Ot.prp. nr. 56 (2002-2003)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

3 Reisetilskott til undervisningsstedet i stedet for rehabiliteringspenger til studenter - folketrygdloven § 10-7 femte ledd

3.1 Innledning

For å lette tilbakegangen til utdanning for studenter etter alvorlig sykdom foreslås at det kan ytes reisetilskott til undervisningsstedet i stedet for rehabiliteringspenger.

3.2 Bakgrunn. Gjeldende rett

Til personer som ikke har sykepengerettigheter kan det ytes rehabiliteringspenger når vedkommende har vært sammenhengende minst 50 prosent arbeidsufør i minst 52 uker. Fra 1. januar 2002 kan studenter under 26 år som har vært arbeidsuføre i minst 20 uker på grunn av alvorlig sykdom få rehabiliteringspenger. Se folketrygdloven § 10-8 tredje ledd og Ot.prp. nr. 4 (2001-2002) punkt 6.

I stedet for rehabiliteringspenger kan det ytes reisetilskott dersom en person midlertidig ikke kan reise på sin vanlige måte til og fra arbeidsstedet på grunn av sykdom, skade eller lyte. Se folketrygdloven § 10-7 femte ledd. Det er ikke gitt en tilsvarende mulighet til reisetilskott til studentens undervisningssted.

3.3 Departementets vurdering og forslag

De samme hensyn som taler for å kunne yte reisetilskott til og fra arbeidsstedet dersom en person midlertidig på grunn av sykdom ikke kan bruke kollektivtransportmiddel, gjør seg gjeldende i forhold til syke studenter. Det er viktig at unge studenter etter en alvorlig sykdom raskt kommer i gang igjen med studiene sine. Hvis det er mulig at vedkommende kan gjenoppta studiene ved for eksempel å bruke drosje til undervisningsstedet, mener departementet det er rimelig at vedkommende får dekket ekstrautgifter til transport i en overgangsperiode. Dette bør gjelde alle studenter som har rett til rehabiliteringspenger etter § 10-8, dvs. også studenter over 26 år som har rett til rehabiliteringspenger fordi de har brukt opp sykepengeretten sin.

Departementet foreslår derfor at det kan ytes reisetilskott til undervisningsstedet i stedet for rehabiliteringspenger til student som fyller vilkårene i § 10-8. Reisetilskottet skal dekke nødvendige ekstrautgifter til transport og er begrenset til det beløp studenten vil ha fått utbetalt i rehabiliteringspenger for samme tidsrom.

Det vises til § 10-7 femte ledd i lovforslaget.

3.4 Ikrafttredelse. Økonomiske og administrative konsekvenser

Det foreslås at lovendringen trer i kraft 1. juli 2003 og gjøres gjeldende også for løpende tilfeller. Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Til dokumentets forside