Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

2 Endringer i lovbestemte beløpsgrenser

2.1 Arbeidsgiveravgiftsfritak for privat arbeid i hjemmet

Etter gjeldende regler skal det ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid i privat hjem og fritidsbolig når lønnen ikke er fradragsberettiget for arbeidsgiveren og arbeidet ikke er en del av arbeidstakerens næring. Fritaket gjelder bare dersom samlede lønnsutbetalinger fra husholdningen ikke overstiger 30 000 kroner i inntektsåret. Ordningen er nærmere regulert i folketrygdloven § 23-2 sjette ledd og forskrift 19.11.1997 nr. 1173 om avgrensning av arbeidsgiveravgiftsfritaket etter folketrygdloven § 23-2 sjette ledd for private arbeidsoppdrag i hjemmet mv.

Departementet foreslår å heve denne grensen til 50 000 kroner. Endringen har blant annet til hensikt å gjøre det rimeligere og enklere for privatpersoner å få hjelp til oppgaver som for eksempel snømåking, renhold og hagestell i hjem eller hytte. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Det vises til forslag til endring i folketrygdloven § 23-2 sjette ledd. Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2004.

2.2 Fradrag for fagforeningskontingent og kontingent til arbeidsgiverforening og visse yrkes- og næringsorganisasjoner

Etter skatteloven § 6-20 kan det kreves fradrag for betalt fagforeningskontingent med inntil 1 450 kroner. Tilsvarende gjelder for aktive yrkesutøvere eller næringsdrivende som betaler kontingent til visse landsomfattende yrkes- og næringsorganisasjoner, se skatteloven § 6-19.

Departementet foreslår å heve denne grensen til 1 800 kroner for inntektsåret 2004 Dette er i tråd med hva Regjeringen signaliserte ovenfor partene i næringslivet i forbindelse med tariffoppgjøret for 2003. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Det vises til forslag til endring i skatteloven § 6-19 annet ledd fjerde punktum og § 6-20 fjerde ledd annet punktum. Departementet foreslår at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2004.

2.3 Heving av bunnfradraget ved beregning av prosentinntekt av bolig

Prosentinntekt av bolig- eller fritidseiendommer beregnes med utgangspunkt i eiendommens ligningsverdi per 1. januar i ligningsåret. Det følger av skatteloven § 7-11 at prosentinntekten i dag beregnes til 2,5 pst. av ligningsverdien opp til 451 000 kroner. For boligeiendommer gis det ved beregningen et bunnfradrag i ligningsverdien på 80 000 kroner. For den delen av ligningsverdien som før fradrag overstiger 451 000 kroner, skal inntekten beregnes til 5 pst. Bunnfradraget gis ikke ved beregning av prosentinntekt av fritidseiendom.

Regjeringen foreslår å heve bunnfradraget til 90 000 kroner. Hevingen av bunnfradraget gjennomføres ved endring i skatteloven § 7-11 første ledd bokstav d første punktum. Lovendringen forslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2004. Det vises for øvrig til omtale i St.prp. nr. 1 (2003-2004).

Til forsiden