Ot.prp. nr. 14 (2003-2004)

Om lov om Innovasjon Norge

Til innholdsfortegnelse

4 Dagens institusjoner

Det er virksomheten i de fire institusjonene Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Statens veiledningskontor for oppfinnere, Norges Eksportråd og Norges Turistråd som skal inngå i det nye selskapet. Nedenfor beskrives hva som vil skje med disse institusjonene når virksomheten overføres.

SND

SND er et særlovsselskap som ble etablert i 1993. Det foreslås i § 39 i utkastet til lov om det nye selskapet at Lov nr. 97 om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond av 03.07.1992 oppheves fra den tid Kongen bestemmer. Det vil være naturlig at SND består med eksisterende styre til årsregnskapet for 2003 er avlagt.

Norges Eksportråd

Norges Eksportråd er en stiftelse opprettet av staten v/Utenriksdepartementet og Næringslivets Hovedorganisasjon i 1995. I henhold til stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter kan stiftelsen bare oppløses av stiftelsens styre med to separate vedtak med minst ett års mellomrom. Det tilligger derfor stiftelsens styre å avgjøre om den skal oppløses eller bestå.

SVO

SVO er et forvaltningsorgan som ble etablert i 1968. Det vil være naturlig at SVO består med eksisterende styre til årsregnskapet for 2003 er avlagt. Nærings- og handelsdepartementet vil deretter nedlegge forvaltningsorganet og oppheve SVOs vedtekter.

Norges Turistråd

Norges Turistråd er en stiftelse opprettet av Nærings- og handelsdepartementet og reiselivsnæringen i 1984. I henhold til stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter kan stiftelsen bare oppløses av stiftelsens styre med to separate vedtak med minst ett års mellomrom. Det tilligger derfor stiftelsens styre å avgjøre om den skal oppløses eller bestå.