Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 56 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barnelova)

Til innholdsfortegnelse

11 Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene som blir foreslått om farskap vil etter departementets oppfatning ikke medføre noen vesentlig økning i sakene for domstolene. Det må imidlertid påregnes en mindre økning av farskapssaker. På den annen side åpnes det for at domstolsbehandling av farskapssaker gjøres betydelig enklere. Heller ikke vil forslaget medføre utgifter av betydning i forbindelse med DNA-analyser i farskapssaker. Endringene vil etter departementets syn ikke medføre vesentlig merarbeid for trygdeetaten. Forslagene om foreldreansvar, samværsrett mv gjelder i hovedsak regler som berører private parter, men kan føre til en viss økning i antall saker ved fylkesmannsembetene. Forslagene vil etter departementets vurdering imidlertid ikke få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for det offentlige.

Til toppen
Til dokumentets forside