Ot.prp. nr. 14 (2003-2004)

Om lov om Innovasjon Norge

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om Innovasjon Norge.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om Innovasjon Norge i samsvar med et vedlagt forslag.