Ot.prp. nr. 14 (2003-2004)

Om lov om Innovasjon Norge

Til innholdsfortegnelse

7 Høringsuttalelsene

Høringsinstansene

Nærings- og handelsdepartementet sendte ved brev av 04.07.2003 utkast til lov om ny enhet for innovasjon og internasjonalisering på alminnelig høring til følgende institusjoner og organisasjoner:

 • Samtlige departementer

 • Samtlige fylkeskommuner

 • Argentum

 • Akademikerne

 • Bedriftsforbundet

 • BI

 • Brønnøysundregistrene

 • Den norske Dataforening

 • Den norske Revisorforening

 • Eksportfinans

 • Eksportutvalget for fisk (EFF)

 • Finansieringsselskapenes Hovedorganisasjon

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Fiskebåtredernes Forbund

 • FOKUS

 • Forskningsparkene i Norge (FIN)

 • GIEK

 • Handelens- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

 • IKT Norge

 • INTSOK

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Kompetansesenteret for Likestilling

 • Landsdelsutvalget for Nord-Norge

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Music Export Norway

 • Norges Bondelag

 • Norges Eksportråd

 • Norges Fiskarlag

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handelshøgskole

 • Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

 • Norges Landbrukshøgskole

 • Norges Rederiforbund

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Norges Turistråd

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk bygdeturisme

 • Norsk Designråd

 • Norske Maritime Eksportører

 • Norsk Investorforum

 • Norsk Oppfinnerforening

 • Norsk Romsenter

 • Norsk Venturekapitalforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Patentstyret

 • SIVA

 • SND Invest

 • Sparebankforeningen

 • Startfondet

 • Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

 • Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO)

 • Såkorninvest Sør AS

 • SåkorninVest AS

 • Såkorninvest Midt-Norge AS

 • Såkorninvest Nord AS

 • Såkorninvest Innlandet AS

 • Teknologisk Institutt (TI)

 • Universitet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Universitets- og høgskolerådet i Norge

 • VINN

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Merknader fra høringsinstansene

Det kom inn i overkant av 60 høringsuttalelser. Til sammen berører høringsinstansene en vid skala av problemstillinger. Likevel peker det seg ut en del konkrete forhold som flere høringsinstanser har knyttet kommentarer til. Nedenfor kommenteres de forholdene som er av politisk karakter. Mange av høringsinstansene ga også merknader av mer teknisk art. Disse er i stor grad tatt inn i loven eller forarbeidene, og kommenteres ikke nærmere her. Samtlige høringsuttalelser er lagt ut på Nærings- og handelsdepartementets hjemmeside på Internett.

Behov for samordning

Høringsinstansene stiller seg i svært stor grad positive til samordningen av de næringsrettede virkemidlene i Norges Eksportråd, SND, Norges Turistråd og SVO i et nytt selskap. Enkelte høringsinstanser mener Stortinget burde ha gått lengre med hensyn til hvilke institusjoner som samordnes og hvilke virkemidler det nye selskapet skal disponere. Det understrekes fra mange høringsinstanser at sammenslåingen vil medføre en betydelig samling av ressurser og virkemidler som kan skape grunnlag for en mer koordinert og helhetlig innovasjonspolitikk. Svært mange uttaler seg om prioritering av målgrupper, aktiviteter og ressurser i selskapet. Dette er ikke inngående drøftet i denne odelstingsproposisjonen, men merknadene inngår i departementets arbeid med å utvikle selskapet videre. Høringsinstansene er videre positive til valg av særlovsselskap som tilknytningsform for det nye selskapet.

Når det gjelder samordning av virkemidler med andre institusjoner, vises det til St.prp. nr. 51 (2002-2003) Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv hvor det framgår at kontornettverket skal kunne benyttes til formidling av virkemidler for andre institusjoner enn selskapet selv. Dette skal skape en helhetlig brukerfront for hele virkemiddelapparatet.

Organisering på regionalt nivå

Flere av høringsinstansene, særlig fylkeskommunene, har merknader knyttet til selskapets organisering på regionalt nivå. Merknadene tar opp både hvor mange distriktskontorer det bør være, om hvert distriktskontor bør ha et eget styre, hvem som bør utnevne styret og hvem som bør være representert i styret. Det er nær samstemmighet blant fylkeskommunene om at distriktskontorene bør ha egne styrer som i dag, mens merknadene spriker på de andre områdene. Det er ulike oppfatninger blant fylkeskommunene om hva som bør lovfestes av disse spørsmålene.

Noen av høringsinstansene legger vekt på at det nye selskapets styre bør avgjøre alt hva gjelder intern organisering, mens fylkeskommunene og noen andre mener det bør legges politiske føringer på dette. En del av uttalelsene trekker fram at ingen næringer eller sektorer bør ha automatisk rett til å sitte i styret eller styrene i selskapet, mens andre mener at enkelte interesser må være representert.