Ot.prp. nr. 56 (2002-2003)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

10 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 3-6 andre ledd

Bestemmelsen som inneholder hovedregelen om framtidig trygdetid for uførepensjonister, har i dag en henvisning til § 3-5 fjerde ledd bokstav a. Riktig henvisning skal være § 3-5 femte ledd bokstav a. Endringen foreslås å tre i kraft straks.

Til § 8-20

Bestemmelsen gjelder refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden når arbeidstakeren har risiko for særlig stort sykefravær, eller har svangerskapsrelatert sykefravær. Det gjelder til dels ulike regler for disse to situasjonene. Endringene innebærer klargjøringer og presiseringer. Se punkt 8.

Til § 9-5

Bestemmelsen regulerer stønadssituasjonen for omsorgspenger. Det innføres en ny bokstav d i første leddslik at det kan gis omsorgspenger i forbindelse med oppfølging av barns sykdom, selv om barnet ikke er sykt/pleietrengende den aktuelle dagen. Nytt andre ledd innebærer at fosterforeldre får omsorgspengerettigheter. Nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd. Se punkt 5.4.2 og 5.4.3.

Til § 9-6

Bestemmelsen regulerer antall dager med omsorgspenger. Nytt sjette ledd innebærer at en person som har dobbel kvote med omsorgspenger, kan overføre deler av rettighetene til ektefelle, partner eller samboer, se punkt 5.4.1.

Til § 9-10

Bestemmelsen gjelder pleiepenger når barn er innlagt i helseinstitusjon. Endringene innebærer at det kan gis pleiepenger fra 8. dag etter innleggelsen dersom barnet har vært innlagt i minst 3 dager. Se punkt 4.

Til § 10-7 femte ledd

Endringen tar sikte på å likestille undervisningsstedet med arbeidsstedet når en student som har rett til rehabiliteringspenger kan gjenoppta studiene dersom vedkommende får dekket ekstra transportutgifter. Det er videre gjort en mindre språklig endring i bestemmelsen. Se punkt 3.

Til § 10-8

Bestemmelsen gjelder rehabiliteringspenger og har i dag i fjerde ledd en henvisning til § 11-8 andre ledd bokstav a. Riktig henvisning skal være § 11-9 andre ledd bokstav a. Endringen foreslås å tre i kraft straks.

Til § 10-12 fjerde ledd

Bestemmelsen regulerer hvor lenge det i sluttfasen av rehabiliteringen kan ytes rehabiliteringspenger når arbeidsevnen er nedsatt med mindre enn 50 prosent. Perioden forlenges fra 6 til 12 måneder. Se punkt 2.

Til § 17-8 andre ledd

Bestemmelsen har særregler om forventet inntekt for gjenlevende ektefelle som ikke har fylt 55 år. I første punktum presiseres det at forventet inntekt minst skal utgjøre to ganger grunnbeløpet slik at det går klart fram at forventet inntekt kan settes til et høyere beløp. Det vises til punkt 7.

Til § 18-8 andre ledd

Bestemmelsen fastslår når barnepensjon skal reduseres under institusjonsopphold. I tredje punktum er det presisert at barnepensjon ikke skal reduseres hvis oppholdet varer kortere enn ett år. Se punkt 6.

Til § 18-9 andre ledd

Bestemmelsen fastslår størrelsen på barnepensjon når barn som har mistet begge foreldrene, oppholder seg på institusjon. I nytt andre punktum er det fastslått at barnepensjonen minst skal utgjøre 45 prosent av grunnbeløpet under institusjonsopphold. Det er derfor ikke lenger noen grunn til å nevne særtillegget i første punktum. Se punkt 6.

Til § 21-2

Bestemmelsen regulerer hvor krav om ytelser etter folketrygdloven skal settes fram.

Endringen i første ledd andre punktum innebærer at krav om lese- og sekretærhjelp etter folketrygdloven § 10-7 første ledd bokstav e vanligvis skal settes fram for hjelpemiddelsentralen. Se punkt 9.

Til forsiden