Ot.prp. nr. 106 (2002-2003)

Om lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Denne proposisjonen er siste ledd i arbeidet med å fastlegge organisasjonsformen til jordskifterettene. Valget står mellom fortsatt særdomstol eller uavhengig forvaltningsorgan. På bakgrunn av en grundig, prinsipiell og omfattende prosess tilrår Landbruksdepartementet at Jordskifterettene fortsetter som særdomstol.

En følge av dette forslaget er at dommerne i særdomstolen må få samme status og stillingsvern som dommerne i de ordinære domstolene. Departementet fremmer derfor lovendringsforslag i samsvar med dette. Det innebærer at jordskiftedommere og jordskifteoverdommere for ettertid skal utnevnes av Kongen i Statsråd.

En annen følge av prinsippbeslutningen er at administrasjonen av særdomstolen med fordel kan legges til Domstolsadministrasjonen i Trondheim. Det legger til rette for stordriftsfordeler samtidig som Jordskifterettenes særlige behov kan ivaretas.

Landbruksdepartementet går ellers inn for at fagansvaret for jordskifteloven blir i departementet. Oppgavene med budsjett og fremming av dommerutnevnelser foreslås flyttet til Justisdepartementet fra det tidspunkt administrasjonen flyttes til Domstolsadministrasjonen.

I denne proposisjonen fremmes bare de helt nødvendige endringer i lovverket som følger av de prinsippbeslutninger det legges opp til om Jordskifterettenes framtid. I tillegg er det tatt inn en liten, men nødvendig endring som følge av at fylkesjordskiftekontorene ble avviklet med virkning fra 01.01.2002. Det er altså relativt få og lite omfattende lovendringer i denne proposisjonen. Departementet finner det imidlertid riktig å gjengi hovedhensynene bak forslaget til løsning.

Landbruksdepartementet har merket seg at det er alminnelig enighet om at det er behov for en brei gjennomgang av jordskifteloven. Dette vil bli fulgt opp.

Til dokumentets forside