Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

11 Fritak for eiendomsskatt for sykehus eid av helseforetak

11.1 Innledning og sammendrag

Ved lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m (helseforetaksloven) ble det gjennomført en organisatorisk sykehusreform i Norge. Ansvaret for spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunene til statlig sektor. Virksomhetene er ikke lenger organisert som forvaltningsorganer, men som helseforetak. Helseforetakene er egne rettssubjekt eid av staten, og staten har det fulle økonomiske ansvar for virksomhetene. Som følge av reorganiseringen er eiendomsretten til sykehus og andre helseinstitusjoner overført fra staten og fylkeskommunene til helseforetakene.

Etter lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) er sykehus eid direkte av staten fritatt fra eiendomsskatt, jf. eigedomsskattelova § 5 bokstav a sjette strekpunkt, jf. forskrift 18. november 1992 nr. 850 om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer § 2. Eigedomsskattelova har ikke noe tilsvarende uttrykkelig fritak for sykehus eid av et statseid helseforetak.

Finansdepartementet foreslår at sykehus tilhørende helseforetak fritas for eiendomsskatt på samme måte som lovens bestemmelse vedrørende de tidligere direkte eide sykehusene, jf. eigedomsskattelova § 5 bokstav a sjette strekpunkt. Det vises til forslag til ny eigedomsskattelov § 5 første ledd bokstav g.

11.2 Gjeldende rett

Etter eigedomsskattelova kan kommunestyret i den enkelte kommune bestemme å skrive ut eiendomsskatt på fast eiendom som ligger innen et område som «heilt eller delvis er utbygde på byvis, eller der slik utbygging er i gang» og/eller på «verk og bruk» utenfor slike områder, jf. eigedomsskattelova § 3.

I henhold til eigedomsskattelova § 5 første ledd bokstav a er eiendom eid direkte av staten som benyttes til nærmere oppregnede formål fritatt fra eiendomsskatt. Blant annet er «vassfall, fabrikk, eller anna foretak som staten eig og som tener ålmennyttige føremål» fritatt fra eiendomsskatt, jf. § 5 bokstav a sjette strekpunkt. Bestemmelsen har vært hjemmel for fritak av sykehus i direkte statlig eie.

Etter forskrift 18. november 1992 nr. 850 om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer § 1 første ledd kan kommunen skrive ut eiendomsskatt på statlig eiendom som kan bli benyttet til bolig, kontorvirksomhet eller annen forretningsvirksomhet, uten at det må foretas grunnleggende endringer av eiendommen.

Fritaket for eiendomsskatt omfatter blant annet statlig eiendom eller deler av en slik eiendom som blir benyttet til sykehus, jf. forskriften § 2 åttende strekpunkt. Unntaket gjelder ikke lokaler som benyttes til administrasjon eller boligformål for andre enn pasienter eller pårørende, forretningsvirksomhet eller som kan benyttes til ervervsmessig laboratorievirksomhet. Er vilkårene for utskriving av eiendomsskatt oppfylt for deler av en statlig eiendom, gjelder skatteplikten denne del, jf. forskriften § 1 annet ledd. Der eiendomsskatt kan utskrives på en del av en bygning, reduseres eiendomsskatten forholdsmessig, se forskriften § 1 tredje ledd.

Fylkeskommunale eiendommer er ikke fritatt fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 5. Dette innebærer blant annet at fylkeskommunale sykehus kunne ha blitt ilagt eiedomsskatt. Kommunestyret har imidlertid hjemmel til å frita eiendom fra eiendomsskatt når eiendommen tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, jf. eigedomsskattelova § 7 bokstav a. I praksis synes det ikke å ha vært skrevet ut eiendomsskatt på fylkeskommunale sykehus.

Etter gjeldende rett er kun eiendom eid direkte av staten fritatt fra eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 5 første ledd bokstav a. Eiendom eid av et selvstendig rettssubjekt med staten som eneeier er ikke fritatt etter bestemmelsen, herunder eiendom eid av helseforetak. Departementet antar imidlertid at den enkelte kommune har hjemmel til å frita sykehus eid av et helseforetak fra eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 7.

Når det gjelder inntekts- og formuesskatt, gjelder det et særskilt fritak for helseforetak etter skatteloven § 2-30 første ledd bokstav g nr. 7.

11.3 Departementets vurderinger og forslag

11.3.1 Nærmere om bakgrunnen for forslaget om fritak

Sykehus har vært fritatt for kommunal eiendomsskatt fram til sykehusreformen, enten direkte i medhold av loven eller gjennom særskilt vedtak av kommunestyrene. Departementet legger til grunn at opprettelsen av helseforetakene ikke var ment å skulle endre på dette.

