Innspill til tekstutkast om regelstyring

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Minstetid til opplæring og tilpasset opplæring og spesialundervisning

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). SFO og samarbeid med foreldrene

KS. Utfordringer ved dagens regelstyring og gode prinsipper for regelstyring

KS. Kommentarer til åtte spørsmål fra opplæringslovutvalget

KS. Minstetid til opplæring

KS. Opplæringslovutvalget. Kommentarer til tekstutkast om utfordringer med regelstyring av grunnopplæringen

Norsk Lektorlag. Innspill til opplæringslovutvalget

Norsk Lektorlag. Økte elevrettigheter gir mindre tid til undervisning

Norsk Lektorlag. Innspill fra Norsk Lektorlag til opplæringsutvalget om minstetid til opplæring

Norsk Lektorlag. Innspill til opplæringsutvalget fra Norsk Lektorlag om tilpasset opplæring og spesialundervisning

Sametinget. E-post 31.05.2019 om Utvidelse av retten til opplæring på samisk

Sametinget. Tre hovedutfordringer med dagens regelstyring av grunnopplæringen fra et samisk perspektiv

Skolelederforbundet. Innspill fra Skolelederforbundet

Skolelederforbundet. Forespørsel til referansegruppen om behovet for regelstyring i opplæringssektoren

Skolelederforbundet. Innspill om hovedutfordringer

Skolelederforbundet. Innspill om åremålsstillinger

Skolenes landsforbund. Innspill til Opplæringslovutvalget fra Skolenes landsforbund.

Skolenes landsforbund. Kommentarer til tekstutkastet «Utfordringer ved regelstyringen av grunnopplæringen» fra Skolenes landsforbund

Utdanningsforbundet. Innspill til tekstutkast om utfordringer med regelstyringen av grunnopplæringen

Utdanningsforbundet. Bakgrunnsnotat om minstetid til opplæring: Innspill fra Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet. Bakgrunnsnotat om tilpasset opplæring og spesialundervisning: Innspill fra Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet. Utfordringer med dagens regelstyring – innspill fra Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet. Utfordringer med dagens regelverk og behovet for styring. Tilbakemelding til opplæringslovutvalget

Utdanningsforbundet. Kapittel 9 A kan utfordre lærernes rettssikkerhet

Utdanningsforbundet. Brev til Opplæringslovutvalget. Manglende rett til utdanning for innsatte i fengslene og for enslige mindreårige med avslag på søknad om opphold

Utdanningsforbundet. Opplæringslovutvalgets sjekkliste om regelstyring – innspill fra Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet. Tilpasset opplæring og spesialundervisning utfordringer og behov for regelverksendringer

Utdanningsforbundet. Utfordringer i dagens regelverk innenfor fag- og yrkesopplæringen

Andre

Abelia. Forum for Friskoler. Opplæringsloven og internasjonale skoler godkjent under § 2-12

Aksjon skolebibliotek. Behov for skjerpet lovgivning for skolebibliotek

Aksjon skolebibliotek. Innspillsdokument til opplæringslovutvalget

Byggenæringens landsforening. Innspill til utvalget vedrørende visse forhold for yrkesfag

Datatilsynet. Barnas personvern er viktig

Den Franske Skolen i Oslo. Innspill til Opplæringslovutvalget fra Den Franske Skolen i Oslo

Elev- og lærlingombudet i Vest-Agder fylkeskommune. Opplæringslova – ti på topp og ti på bunn

Faglig råd for elektrofag. Uttalelse til opplæringslovutvalget

Fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet. Innspill fra fagpolitisk utvalg i østlandssamarbeidet til opplæringslovutvalget

Fleksibel utdanning Norge. Innspill fra Fleksibel utdanning Norge til Opplæringslovsutvalget

Forandringsfabrikken. Til Opplæringslovutvalget fra Forandringsfabrikken Kunnskapssenter

Foreldrenettverket mot mobbing. Innspill/ høring om opplæringsloven

Friskolenes Kontaktforum & Friskoleforum. Notat til opplæringslovutvalget fra friskoleorganisasjonene, 3. juli 2018.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Innspill til Opplæringslovutvalget

Fylkesmannen i Rogaland. Om ansvaret for opplæring – barn i institusjonar etter barnevernlova

Fylkesmannen i Rogaland. Oppmoding om å vurdere plikt for skolar til å utarbeide individuell plan

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Korleis støtte opp om utvikling og læring?

