Ot.prp. nr. 43 (1996-97)

Om lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven)

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven)

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1 Virkeområde

Loven gjelder salg av tidsparter i fritidsbolig til forbruker, når selger opptrer i næringsvirksomhet.

Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen. Kongen kan likevel bestemme at hele eller deler av loven ikke skal gjelde, og gi særlige regler av hensyn til de stedlige forhold. § 9 annet ledd gjelder ikke på Svalbard.

§ 2 Definisjoner

I loven menes med:

§ 3 Lovens ufravikelighet

Loven kan ikke fravikes til skade for forbrukeren

§ 4 Avtale om tvisteløsning (voldgift og verneting)

Avtale om at en tvist om forhold som er regulert av denne loven skal avgjøres ved voldgift, er bare bindende dersom avtalen er inngått etter at tvisten oppstod.

Forbrukeren kan ikke vedta annet verneting for tvist om forhold som er regulert i denne lov enn de lovbestemte, med unntak av sitt hjemting.

§ 5 Lovvalg utenfor EØS-området

Dersom en avtale om tidspart i en bolig som ligger i et EØS-land, inneholder bestemmelser om at lovgivningen i et land utenfor EØS-området skal anvendes på avtalen, gjelder bestemmelsene ikke i den utstrekning forbrukeren ved dette får en dårligere beskyttelse.

Tilsvarende gjelder for vilkår i kredittavtaler som helt eller delvis skulle dekke prisen for tidsparten dersom kreditten ytes av selgeren eller av tredjeperson på grunnlag av avtale med selgeren.

Kapittel 2 Selgers opplysningsplikt

§ 6 Generell opplysningsplikt

Når en forbruker ber om opplysninger om en tidspart i bolig som selgeren tilbyr, plikter selgeren å utlevere vederlagsfritt et dokument som skal inneholde opplysninger om:

Opplysningene skal være kortfattete og nøyaktige og skal gis på en klar og tydelig måte.

I all markedsføring for en bolig skal det opplyses at det er mulig å få dokument som nevnt i bestemmelsen her, og om hvor det kan fås.

§ 7 Bolig under oppføring

Dersom boligen er under oppføring skal dokument som nevnt i § 6 i tillegg inneholde opplysninger om:

§ 8 Forskrift

Departementet kan gi forskrift om at selgeren plikter å gi andre opplysninger etter §§ 6 og 7.

Departmentet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan opplysningsplikten skal oppfylles, herunder at det skal brukes bestemte formularer og om godkjenning av disse.

Kapittel 3 Tidspartavtalen

§ 9 Formkrav

Avtalen skal være skriftlig og undertegnes av begge parter.

Er forbrukeren bosatt i et EØS-land, skal avtalen utarbeides på et offisielt språk i bostedslandet. Dersom boligen ligger i et annet EØS-land, skal selgeren i tillegg utlevere en autorisert oversettelse av avtalen til et offisielt språk i dette landet. Har bostedslandet flere offisielle språk, kan forbrukeren velge blant disse. Er forbrukeren statborger i et annet EØS-land, kan han eller hun i stedet velge et offisielt språk i dette landet.

Opplysningene om angrerett, jf § 10 bokstav d jf § 6 bokstav j, skal plasseres umiddelbart over partenes underskrift.

Avtale som ikke er opprettet i samsvar med første og annet ledd er ikke bindende for forbrukeren.

§ 10 Avtalens innhold

Avtalen skal inneholde:

Opplysninger og vilkår som tidligere er framkommet i dokument etter § 6 bokstav a - n og § 7 bokstav a -d og f, skal regnes som en del av avtalen, og kan ikke endres med mindre endringene er en følge av omstendigheter selgeren ikke rår over eller partene uttrykkelig har avtalt endringene. Endringene skal i så fall meddeles forbrukeren skriftlig før avtalen inngås, og endringene skal fremgå uttrykkelig av avtalen.

Kapittel 4 Betaling. Kreditt. Sikkerhetsstillelse

§ 11 Betaling

Selger kan ikke kreve eller motta noen form for betaling fra forbrukeren før selgeren har stilt sikkerhet etter bestemmelsene i § 13.

Selger kan ikke kreve eller motta noen form for betaling fra forbrukeren før utløpet av angrefristen.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende for kredittyter ved kreditt som skal dekke hele eller deler av kjøpesummen, når kreditten ytes av selger eller tredjeperson på grunnlag av avtale med selger.

§ 12 Forbud mot bruk av veksler, omsetningsgjeldsbrev m m

I avtaleforhold som omfattes av denne loven, må det ikke utstedes veksel for fordring mot forbruker. Det samme gjelder for skylderklæring som ved overdragelse eller pantsettelse kan avskjære eller innskrenke forbrukerens rett til å gjøre gjeldende innsigelser eller motkrav på grunnlag av tidspartavtalen eller kredittavtalen.

