Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

22 Oppretting av lovtekst

22.1 Opprettinger i petroleumsskatteloven § 6

Etter lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven) § 6 nr. 1 bokstav a første punktum skal selskaper som driver utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum lignes i første instans av en særskilt ligningsnemnd, Oljeskattenemnda. Det følger av loven § 6 nr. 1 bokstav a tredje punktum at «departementet gir nærmere forskrifter om gjennomføringen av denne bestemmelse, herunder om fordeling av fradrag for utdelt utbytte». Reglene om fradrag for utdelt utbytte ble opphevet i forbindelse med skattereformen 1992, jf. Ot.prp. nr. 35 (1990-91) og Innst.O. nr. 80 (1990-91). Det er derfor ikke lenger aktuelt for departementet å gi nærmere forskrifter om fordeling av fradrag for utdelt utbytte i medhold av petroleumsskatteloven § 6 nr. 1 bokstav a tredje punktum. Departementet foreslår at denne delen av § 6 nr. 1 bokstav a tredje punktum oppheves. Det vises til vedlagte forslag til endring i petroleumsskatteloven § 6 nr. 1 bokstav a tredje punktum. Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks.

Ved lov 13. juni 1980 nr. 29 ble kompetansen til å ligne særskattepliktige selskaper i første instans overført fra de lokale ligningsnemnder til Oljeskattenemnda. Oljeskattenemnda fastsatte ligningen første gang for inntektsåret 1980. For å avskjære tvil, fikk Oljeskattenemnda ved lov 14. mai 1982 nr. 15 uttrykkelig kompetanse til å treffe vedtak om endring av ligning også for årene forut for 1980, jf. petroleumsskatteloven § 6 nr. 4 første punktum. Eventuelle søksmål skulle i slike tilfeller reises mot staten, jf. petroleumsskatteloven § 6 nr. 4 annet punktum. Det følger imidlertid av ligningsloven § 9-6 nr. 1 at endringssak ikke kan «tas opp mer enn ti år etter inntektsåret». Denne bestemmelsen gjelder også ved ligning av særskattepliktig virksomhet, jf. petroleumsskatteloven § 8 første ledd. Bestemmelsen i § 6 nr. 4 har derfor ikke lenger praktisk betydning. Departementet foreslår at § 6 nr. 4 oppheves. Det vises til vedlagte forslag om opphevelse av petroleumsskatteloven § 6 nr. 4. Departementet foreslår at opphevelsen trer i kraft straks.

22.2 Oppretting i skatteloven § 5-43 første ledd bokstav d nr. 5

Ved lov 30. juni 2000 nr. 57 som trådte i kraft 1. januar 2002, ble det vedtatt endringer i folketrygdloven som førte til at bestemmelsen om attføringsstønad fikk endret paragraftall fra § 11-7 til § 11-8.

Skatteloven § 5-43 første ledd bokstav d nr. 5 har en henvisning til folketrygdloven § 11-7. Ved en inkurie ble henvisningen i skatteloven § 5-43 første ledd bokstav d nr. 5 ikke rettet i forbindelse med lovendringen 30. juni 2000 nr. 57. Rett henvisning skal være til folketrygdloven § 11-8. Departementet foreslår at skatteloven § 5-43 første ledd bokstav d nr. 5 endres i samsvar med dette. Endringen foreslås å tre i kraft straks.

Til forsiden