Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

12 Innføring av skatteplikt for SND Invest AS

12.1 Innledning og sammendrag

Finansdepartementet foreslår å oppheve skatteloven § 2-30 første ledd bokstav e nr. 8, som fritar SND Invest AS for skatteplikt. Forslaget har sammenheng med at SND Invest AS er overført fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) til Nærings- og handelsdepartementets forvaltning, med sikte på et salg av de statseide aksjene i selskapet. Dette bør lede til alminnelig skatteplikt for selskapet, noe som oppnås ved å oppheve fritaksregelen.

12.2 Departementets vurderinger

Selve fondet (SND) har siden etableringen i 1993 vært fritatt for skatteplikt, jf. nå skatteloven § 2-30 første ledd bokstav e nr. 6. Egenkapitaldivisjonen i SND ble i 1998 skilt ut til et eget heleid aksjeselskap (datterselskap), SND Invest AS. Ved lov 19. mars 1999 nr. 9 ble det innført skattefrihet for SND Invest AS. Senere er det innført skattefritak også for SND Invest AS' heleide datterselskaper som har vedtekter med samme virkeområde og formål som gjelder for SND Invest AS, jf. skatteloven § 2-30 første ledd bokstav e nr. 8. SND Invest AS har i dag ingen datterselskaper som nevnt, slik at skattefritaket bare omfatter dette ene selskapet.

SND Invest AS ble i 2002 etter Stortingets fullmakt overført fra SND til Nærings- og handelsdepartementets forvaltning, med sikte på et salg av selskapet. Samtidig ble det gjort visse endringer i vedtektene for selskapet, slik at den direkte henvisningen til SNDs formål og virksomhetsområde ble fjernet. Salget av selskapet til private eiere antas å kunne medføre ytterligere endringer i vedtektenes bestemmelser om virksomhet og formål.

Vedtektsendringene for SND Invest AS i forbindelse med overføringen av selskapet til Nærings- og handelsdepartementets forvaltning og salget av selskapet til private eiere gjør det nødvendig å innføre skatteplikt for selskapet, på linje med aksjeselskaper ellers. Finansdepartementet foreslår derfor å oppheve skatteloven § 2-30 første ledd bokstav e nr. 8. Også skattefritaket for SND Invest AS' heleide datterselskaper som har vedtekter med samme virkeområde og formål som gjelder for SND Invest AS foreslås dermed fjernet.

12.3 Overgangsregler

Ettersom SND Invest AS har vært unntatt fra skatteplikt, foreligger det ikke skattemessige inngangsverdier for selskapets eiendeler. I brev av 13. mai 2003 til Nærings- og handelsdepartementet ga Finansdepartementet uttrykk for at en antok at skattemessige inngangsverdier ved en eventuell innføring av skatteplikt for SND Invest AS måtte fastsettes på grunnlag av markedsverdiene for selskapets eiendeler på tidspunktet for overgangen til skatteplikt.

Eiendelene i SND Invest AS består i hovedsak av aksjer i noe over 100 andre selskaper. Aksjene er for det meste unoterte aksjer med lav omsetning, slik at det er vanskelig å finne markedsverdien på tidspunktet for salget av SND Invest AS. I brev til Finansdepartementet av 2. juni 2003 ga Nærings- og handelsdepartementet uttrykk for at dette ville gjøre det vanskelig for potensielle kjøpere av SND Invest AS å beregne framtidige skattekostnader, noe som kunne innebære en lavere pris for aksjene i SND Invest AS, og også at salgsprosessen ville kunne stanse helt opp.

På bakgrunn av det ovennevnte ga Finansdepartementet i brev av 14. juli 2003 til Nærings- og handelsdepartementet uttrykk for at det ville være hensiktsmessig at spørsmålet om fastsettelse av skattemessige inngangsverdier for aksjene eid av SND Invest AS ble regulert i lov, som en overgangsregel til en lov om opphevelse av skattefritaket for SND Invest AS. Det ble videre gitt uttrykk for at det ville være naturlig å foreslå at de skattemessige inngangsverdiene skal fastsettes ved at kjøpesummen for SND Invest AS fordeles på aksjene eid av selskapet etter samme forhold som i den verdivurdering av aksjene som er foretatt av SND Invest AS i forbindelse med selskapets siste kvartalsavslutning før overgangen til skatteplikt. Finansdepartementet foreslår en overgangsbestemmelse om fastsettelse av skattemessige inngangsverdier for aksjene eid av SND Invest AS i samsvar med dette.

Skattemessig formuesverdi for ikke-børsnoterte aksjer fastsettes på grunnlag av selskapets skattemessige formuesverdi 1. januar året før ligningsåret, jf. skatteloven § 4-12 tredje ledd. Ettersom både SND og SND Invest AS har vært fritatt fra skatteplikt, er det ikke fastsatt noen formuesverdi for aksjene i SND Invest AS. Finansdepartementet foreslår derfor en overgangsbestemmelse slik at skattemessig formuesverdi for aksjene i SND Invest AS ved ligningen for det året salget av selskapet til private eiere er skjedd skal fastsettes på grunnlag av selskapets skattemessige formuesverdi 1. januar i ligningsåret.

12.4 Ikrafttredelse

Endringen foreslås å tre i kraft med virkning fra den tid Kongen bestemmer. Det forutsettes at tidspunktet for ikrafttredelse skal samordnes med tidspunktet for salget av SND Invest AS.

Til forsiden