Ot.prp. nr. 56 (2002-2003)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

7 Lovteknisk presisering av begrepet forventet arbeidsinntekt for gjenlevende ektefelle - folketrygdloven § 17-8

Departementet foreslår at bestemmelsen om avkorting av pensjon til gjenlevende ektefelle under 55 år i folketrygdloven § 17-8 endres. Det presiseres at forventet inntekt minst skal utgjøre to ganger grunnbeløpet, slik at det går klart fram at forventet inntekt kan settes til et høyere beløp.

Pensjon og overgangsstønad til gjenlevende ektefelle reduseres hvis den faktiske eller forventede arbeidsinntekten er høyere enn halvparten av grunnbeløpet, se folketrygdloven § 17-8 tredje ledd. Ytelsen blir da redusert med 40 prosent av den overskytende inntekt.

Selv om den gjenlevende ikke har arbeidsinntekt, kan det fastsettes en forventet arbeidsinntekt. I prinsippet er det ingen øvre eller nedre grense for hvor stor denne inntekten kan være, se folketrygdloven § 17-8 første ledd.Det forventes at etterlatte under 55 år skaffer seg en arbeidsinntekt på to ganger grunnbeløpet (kr 108 340) på årsbasis, se § 17-8 andre ledd. For den som ikke har arbeidsinntekt, vil pensjonen bli redusert med kr 32 502, med mindre vedkommende har rimelig grunn til ikke å ha inntekt. Etterlatte som ikke er i arbeid ved dødsfallet, får en rimelig tid til omstilling. Bestemmelsen er begrenset til pensjon, overgangsstønad er unntatt. Folketrygdloven § 17-8 andre ledd innebærer for øvrig ingen begrensning i forhold til første ledd. Det vil si at forventet inntekt kan settes høyere enn to ganger grunnbeløpet dersom det er grunn til det. Ordlyden i andre ledd kan imidlertid isolert sett gi inntrykk av at den forventede inntekten skal begrenses til to ganger grunnbeløpet. Det er derfor et visst behov for en klargjøring av lovteksten.

Departementet forslår etter dette at det presiseres i folketrygdloven § 17-8 andre ledd at forventet inntekt minst skal utgjøre to ganger grunnbeløpet. Det vil dermed gå klart fram at forventet inntekt også kan settes til et høyere beløp. Det vises til lovforslaget.

Endringen som foreslås å tre i kraft straks, har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til forsiden