Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette frem forslag til:

 • lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

 • lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

I denne proposisjonen inngår:

 • Forslag om endringer i lovbestemte beløpsgrenser

 • Forslag om fradrag for pengegaver til Den norske kirke

 • Forslag om likestilling av samboere med felles barn med ektefeller ved realisasjon av tidligere felles bolig

 • Forslag om ny normrentemodell for beregning av fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold

 • Forslag om skattefritak for utenlandske spillegevinster mv.

 • Forslag om endringer i reglene for beskatning av livsforsikringer

 • Forslag om endringer i reglene for boligsparing med skattefradrag for ungdom (BSU)

 • Forslag om endringer i arveavgiftsloven

 • Forslag om endringer i skattereglene for kraftforetak

 • Forslag om fritak for eiendomsskatt for sykehus eid av helseforetak

 • Forslag om innføring av skatteplikt for SND Invest AS

 • Forslag om fjerning av nedre grense for kommunale og fylkeskommunale skattesatser

 • Forslag om regulering av inngangsverdien på grunnfondsbevis ved fondsemisjon

 • Forslag om endringer i reglene om RISK-regulering

 • Forslag om endringer i ligningsloven og skatteloven som følge av opprettelse av et aksjonærregister

 • Forslag om endringer i nemndsstrukturen i ligningsforvaltningen

 • Forslag om endring i årssyklus for ligning av næringsdrivende

 • Forslag om endringer i merverdiavgiftslovgivningen

 • Forslag om lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 • Omtale av departementets skattefritakspraksis etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22

 • Forslag om oppretting av lovtekst

 • Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven

Til forsiden