Ot.prp. nr. 56 (2002-2003)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

9 Krav om lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte skal settes fram for hjelpemiddelsentralen - folketrygdloven § 21-2

Folketrygdloven § 21-2 regulerer hvor krav om ytelser etter loven som hovedregel skal settes fram. I første ledd første punktum bestemmes det at kravet vanligvis skal settes fram for trygdekontoret på vedkommendes bosted.

Etter første ledd andre punktum skal krav om hjelpemidler og tolkehjelp etter § 10-7 bokstavene a, f og g som hovedregel settes fram for hjelpemiddelsentralen. Dette har sammenheng med at hjelpemiddelsentralene er delegert vedtaksmyndighet på disse områdene, jf. folketrygdloven § 20-2 første ledd. Fra 1. januar 2003 er hjelpemiddelsentralene videre gitt myndighet til å gjøre vedtak om lese- og sekretærhjelp etter § 10-7 første ledd bokstav e. På bakgrunn av dette foreslår departementet at § 21-2 første ledd andre punktum suppleres slik at også krav om lese- og sekretærhjelp som hovedregel skal settes fram for hjelpemiddelsentralen. Det vises til lovforslaget.

Endringen som foreslås å tre i kraft straks, har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til forsiden