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Opplæringslovutvalget: Innspill om skoleskyss

Isaac Norge. Isaac Norge sine innspill til ny opplæringslov

Joron Pihl. Forslag til styrking av skolebibliotek i Opplæringsloven fra Joron Pihl

Jostein Alberti-Espenes. Innspill til opplæringslov, kap 9A

Kjartan Espeland. Innspill vedr. Opplæringslovens kapittel 9A, og hvordan den bør endres

Kjersti E. Heitun Jørgensen. Ny opplæringslov

Kommunaldirektør Dagfinn Cock (Lørenskog kommune), rådgiver Gustav Weiberg-Aurdal (KS) og spesialrådgiver Jorun Sandsmark (KS). Vi trenger en opplæringslov for en inkluderende og innovativ framtidsskole

Landsorganisasjonen i Norge (LO). Er det regler i loven som er uhensiktsmessige eller som det ikke er behov for? I tilfelle, hvilke?

Leder og tidligere ledere av FUG. Bekymring over Foreldreutvalget for grunnopplæringens (FUGs) utvikling over tid

Lykkelige barn. Hva er utfordringene med dagens regelverk?

Melby-Lervåg, Monica. Spesialundervisning og tilpasset opplæring: hva fungerer og hva er problematisk i lovverket?

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Innspill til utvalget angående opplæringslovens §§ 2.-8 og 3.-12. Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Like muligheter for alle? 8. oktober 2019

Nettverket for medvirkning i opplæringen (NEMIO). Innspill til opplæringslovutvalget om innhold i ny opplæringslov

NHO-fellesskapet. Innspill til Opplæringslovutvalget

Nina Fjelde. Opplæringslovutvalget bør se på inntak til videregående skole

Noregs Mållag. Ei ny opplæringslov må sikre nynorskelevane

Noregs Mållag. Fråsegn frå Noregs Mållag sitt landsmøte

Noregs Mållag. Synspunkt frå Norges Mållag om lovarbeidet vinteren 2018

Norges Døveforbund. Norges Døveforbunds innspill til ny opplæringslov

Norges Døveforbund. Opplæring i og på tegnspråk – hørselshemmede i grunnskolen

Norsk Industri. Innspill til Opplæringslovutvalget

Norsk Målungdom. Ei ny opplæringslov med betre språkpolitikk

Norske Kveners Forbund. Rett til opplæring i kvensk og i finsk

Nydalen videregående skole. Nydalen Videregående skoles innspill til ny opplæringslov

Nynorsk kultursentrum. Innspel til arbeidet med ny opplæringslov

Odd Ivar Strandkleiv & Sven Oscar Lindbäck. Forslag til endring av bestemmelsene om spesialundervisning m.m.

Dr. Tony Burner. Forslag til endring i opplæringslova

Rolf B. Fasting & Nils Breilid (OsloMet). KD-Opplæringslovutvalget

Redd Barna. Redd barnas innspill til Opplæringslovutvalget

Rennesøy Mållag. Innspel til arbeidet med reglar knytte til målformer i grunnskulen

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY). SRYs besvarelse – Opplæringslovutvalget

Senter for flerspråklige barn og unge (FBU). Innspill til utvalget ang opplæringsloven § 2-8 og 3-12, Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Skogestad, I.V. Digg læring – vår tanke om heilskapleg digital undervisning for alle

Språkrådet. Innspel frå Språkrådet om innføring av språklege rettar etter mønster frå mållova i ny opplæringslov

Språkrådet. Innspel frå Språkrådet til arbeidet med gjennomgang og vurdering av regelverket i grunnopplæringa

Tove Glomset, Norges Døveforbund. Opplæring i og på tegnspråk – hørselshemmede i grunnskolen

Tromsø kommune. Det var dette med de hattene da…

Utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Til opplæringsloven § 15-8 om samarbeid med kommunale tjenester

Utdanningsdirektoratet. Innspill til tekstutkast om utfordringer med regelstyring av grunnopplæringen

Øivind Nordahl. Grunnlovfestet ytringsfrihet og opplæring ifm. opplevde krenkelser

Øystein Stette. Kort innspill om en gruppe elever som bør sikres bedre rettigheter

Til dokumentets forside