Ot.prp. nr. 106 (2002-2003)

Om lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruksdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner)

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside