Ot.prp. nr. 43 (1996-97)

Om lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven)

Til innholdsfortegnelse

1 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett til fast eiendom (timeshare-avtaler)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen11,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité22,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B33 og

ut fra følgende betraktninger:

 1. 1.

  Ulikheter i de nasjonale lovgivningene om avtaler om deltidsbruksrett til en eller flere faste eiendommer kan hindre det indre markeds virkemåte, skape konkurransevridninger og skille de nasjonale markedene.

 2. 2.

  Formålet med dette direktiv er å skape et minimum av felles regler på området, som kan sikre at det indre marked virker tilfredsstillende og dermed beskytte kjøperen. Det er tilstrekkelig at disse reglene omfatter de aspekter ved avtaleforholdet som gjelder opplysninger om innholdet i avtalen og regler for meddelelse av opplysningene, samt framgangsmåter og regler for heving og fragåelse. Et direktiv er den rettsakt som er best egnet til å nå dette målet. Dette direktiv er derfor i samsvar med nærhetsprinsippet.

 3. 3.

  Den juridiske karakter ved rettighetene som er gjenstand for avtalene omhandlet i dette direktiv, er meget ulik i medlemsstatene. Det må derfor henvises til de ulike lovgivningene på en sammenfattende måte, og avtalene må defineres tilstrekkelig vidt uten at de aktuelle rettighetenes juridiske karakter blir harmonisert på fellesskapsnivå.

 4. 4.

  Dette direktiv tar ikke sikte på å regulere i hvilket omfang det kan inngås avtaler om deltidsbruksrett til en eller flere faste eiendommer i medlemstatene, eller det rettslige grunnlaget for slike avtaler.

 5. 5.

  I praksis er avtaler om deltidsbruksrett til en eller flere faste eiendommer forskjellige fra utleieavtaler. Forskjellen kommer bl.a. til uttrykk i betalingsmåten.

 6. 6.

  Det viser seg på markedet at det for hoteller, hotelleiligheter og lignende former for ferieboliger inngås avtaler som tilsvarer dem som har gjort dette direktiv nødvendig.

 7. 7.

  Det bør unngås at det gis villedende eller ufullstendige opplysninger ved stiftelse eller overdragelse av deltidsbruksrett til en eller flere faste eiendommer. Opplysningene bør utfylles med et dokument som skal stilles til rådighet for enhver som ber om det. Opplysningene i tilleggsdokumentet må også inngå i avtalen om deltidsbruksrett til en eller flere faste eiendommer.

 8. 8.

  For å sikre kjøperen et høyt beskyttelsesnivå og i betraktning av de særlige forhold ved ordningene med deltidsbruksrett til fast eiendom, må avtalen om deltidsbrukrett til en eller flere faste eiendommer inneholde visse minsteopplysninger.

 9. 9.

  For å gi kjøperen effektiv beskyttelse på dette området bør det fastsettes minsteforpliktelser som selgeren skal oppfylle overfor kjøperen.

 10. 10.

  Avtalen om deltidsbruksrett til en eller flere faste eiendommer må utarbeides på språket eller ett av språkene i den medlemsstat der kjøperen er bosatt, eller på språket eller ett av språkene i den medlemsstat der kjøperen er statsborger; språket må være ett av Fellesskapets offisielle språk. Den medlemsstat der kjøperen er bosatt, kan imidlertid kreve at avtalen skal utarbeides på ett eller flere av medlemsstatens språk så lenge dette eller disse er blant Fellesskapets offisielle språk. Det må foreligge en bekreftet oversettelse av avtalen med sikte på de formaliteter som skal oppfylles i den medlemsstat der eiendommen ligger.

 11. 11.

  For å gi kjøperen bedre mulighet til å vurdere hvilke forpliktelser og rettigheter som følger av avtalene, bør vedkommende gis en frist for å kunne gå fra avtalen uten å angi grunn, ettersom den faste eiendommen ofte ligger i en annen stat enn kjøperens og er omfattet av en annen lovgivning enn den som gjelder i kjøperens stat.

 12. 12.

  Et krav fra selgeren om betaling av forskudd før utløpet av kjøperens frist for å kunne gå fra avtalen uten å angi grunn, kan redusere kjøperens beskyttelse. Det bør derfor være forbud mot betaling av forskudd før utløpet av nevnte frist.

 13. 13.