§ 13 Sikkerhetsstillelse

Selger skal stille betryggende sikkerhet for forbrukerens økonomiske krav som følge av at forbrukeren går fra avtalen etter § 14.

Gjelder avtalen en bolig under oppføring, skal selgeren stille betryggende sikkerhet for forbrukerens økonomiske krav som følge av at avtalen heves på grunn av at boligen eller nødvendige felletjenester forbrukeren skal ha tilgang til, ikke blir ferdigstilt til avtalt tidspunkt.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om hvilken sikkerhet som skal stilles.

Kapittel 5 Angrerett. Oppheving av kredittavtale

§ 14 Rett til å gå fra tidspartavtalen (angrerett)

Forbrukeren kan gå fra avtalen uten å angi grunn i 10 dager etter at begge parter har undertegnet avtalen.

Dersom avtalen ved undertegning ikke inneholder alle opplysninger som nevnt i § 6 første ledd bokstav a-k, § 7 bokstav a og b og § 10 bokstav a og b, har forbrukeren rett til å gå fra avtalen i inntil 3 måneder og 10 dager etter at avtalen ble undertegnet. Dersom forbrukeren mottar de manglende opplysningene, begrenses angreretten til 10 dager etter at opplysningene ble gitt.

§ 15 Melding om bruk av angreretten

Dersom forbrukeren vil gjøre angreretten etter § 14 gjeldende, skal det gis melding til selger om dette innen utløpet av den dagen da fristen løper ut. Ved beregning av fristen telles ikke den dagen med da fristen begynner å løpe.

Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. Dette gjelder selv om meldingen blir forsinket eller på annen måte ikke kommer riktig fram.

Ender fristen på en søndag eller annen helgedag eller på lørdag eller på den 1 eller 17 mai, forlenges fristen til førstkommende virkedag.

§ 16 Virkninger av bruk av angreretten

Ved fragåelse av avtalen faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort.

Er avtalen helt eller delvis oppfylt fra noen av sidene, skal det mottatte tilbakeføres.

Selger kan ikke kreve erstatning for utgifter som selgeren direkte eller indirekte har hatt i forbindelse med kontrakten.

Dersom avtalen fragås etter § 14 første ledd kan forbrukeren ikke kreve erstatning eller vederlag for utgifter som han eller hun direkte eller indirekte har hatt i forbindelse med avtalen.

Dersom avtalen fragås etter § 14 annet ledd og det er mottatt vederlag som skal betales tilbake, skal det betales rente etter lov 17 desember 1976 nr 100 om forsinket betaling m m fra den dag betalingen ble mottatt.

§ 17 Virkninger for kredittavtaler ved bruk av angreretten

Når forbrukeren bruker angreretten etter § 14, skal avtale om kreditt som helt eller delvis dekker kjøpesummen, oppheves vederlagsfritt, dersom kreditten ytes av selgeren. Er avtalen helt eller delvis oppfylt fra noen av partene, skal det mottatte tilbakeføres.

Første ledd gjelder tilsvarende når kreditten ytes av tredjeperson på grunnlag av avtale mellom denne og selgeren. Selgeren skal gi melding til kredittyter umiddelbart etter at melding om fragåelse av tidspartavtalen er mottatt.

Kapittel 6 Straff

§ 18 Straff

Den som forsettlig overtrer eller medvirker til å overtre bestemmelser gitt i eller i medhold av §§ 11, 12 eller 13, straffes med bøter. Ved særdeles skjerpende omstendigheter er straffen bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

Den som uaktsomt overtrer eller medvirker til å overtre bestemmelse som nevnt i første ledd, straffes med bøter.

Kapittel 7 Ikrafttredelse. Endring av andre lover

§ 19 Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen fastsetter.

Loven får bare virkning for markedsføringstiltak og avtaler som inngås etter at loven er trådt i kraft.

§ 20 Endringer i andre lover

I lov 16 juni 1989 nr 53 om eiendomsmegling gjøres følgende endringer:

§ 1-1 skal lyde:

§ 1-1. Lovens virkeområde.

(1) Ved eiendomsmegling forstås i denne lov å opptre som mellommann ved

(2) Som mellommann etter første ledd nr. 2 skal regnes enhver som driver inn- og utleievirksomhet med det formål å formidle feste- eller leiekontrakt til fast eiendom.

(3) Som eiendomsformidling regnes ikke

(4) Når i denne lov brukes betegnelsene kjøp, handel, salg o.l., inngår også de øvrige erverv som er nevnt i første ledd.

(5) Kongen kan bestemme at loven skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen

Til dokumentets forside