Før overføringen til helseforetakene var sykehusene underlagt staten eller fylkeskommunen, og fritatt for skatter i samme utstrekning som staten og fylkeskommunene selv. Som en konsekvens av at spesialisthelsetjenesten nå er organisert gjennom egne rettsubjekter, ble helseforetakene ved sykehusreformen fritatt fra alminnelig inntekts- og formuesskatt etter skatteloven § 2-30 første ledd bokstav g nr. 7. Departementet kan ikke se at det ved vedtakelse av helseforetaksloven lå et ønske om å endre rettstilstanden når det gjelder eiendomsskatt på sykehus.

For de tidligere fylkeskommunale sykehusene innebærer omdanningen til helseforetak ingen endring i forhold til eiendomsskatteplikt etter gjeldende regler i eigedomsskattelova. Departementet antar at en kommune også etter dagens regler kan frita et sykehus eid av et helseforetak fra eiendomsskatt med hjemmel i eigedomsskattelova § 7.

For sykehus og andre helseinstitusjoner som tidligere var eid direkte av staten medfører omdanningen til helseforetak imidlertid en reell endring ved at disse nå ikke lenger er fritatt fra eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 5. Departementets forslag om unntak fra eiendomsskatt på sykehus eid av et helseforetak vil i praksis ikke medføre endringer i forhold til rettstilstanden slik den var forut for opprettelsen av helseforetakene.

Departementet ser ikke grunn til at kommuner ved sitt skattevedtak skal kunne velge om de helseforetakseide sykehusene skal være fritatt for eiendomsskatt eller ikke. Fritaket bør være obligatorisk og følge direkte av loven. Derfor foreslås at sykehus som er eid av et helseforetak, uttrykkelig fritas for eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 5. Departementet viser til forslag om ny eigedomsskattelov § 5 første ledd bokstav g.

11.3.2 Nærmere om avgrensingen av fritaket

Omfanget av fritaket for eiendomsskatt på sykehus eid av helseforetak foreslås utformet på tilsvarende måte som dagens fritak for eiendomsskatt på sykehus eid direkte av staten, jf. eigedomsskattelova § 5 bokstav a sjette strekpunkt, jf. forskrift 18. november 1992 nr. 850. Ved å henvise til bokstav a sjette strekpunkt i lovteksten er omfanget av fritaket nærmere avgrenset i forskriften. Det følger av forskriften at fritaket omfatter den del av en statlig eiendom som « [...] er sykehus. Unntaket omfatter ikke lokaler som benyttes til administrasjon, boligformål for andre enn pasienter eller pårørende, forretningsvirksomhet eller som kan benyttes til ervervsmessig laboratorievirksomhet.»

Tilsvarende teknikk ble benyttet da Luftfartsverket ble omdannet til aksjeselskap, jf. eigedomsskattelova § 5 bokstav f, jf. lov 13. desember 2002 nr. 85. Avgrensningen vil kunne medføre at enkelte bygninger eller deler av bygninger på et sykehusområde ikke er fritatt fra eiendomsskatt. Videre vil kontorlokaler som benyttes i forbindelse med administrasjon av selve helseforetakene falle utenfor fritaket.

Forslaget innebærer ingen materiell utvidelse i forhold til gjeldende regler om fritak fra eiendomsskatt på sykehus som tidligere var eiet direkte av staten. For de tidligere fylkeskommunale sykehusene medfører lovforslaget en formell endring av eiendomsskatteplikten. I realiteten antas lovforslaget kun å innebære en lovfesting av gjeldende praksis om fritak fra eiendomsskatt på fylkeskommunale sykehus etter eigedomsskattelova § 7.

11.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet antar at forslaget ikke vil gi økonomiske eller administrative virkninger.

11.5 Ikrafttredelse

Eigedomsskattelova § 14 annet ledd fastsetter at «Eigedomsskatten skal så langt råd er, vera utskriven før 1. mars i skatteåret.» Dette innebærer at lovendringen ikke vil kunne få virkning for inneværende eiendomsskatteår 2003. På denne bakgrunn foreslår departementet at endringen av eigedomsskattelova § 5 trer i kraft med virkning fra og med eiendomsskatteåret 2004.

Som det fremgår ovenfor legger departementet til grunn at ikrafttredelse som nevnt ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser hverken for staten eller kommunene. Departementet viser her til at det i praksis ikke synes å ha blitt skrevet ut eiendomsskatt på sykehus hverken før eller etter reformen.

Til forsiden