  Når en avtale om deltidsbruksrett til en eller flere faste eiendommer heves eller fragås og prisen helt eller delvis er dekket av en kreditt som ytes kjøperen av selgeren eller av tredjemann på grunnlag av en avtale mellom tredjemann og selgeren, bør kredittavtalen kunne heves uten kostnader for kjøperen.

 14. 14.

  I visse tilfeller er det en risiko for at forbrukeren mister den beskyttelse som er fastsatt i dette direktiv dersom avtalen underkastes lovgivningen i en tredjestat. Dette direktiv bør derfor inneholde bestemmelser som tar sikte på å unngå denne risikoen.

 15. 15.

  Det påligger medlemsstatene å vedta tiltak som skal sikre at selgeren oppfyller sine forpliktelser -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formålet med dette direktiv er å foreta en tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved avtaler som direkte eller indirekte gjelder deltidsbruksrett til en eller flere faste eiendommer.

Dette direktiv gjelder bare følgende aspekter ved bestemmelsene i avtalen:

 • opplysninger om innholdet i avtalen og reglene for meddelelse av slike opplysninger,

 • framgangsmåtene og reglene for heving og fragåelse.

Medlemsstatene har fortsatt myndighet med hensyn til de øvrige aspekter, bl.a. fastlegging av den juridiske karakter ved rettighetene som er gjenstand for avtalene omhandlet i dette direktiv.

Artikkel 2

I dette direktiv menes med

 • «avtale som direkte eller indirekte gjelder deltidsbruksrett til en eller flere faste eiendommer», heretter kalt «avtale»: enhver avtale eller ethvert sett avtaler som inngås for minst tre år, der en tinglig rett eller en hvilken som helst annen bruksrett til en eller flere faste eiendommer i et tidsrom av året som er fastlagt eller kan fastlegges, og som ikke kan være under en uke, direkte eller indirekte skapes eller overdras eller forpliktes overdratt mot betaling av en samlet pris,

 • «fast eiendom»: enhver eiendom eller del av eiendom som brukes som bolig, og som rettigheten som er gjenstand for avtalen, er knyttet til,

 • «selger»: enhver fysisk eller juridisk person som ved de avtaleinngåelser som omfattes av dette direktiv, i forbindelse med sitt yrke stifter, overdrar eller forplikter seg til å overdra rettigheten som er gjenstand for avtalen,

 • «kjøper»: enhver fysisk person som i forbindelse med de avtaleinngåelser som omfattes av dette direktiv, for et formål som ikke kan anses å ha tilknytning til vedkommendes yrkesvirksomhet, får overdratt rettigheten som er gjenstand for avtalen, eller som rettigheten som er gjenstand for avtalen, skapes til fordel for.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette tiltak for å sikre at selgeren forpliktes til å utlevere til enhver som ber om opplysninger om den faste eiendommen eller de faste eiendommene, et dokument som i tillegg til en generell beskrivelse av eiendommen eller eiendommene minst skal inneholde kortfattede og nøyaktige opplysninger som angitt i bokstav a) til g), i) og l) i vedlegget, samt angivelse av hvordan ytterligere opplysninger kan skaffes.

2. Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette at alle opplysninger som er nevnt i nr. 1, og som skal finnes i dokumentet nevnt i nr. 1, utgjør en integrerende del av avtalen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene, kan endringer av opplysningene i dokumentet nevnt i nr. 1 foretas bare som følge av omstendigheter som selgeren ikke selv er herre over.

Endringer av disse opplysningene skal meddeles kjøperen før avtalen inngås. Endringene skal framgå uttrykkelig av avtalen.

3. I all reklame for den aktuelle faste eiendommen skal det opplyses om at det er mulig å få dokumentet nevnt i nr. 1, og om hvor det kan fås.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette

 • at avtalen, som skal være skriftlig, minst skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegget,

 • at avtalen og dokumentet nevnt i artikkel 3 nr. 1 blant Fellesskapets offisielle språk etter kjøperens valg skal utarbeides enten på språket eller ett av språkene i medlemsstaten der kjøperen er bosatt, eller på språket eller ett av språkene i medlemsstaten der kjøperen er statsborger. Imidlertid kan medlemsstaten der kjøperen er bosatt, kreve at avtalen under alle omstendigheter skal utarbeides minst på ett eller flere av medlemsstatens språk så lenge dette eller disse er blant Fellesskapets offisielle språk, og

 • at selgeren skal utlevere til kjøperen en bekreftet oversettelse av avtalen til språket eller ett av språkene i medlemsstaten der den faste eiendommen ligger; språket må være ett av Fellesskapets offisielle språk.

