Ot.prp. nr. 106 (2002-2003)

Om lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner)

Til innholdsfortegnelse

10 Merknader til de enkelte paragrafer

Til domstolloven

Til § 33 a

Endringene i første ledd annet punktum medfører at en embetsdommer ved jordskifterettene eller jordskifteoverrettene skal være representert i styret. Med embetsdommer ved nevnte domstoler menes jordskiftedommer eller jordskifteoverdommer som er utnevnt i samsvar med domstolloven § 55 første ledd. Det skal oppnevnes personlig varamedlem blant slike dommere, § 33 a første ledd første punktum.

Til § 55

Det vises til forarbeidene til ot. prp. nr. 44 (2000-2001) om lov om endringer i domstolloven m.m. s. 188 og til kommentaren til endringen av jordskifteloven § 7 tredje ledd.

Til § 55 a

I saker som gjelder utnevnelse og konstitusjon av jordskiftedommere og jordskifteoverdommere skal en embetsdommer ved jordskifterettene eller en embetsdommer ved jordskifteoverrettene og en jordskiftekandidat delta, jf tredje punktum. Det skal oppnevnes personlige varamedlemmer i samsvar med siste punktum.

Jordskiftekandidaten kan være ansatt i offentlig eller privat virksomhet. Det stilles ikke noe formelt krav til fagkrets som nevnt i jordskifteloven § 7 femte ledd.

Til § 55 b

Det vises til forarbeidene i ot. prp. nr. 44 (2000-2001) s. 190.

Til § 55 d

Domstolloven §§ 55 e til 55 g er gjort gjeldende for konstitusjon av dommere til jordskifteoverrett, jordskifterett og ved tilsetting av jordskiftedommer med allment løyve. Det vises til forarbeidene til ot. prp. nr. 44 (2000-2001) s. 191-193.

Til § 55 e

Bestemmelsen i første ledd annet punktum setter en tidsbegrensning for konstitusjon på inntil fire år for dommere til jordskifteoverrett og jordskifterett. Begrensningen er begrunnet i jordskiftesakenes karakter og varighet. Det er lagt vekt på at en og samme dommer, så vidt mulig, kan administrere saken fra start til avslutning.

Til § 55 f

Paragrafen er i sin helhet gjort gjeldende for konstitusjon av jordskifteoverdommer eller jordskiftedommer, jf jordskifteloven § 7 tredje ledd. Første ledd annet punktum som henviser til domstolloven § 55 e første ledd annet punktum gjelder unntak for vigsler.

Til § 55 h første ledd første punktum

Endringen av første ledd første punktum gjelder midlertidige dommere ved jordskifteoverrettene og jordskifterettene. Med midlertidige dommere ved nevnte domstoler menes konstituerte jordskifteoverdommere, konstituerte jordskiftedommere og jordskiftedommere med allment løyve. Disse vil bli omfattet av det samme stillingsvern som konstituerte dommere og dommerfullmektiger ved de alminnelige domstoler. Om stillingsvernet vises det til ot. prp. nr. 44 (2000-2001) s. 193.

Til §§ 121 b, 121 c første ledd, 121 e første ledd første punktum

Bestemmelsene som er behandlet nærmere i ot. prp. nr. 44 (2000-2001) s. 195-197 omfatter etter lovendringen embetsdommere, konstituerte dommere og jordskiftedommere med allment løyve.

Til § 235

En embetsdommer ved jordskiftoverrett eller jordskifterett erstatter en dommer etter første ledd ved behandling av klage og vurdering av disiplinærvedtak mot dommere ved jordskifterettene. Med dommere ved jordskifteoverretten eller jordskifteretten menes også midlertidige dommer, herunder jordskiftedommer med allment løyve.

Til § 236

Med dommer i jordskiftoverretten eller jordskifteretten menes tilsvarende som i § 235.

Til jordskifteloven

Til § 7

Domstolloven er den primære lov når det gjelder regulering av utnevnelse mv. av dommere. Hovedreglene for utnevnelse og konstitusjon av dommere ved jordskifteoverrettene og jordskifterettene bør derfor også framgå av domstolloven. I tredje ledd henvises det derfor til en rekke av domstollovens bestemmelser. Det vises til forarbeidene til bestemmelsene i ot. prp. nr. 44 (2000-2001) s. 188-195.

Fjerde ledd er også endret. Det blir heretter jordskifterettslederen ved den enkelte jordskifterett som får hjemmel til å gi jordskiftekandidat allment løyve til å styre jordskiftesaker. Tidligere lå dette til Landbruksdepartementet. Slikt løyve kan i utgangspunktet bare gis for tre år, men det er åpnet mulighet for forlenging med ett år når forholdene tilsier det. Den anledning det tidligere har vært for å gi allment løyve til jordskiftekandidat ved jordskifteoverretten til å styre overjordskifte, er tatt bort. Etter denne endringa blir det bare utnevnte eller konstituerte jordskifteoverdommere som kan styre saker for jordskifteoverretten.

Til § 8

Tredje punktum er endret for at lovteksten skal tilpasses jordskifterettenes organisasjon etter 01.01.2002. Det blir heretter jordskifterettslederne som fastsetter hvor mange medlemmer jordskiftemeddommerutvalget skal ha i den enkelte kommune.

Til ikrafttredelsesbestemmelsen

Departementet ønsker at endringene kan settes i kraft så hurtig som praktisk mulig. Det er imidlertid behov for å ha mulighet for å sette de ulike endringer i kraft til forskjellig tid. Dette har blant annet sammenheng med tidspunktet for flyttingen fra Landbruksdepartementet, tidspunktet for oppnevnelse av styret mv. sett i forhold til endringslovens ikrafttredelse. Bestemmelsene om utnevning av jordskiftedommere og jordskifteoverdommere, samt bestemmelsen om tidsbegrensing for jordskiftedommere med allment løyve ønskes av konstitusjonelle grunner å settes i kraft umiddelbart etter lovsanksjonen. Bestemmelsene om representasjon i styret for domstoladministrasjonen mv. må imidlertid sees i sammenheng med flyttetidspunkt og aktuelt oppnevnelsestidspunkt.

Til dokumentets forside