Ot.prp. nr. 14 (2003-2004)

Om lov om Innovasjon Norge

Til innholdsfortegnelse

5 Forholdet til annen lovgivning

Særloven vil ha berøringspunkter mot andre lover. Disse forholdene omtales nedenfor.

Arkivloven:

Selskapet vil ha en betydelig rolle i gjennomføring av nærings-, handels- og regionalpolitikken. Dette krever at selskapets arkiver organiseres slik at virksomheten kan dokumenteres for ettertiden, herunder for forskningsmessige formål. Det foreslås derfor at selskapet skal følge arkivloven.

Forvaltningsloven:

Det foreslås at forvaltningsloven ikke skal gjelde for det nye selskapet. Dette er i samsvar med bestemmelsen i statsforetaksloven § 4. Verken SND, Norges Eksportråd eller Norges Turistråd har til nå vært omfattet av forvaltningsloven. Det vises til utfyllende merknader om lovutkastets § 6 i proposisjonens kapittel 8.

Likestillingsloven:

Selskapet skal i henhold til § 29 utarbeide årsberetning. Det følger da av likestillingslovens § 1 tredje ledd at selskapet «skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten». Det følger videre av likestillingslovens § 1 andre ledd at selskapet som arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene skal arbeide «aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet».

Offentlighetsloven:

En så stor del av statlig virksomhet som mulig skal være åpen for innsyn for offentligheten. Ved endringer i offentlighetsloven 15.12.2000 nr. 98 ble offentlighetsloven gjort gjeldende for SND. Dokumenter som gjelder konkrete søknader om finansiering kan imidlertid unntas fra offentlighet. Det samme gjelder journalinnførsler om disse. Unntaket gjelder ikke positive avgjørelser, noe som betyr at offentligheten har krav på informasjon om hvem som mottar statlig støtte. Det legges opp til å videreføre SNDs forhold til offentlighetsloven i det nye selskapet.

Skatteloven:

SND er i dag unntatt fra skatteplikt iht. skattelovens § 2-30, første ledd pkt. e-6. Norges Eksportråd, SVO og Norges Turistråd er også fritatt fra skatteplikt. Det legges opp til at det nye selskapet skal ha tilsvarende unntak fra skatteloven som SND har i dag.

Tjenestemannsloven:

Tjenestemannsloven gjelder ikke for ansatte i det nye selskapet. SVO har til nå vært omfattet av tjenestemannsloven. Overgangsbestemmelser for ansatte i SVO omtales i kapittel 3. Samtlige ansatte i selskapet vil fra selskapets etablering være omfattet av arbeidsmiljøloven. Når selskapets utsendinger i utlandet er ansatt midlertidig i Utenriksdepartementet, vil tjenestemannsloven være gjeldende for disse.

Tjenestetvistloven:

Tjenestetvistloven gjelder ikke for ansatte i det nye selskapet. SVO har til nå vært omfattet av tjenestetvistloven. Samtlige ansatte i selskapet vil fra selskapets etablering være omfattet av lov om arbeidstvister. Når selskapets utsendinger i utlandet er ansatt midlertidig i Utenriksdepartementet, vil tjenestetvistloven være gjeldende for disse.

Verdipapirhandelsloven:

Ansatte i SND omfattes i dag av reglene i verdipapirhandelsloven (vphl.) kapittel 2a om adgang for ansatte mv. i visse foretak til å foreta egenhandel, jf. vphl. § 2a-1 første ledd nr. 7. Kapittelet regulerer egenhandel foretatt av ansatte og tillitsvalgte «som normalt har innsyn i eller arbeider med investeringstjenester eller forvaltning av finansielle instrumenter for foretaket eller foretakets kunders regning».

Departementet foreslår at det nye selskapet blir omfattet av verdipapirhandelsloven på samme måte som SND er i dag.

Utenriksloven:

Det nye selskapets norske utsendinger i utlandet anmeldes som hovedregel som spesialutsendinger ved utenriksstasjonen i vedkommende land i henhold til utenrikslovens §§ 3 og 6. Dette er en endring i forhold til gjeldene bestemmelser for utsendinger fra Norges Eksportråd som er anmeldt som andre utsendinger i henhold til utenrikslovens §§ 3 og 7.

Utenrikslovens § 6 fastslår at spesialutsendinger er tjenestemenn ansatt av andre statlige etater enn vedkommende departement, utsendt for særlige formål ved utenriksstasjon for et bestemt tidsrom. Det foreslås en endring i utenrikslovens § 6 slik at utsendinger finansiert av selskapet kan anmeldes som spesialutsendinger. Det foreslås også endringer med konsekvenser for selskapets virksomhet ved utenriksstasjonene i utenrikslovens §§ 7 og 12.