Artikkel 5

Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette følgende:

1) i tillegg til de muligheter kjøperen har etter nasjonal lovgivning til å få avtaler erklært ugyldige, skal vedkommende ha rett til følgende:

 • rett til å gå fra avtalen uten å angi grunn innen en frist på ti kalenderdager etter at begge parter har undertegnet avtalen eller begge parter har undertegnet en bindende, midlertidig avtale. Når den tiende dagen er en offentlig helligdag, forlenges fristen til den førstkommende virkedagen,

 • dersom avtalen på tidspunktet for begge parters undertegning av avtalen eller begge parters undertegning av en bindende, midlertidig avtale ikke inneholder opplysningene nevnt i bokstav a), b), c), d) 1, d) 2, h), i), k), l) og m) i vedlegget, skal kjøperen ha rett til å heve avtalen innen en frist på tre måneder fra dette tidspunktet. Dersom de aktuelle opplysningene gis innen fristen på tre måneder, skal kjøperen fra tidspunktet for meddelelsen av opplysningene ha den fristen til å gå fra avtalen som er angitt i første strekpunkt,

 • dersom kjøperen ved utløpet av fristen på tre måneder fastsatt i andre strekpunkt ikke har benyttet seg av retten til heving, og dersom avtalen ikke inneholder opplysningene nevnt i bokstav a), b), c), d) 1, d) 2, h), i), k), l) og m) i vedlegget, skal vedkommende fra dagen etter utløpet av denne fristen ha den fristen til å gå fra avtalen som er angitt i første strekpunkt,

2) dersom kjøperen ønsker å gjøre bruk av rettighetene omhandlet i nr. 1, skal vedkommende på en måte som kan bevises i samsvar med nasjonal lovgivning, innen fristens utløp underrette den person hvis navn og adresse er oppført i avtalen for dette formål, etter de nærmere regler fastlagt i avtalen i henhold til bokstav l) i vedlegget; fristen anses overholdt dersom underretningen, når den gis skriftlig, er sendt innen fristens utløp,

3) dersom kjøperen gjør bruk av rettigheten omhandlet i nr. 1 første strekpunkt, kan vedkommende eventuelt bare forpliktes til å godtgjøre de utgifter som etter nasjonal lovgivning anses påløpt i forbindelse med at avtalen er inngått og fragått, og som er knyttet til rettslige handlinger som skal foretas innen utløpet av tidsrommet nevnt i nr. 1 første strekpunkt. Slike utgifter skal nevnes uttrykkelig i avtalen,

4) dersom kjøperen benytter hevingsretten omhandlet i nr. 1 andre strekpunkt, skal vedkommende ikke betale erstatning.

Artikkel 6

Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette at enhver forskuddsbetaling fra kjøperen er forbudt før utløpet av det tidsrom da fragåelsesretten kan benyttes.

Artikkel 7

Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette at

 • dersom prisen helt eller delvis er dekket av en kreditt som ytes av selgeren, eller

 • dersom prisen helt eller delvis er dekket av en kreditt som tredjemann yter kjøperen på grunnlag av en avtale mellom tredjemann og selgeren,

skal kredittavtalen heves uten at det kan kreves erstatning når kjøperen benytter retten fastsatt i artikkel 5 til å heve eller gå fra avtalen.

Medlemsstatene skal fastsette nærmere bestemmelser om heving av kredittavtalen.

Artikkel 8

Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette at ethvert vilkår der kjøperen fraskriver seg de rettigheter som er omhandlet i dette direktiv, eller der selgeren fritas for de forpliktelser som følger av dette direktiv, ikke binder kjøperen etter nasjonale bestemmelser.

Artikkel 9

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for at kjøperen, uansett hvilken lovgivning som får anvendelse, ikke mister den beskyttelse dette direktiv gir når den faste eiendommen ligger på en medlemsstats territorium.

Artikkel 10

Medlemsstatene skal i sin lovgivning fastsette følgene av at bestemmelsene i dette direktiv ikke overholdes.

Artikkel 11

Dette direktiv er ikke til hinder for at medlemsstatene vedtar eller opprettholder bestemmelser som sikrer en bedre beskyttelse av kjøperen på det området dette direktiv omhandler, med forbehold for de forpliktelser som følger av traktaten.

Artikkel 12

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 30 måneder etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende . De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal henvises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 26. oktober 1994.

