Ot.prp. nr. 106 (2002-2003)

Om lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner)

Til innholdsfortegnelse

4 Fremmed rett

Departementet kjenner ikke til at jordskiftevirksomheten er lagt til en domstol i andre land enn Norge. Jordskiftearbeidet er i Europa normalt organisert som et frittstående forvaltningsorgan, administrativt underlagt landbruksdelen av statsadministrasjonen.

Departementet finner imidlertid grunn til å understreke den grunnleggende forskjell det er mellom Norge og de øvrige europeiske land når det gjelder matrikkelsystem. De fleste europeiske land har i motsetning til Norge et velutviklet matrikkelsystem med røtter tilbake til 1700- og 1800-tallet. Eiendomsdelinger med grensebeskrivelser, eiendomskart, registrering og tinglysing skapte notoritet og publisitet over eiendomsgrenser og servitutter. Grensetvistene ble gradvis redusert i antall. I dag utgjør de - i motsetning til i Norge - en meget beskjeden del av de tingsrettslige saker som føres for forvaltningen eller domstolene.

Departementet viser for øvrig til NOU 2002: 9 som i kap 8 inneholder en grundig gjennomgang av fremmed rett.

Til dokumentets forside