Ot.prp. nr. 43 (1996-97)

Om lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven) i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet ligger ved.

Til dokumentets forside