Ot.prp. nr. 14 (2003-2004)

Om lov om Innovasjon Norge

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Opprettelsen av det nye selskapet vil gi både administrative endringer og økonomiske kostnader og innsparinger. På den administrative siden vil det bli etablert en ny lov som foreslått i denne proposisjonen. Dagens lov om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond vil bli opphevet. Videre vil dagens styrer i SND og SVO opphøre for å bli erstattet med styret for det nye selskapet. Som tidligere omtalt avgjør styrene i stiftelsene Norges Eksportråd og Norges Turistråd selv hvorvidt stiftelsene som sådan skal videreføres.

Det vil skje en administrativ endring ettersom selskapets utsendinger i utlandet som hovedregel skal anmeldes som spesialutsendinger i utenrikstjenesten. Det må inngås en egen avtale mellom Utenriksdepartementet og selskapet for å regulere dette.

En kan vente å oppnå kostnadsreduksjoner i administrative funksjoner siden fire hovedkontorer skal slås sammen til ett. Ettersom etableringen av det nye selskapet er en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljølovens § 73, vil imidlertid en overføring av aktivitetene fra dagens fire institusjoner til det nye selskapet i seg selv ikke være grunn til oppsigelse fra de eksisterende institusjonene eller det nye selskapet. Styret i selskapet vil imidlertid måtte ta stilling til hvilken kompetanse man har behov for og hvor stor bemanningen i de enkelte funksjoner bør være.

Videre kan det over tid ventes en effektivisering av IT-systemene. Integrering av systemene i SND, Norges Eksportråd, SVO og Norges Turistråd vil imidlertid medføre til dels betydelige kostnader på kort sikt, både i form av rene systemkostnader og kompetansetiltak.

Ved å samlokalisere fire hovedkontorer til ett, kan det forventes lavere husleiekostnader. Det vil imidlertid i en overgangsperiode kunne eksistere doble leieforhold. Norges Eksportråd selger høsten 2003 sin andel (1/3) av aksjene i det bygget deres hovedkontor er lokalisert til i Oslo. SND eier sine lokaler i Oslo, og det er foreløpig ikke tatt stilling til hva som skal gjøres med eierskapet.

Utover dette vil profilering av det nye selskapets tilbud og navn kreve investeringer i markedsføring som må dekkes som en engangsutgift. Videre vil det påløpe overgangskostnader knyttet til samordning av arkiv og andre støttefunksjoner samt til opplæring og kompetansetiltak.