For Europaparlamentet

K. HÄNSCH

President

For Rådet

J. EEKHOFF

Formann

1.1 Undervedlegg

Opplysninger som avtalen omhandlet i artikkel 4 minst skal inneholde

a) partenes navn og bosted med nøyaktig angivelse av selgerens juridiske status ved avtalens inngåelse samt av eierens navn og bosted,

b) nøyaktig angivelse av den rettighet som er gjenstand for avtalen samt angivelse av vilkårene for å benytte rettigheten på den medlemsstats eller de medlemsstaters territorium der den faste eiendommen eller de faste eiendommene ligger, og angivelse av om disse vilkår er oppfylt eller, dersom de ikke er oppfylt, hvilke vilkår som ennå ikke er oppfylt,

c) når rettigheten gjelder en bestemt fast eiendom, en nøyaktig beskrivelse av den og dens beliggenhet,

d) dersom den faste eiendommen er under oppførelse:

 1. 1.

  hvor langt byggearbeidet er kommet,

 2. 2.

  en rimelig vurdering av når den faste eiendommen kan ferdigstilles,

 3. 3.

  dersom det dreier seg om en bestemt fast eiendom, nummeret på byggetillatelsen samt fullstendig navn og adresse på vedkommende myndighet eller myndigheter,

 4. 4.

  status for arbeidet med de fellestjenester som er nødvendige for å ta i bruk den faste eiendommen (tilknytning til gass, elektrisitet, vann, telefon),

 5. 5.

  garanti for den faste eiendommens ferdigstillelse og, for det tilfellet at den ikke ferdigstilles, for tilbakebetaling av enhver foretatt betaling, samt eventuelt på hvilke vilkår garantien gis,

e) de fellestjenester (belysning, vann, vedlikehold, renovasjon) som kjøperen har eller vil få adgang til, og vilkårene for dette,

f) de fellesanlegg, f.eks. svømmebasseng, badstu osv. som kjøperen har eller eventuelt vil få adgang til, og eventuelt vilkårene for dette,

g) prinsippene for vedlikehold og reparasjon samt administrasjon og drift av den faste eiendommen,

h) nøyaktig angivelse av det tidsrommet rettigheten som er gjenstand for avtalen, kan benyttes, og eventuelt ordningens varighet; angivelse av fra hvilken dato kjøperen kan benytte rettigheten som er gjenstand for avtalen,

i) den pris kjøperen skal betale for å benytte rettigheten som er gjenstand for avtalen; et anslag over det beløp kjøperen skal betale for å bruke fellesanlegg og fellestjenester; beregningsgrunnlaget for utgifter i forbindelse med kjøperens bruk av den faste eiendommen, lovbestemte utgifter (skatter, avgifter osv.) og andre administrasjonsutgifter (administrasjon, vedlikehold, reparasjoner),

j) angivelse av at overdragelsen ikke vil være forbundet med andre kostnader, avgifter eller forpliktelser enn dem som er fastlagt i avtalen,

k) eventuell mulighet for å delta i en ordning med bytte og/eller videresalg av rettigheten som er gjenstand for avtalen, samt eventuelle utgifter dersom denne ordningen ivaretas av selgeren eller en tredjemann som er utpekt av ham i avtalen,

l) opplysninger om hevings- og fragåelsesretten og angivelse av hvem en eventuell underretning om heving eller fragåelse skal rettes til, samt angivelse av vilkårene for underretningen; nøyaktig angivelse av arten og størrelsen på de utgifter kjøperen skal betale i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i dette direktiv dersom vedkommende benytter fragåelsesretten; eventuelt opplysninger om reglene for å heve en kredittavtale knyttet til avtalen dersom avtalen heves eller fragås,

m) dato og sted for hver av partenes undertegning av avtalen.

Fotnoter

1.

nr. C 299 av 5.11.1993, s. 8.

2.

nr. C 108 av 19.4.1993, s. 1.

3.

Europaparlamentets uttalelse (EFT nr. C 176 av 28.6.1993, s. 95, og EFT nr. C 255 av 20.9.1993, s. 70), bekreftet 2. desember 1993 (EFT nr. C 342 av 20.12.1993, s. 3), Rådets felles holdning av 4. mars 1994 (EFT nr. C 137 av 19.5.1994, s. 42), europaparlamentsbeslutning av 4. mai 1994 (EFT nr. C 205 av 25.7.1994) og Forlikskomiteens felles utkast av 22.9.1994.

Til dokumentets forside