Ot.prp. nr. 14 (2003-2004)

Om lov om Innovasjon Norge

Til innholdsfortegnelse

2 Innretning og virkemidler

Selskapet skal forvalte og utvikle virkemidler som skal bidra til økt innovasjon i næringslivet over hele landet, og vil være myndighetenes sentrale organ for bedriftsrettede tiltak og ordninger. Kundene skal stå i sentrum for selskapets virksomhet. De primære målgruppene vil være entreprenører, unge bedrifter, og små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial. Selskapet skal arbeide for å fremme kvinners deltakelse i næringslivet, både som entreprenører og ledere, gjennom særskilte satsinger og som en integrert del av virksomheten. Kvinner og menn etablerer og driver ulike type virksomheter og har forskjellige behov som må ivaretas i selskapets arbeid.

Selskapet skal arbeide aktivt med utvikling av innovasjonssystemer, og se innovasjon, regional utvikling og internasjonalisering i sammenheng. Næringslivets evne til å konkurrere internasjonalt vil svært ofte være en forutsetning for å lykkes med kommersialiseringen av nye ideer og produkter. Målet om et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv skal derfor prege hele selskapets virksomhet.

Selskapet kan forvalte virkemidler innenfor alle de fire hovedkategoriene som er beskrevet i St.prp. nr. 51 (2002-2003) Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv:

  • Finansiering, herunder tilskudds-, låne-, garanti-, og egenkapitalordninger

  • Rådgivning og kompetansehevende tiltak

  • Nettverk og infrastruktur

  • Profilering av norsk næringsliv i utlandet

Det blir en viktig utfordring for selskapet å kunne kombinere ulike virkemidler ut fra kundenes forskjellige behov. Det legges derfor opp til at selskapet skal ha stor frihet til å utforme bruken av virkemidlene innenfor gitte budsjettrammer. I det brukerrettede arbeidet skal det legges vekt på å finne en god balanse mellom bruk av økonomiske virkemidler i form av ulike finansieringsordninger, og kompetansebaserte virkemidler i form av informasjonstjenester, rådgivning og kompetanseoverføring. Videre skal selskapet initiere, planlegge og gjennomføre markedsføringstiltak for å fremme Norge som reisemål. Med «profilering av norsk næringsliv i utlandet» menes både markedsføring og generell omdømmebygging for norsk næringsliv, markedsføring av Norge som reisemål, samt profilering av Norge som et attraktivt land å investere i.

Selskapet skal også være en proaktiv aktør og premissgiver for utvikling av nettverk og samspill mellom myndigheter, forsknings- og kompetansemiljøer og næringslivet. Slikt nettverksarbeid skal foregå både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Med en så omfattende virksomhet som selskapet vil få, vil det kunne opptre i flere roller overfor kundene. Det er derfor viktig at selskapet har et bevisst forhold til rollene som finansinstitusjon og rådgiver. Selskapet skal ikke tilby produkter i konkurranse med det private markedet. Dette innebærer at salg av konsulenttjenester som i dag skjer i regi av Norges Eksportråd, vil måtte reduseres. I rådgivningsarbeidet skal det i stor utstrekning benyttes private tilbydere.

Videre skal egenkapitalprodukter, som for eksempel såkornkapital, formidles via private selskaper. Dette vil sikre tilstrekkelig avstand mellom beslutningene om å gå inn med eierkapital og selskapets bruk av tilskudd og lån. Investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa vil være unntak fra dette mønsteret, men også forvaltningen av disse fondene kan selskapet vurdere å sette ut.

Norges Turistråd finansierer i dag sin virksomhet delvis ved statlige tilskudd og delvis med samfinansiering fra reiselivsnæringen. Det er nødvendig at næringen selv deltar i å finansiere markedsføringen av Norge som reisemål. Det legges opp til at næringens andel av kostnadene til markedsføring av Norge som reisemål ikke skal endres vesentlig.

Selskapet må ha en tett dialog med næringslivet for å diskutere selskapets operative virksomhet og for å avklare hvilke bidrag næringslivet selv skal yte inn mot virksomheten. Det siste gjelder først og fremst markedsføringen av Norge som reisemål.