Ot.prp. nr. 106 (2002-2003)

Om lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner)

Til innholdsfortegnelse

9 Administrative og økonomiske konsekvenser

9.1 Innledning

Flytting av det administrative ansvar for jordskifterettene fra Landbruksdepartementet til Domstoladministrasjonen slik som foreslått i denne proposisjonen, vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til etablering og drift.

Når det gjelder bemanning, vil det være aktuelt både med medarbeidere som følger oppgavene fra Landbruksdepartementet, og nyrekruttering av medarbeidere.

9.2 Administrative konsekvenser

Flyttingen vil kreve avklaringer både med hensyn til organisering, rutiner og ansvarsforhold på en rekke områder, både internt i Domstoladministrasjonen og i forhold til Jordskifterettene, Landbruksdepartementet og Justisdepartementet. Landbruksdepartementet vil arbeide videre med dette etter at denne proposisjonen er framlagt. Dette vil i stor grad måtte skje i samråd med Domstoladministrasjonen.

Overføring av det administrative ansvar for Jordskifterettene fra Landbruksdepartementet til Domstoladministrasjonen medfører at 11 stillinger overføres til Domstoladministrasjonen. 1-2 stillinger blir igjen i Landbruksdepartementet for å ivareta lovgivingsoppgavene og en stilling blir overført til Justisdepartementet for å ivareta arbeid knyttet til budsjettarbeid og dommerutnevnelser.

På sikt ønsker man å samle 5 landskonsulentstillinger som i dag er spredt på flere kontorsteder. Til sammen vil derfor inntil 16 personer knyttes opp mot administrasjonen av Jordskifterettene. Dette antas å dekke bemanningsbehovet.

De tilsatte vil i forbindelse med overføring til Domstolsadministrasjonen ha rett og plikt til å følge sine stillinger.

Det vil bli fremforhandlet en egen omstillingsavtale som vil danne grunnlaget for de tilsattes medbestemmelse ved flytting av tilsatte. Tjenestemannsorganisasjonenes tillitsvalgte og de tilsatte vil bli trukket inn i prosessen så tidlig som mulig. Fortløpende informasjon er grunnlaget for at de tilsatte er i stand til å ivareta sine interesser. Det vil bli utarbeidet et informasjonsopplegg både i forhold til de tilsatte og til organisasjonene.

9.3 Økonomiske konsekvenser

Etablerings- og omstillingskostnader

Samlokalisering med Domstoladministrasjonen i Trondheim vil by på både personalpolitiske og driftsmessige utfordringer. Det vil være viktig med kontinuitet i de administrative og driftsmessige støttefunksjoner som Landbruksdepartementet har ansvaret for i dag. En må derfor ta høyde for overlappende bemanning i en overgangsperiode. Dette vil sikre videreføring av nødvendig kompetanse i omstillingsperioden og en smidig overgang av de administrative oppgaver fra Oslo til Trondheim.

Videre legger Landbruksdepartementet til grunn at det vil være nødvendig med omstillingstiltak og -virkemidler for å ivareta hensynet til de ansatte og for å sikre at de administrative gjøremål kan overføres fra Landbruksdepartementet til Domstoladministrasjonen samtidig som jordskifterettenes behov i prosessen ivaretas tilfredsstillende.

Som følge av at sentraladministrasjonen for jordskifterettene flyttes ut av Landbruksdepartementet og til Domstoladministrasjonen i Trondheim, vil det således oppstå ekstra kostnader. Beregning av kostnadene bygger i hovedsak på erfaringstall og beregninger som er gjort i forbindelse med andre utflyttinger av statlige institusjoner den seinere tid. Ut fra disse beregningene anslås etablerings- og omstillingskostnader til sammen å bli i størrelsesorden 11 mill. kr., av dette om lag halvparten i 2004.

Driftsutgifter etter etableringsperioden

I tillegg til etablerings- og omstillingskostnader antas flyttinga å innebære at årlige kostnader til lønn, husleie og drift vil øke med ca. 2 mill. kroner pr. år etter flyttinga.

Utgiftsøkningen skyldes primært økt reiseaktivitet ved at administrasjonen lokaliseres i Trondheim, og at den nye administrasjonen ikke har de stordriftsfordeler en i dag har. Utgiftsnivået er knyttet opp mot en forutsetning om at det vil være behov for om lag 16 årsverk knyttet til administrasjonen av jordskifterettene. De årlige kostnadene til lønn og drift anslås etter dette til ca. 11 mill. kr. ut fra dagens kroneverdi.

Departementet vil dekke ovennevnte kostnader innenfor egen budsjettramme.

Det foreslås at administrasjonen flyttes fra Landbruksdepartementet til Domstoladministrasjonen så snart som mulig. Det vil bli lagt opp til at dette gjennomføres 01.01.2005.

9.4 Konsekvenser for likestilling

Forslagene i proposisjonen har ikke likestillingsmessige konsekvenser.

Til dokumentets forside