Ot.prp. nr. 56 (2002-2003)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Sosialdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i folketrygdloven.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i folketrygdloven i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside