Ot.prp. nr. 56 (2002-2003)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

6 Avkortningsreglene for barnepensjon under opphold i institusjon tilpasses tilsvarende regler for voksne pensjonister - folketrygdloven §§ 18-8 og 18-9

6.1 Innledning

Departementet foreslår at avkortningsreglene for barnepensjonen under langtidsopphold i institusjon tilpasses reglene for voksne. Det foreslås at friperioden før pensjonen omregnes øker fra fem måneder til ett år, og at foreldreløse barn får beholde minst 45 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

6.2 Gjeldende rett

Reglene om når barnepensjon skal reduseres står i folketrygdloven § 18-8. Etter hovedregelen skal barnepensjonen avkortes når barnet har rett til fri forpleining under langtidsopphold i en helseinstitusjon under statlig ansvar. Det vil si at barnepensjonen blir avkortet under opphold i psykiatriske institusjoner og noen private, men statsstøttede institusjoner. Bestemmelsen gjelder også for opphold i fengsler, se folketrygdloven § 18-10. Betaling for opphold i barneverninstitusjoner er regulert i egne forskrifter.

Barnepensjonen reduseres ikke for innleggelsesmåneden og den påfølgende måned, og omregnes bare dersom oppholdet antas å vare mer enn fem måneder. Andre pensjoner (alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon), avkortes bare når oppholdet antas å vare mer enn ett år, se folketrygdloven § 3-27.

Etter folketrygdloven § 18-9 skal redusert barnepensjon utgjøre 10 prosent av grunnbeløpet når en av foreldrene er død. Når begge foreldrene er døde, skal barnepensjonen utgjøre 25 prosent av grunnbeløpet pluss 10 prosent av tilleggspensjonen til den av foreldrene som ville fått størst pensjon som gjenlevende ektefelle, eller eventuelt 10 prosent av særtillegget.

Ved lov 21. desember 2001 nr. 118 ble hovedbestemmelsene om reduksjon av pensjoner under institusjonsopphold i folketrygdloven §§ 3-27 og 3-28 endret med virkning fra 1. mai 2002. Endringene gjaldt primært psykiatriske institusjoner, men gjelder etter folketrygdloven § 3-29 også for opphold i fengsler.

Endringene var en oppfølging av forslag i Utjamningsmeldinga (St. meld. nr. 50 for 1998-99) som fikk enstemmig tilslutning i sosialkomiteen, se Innst. S. nr. 222 for 1999-2000. Det vises til Ot.prp. nr. 4 for 2001-2002, der det er gitt en nærmere redegjørelse. Se også Innst. O. nr. 14 for 2001-2002.

Folketrygdloven § 3-27 ble endret slik at pensjoner ikke blir redusert dersom oppholdet antas å vare mindre enn ett år. Tidligere var grensen fem måneder. Dessuten ble folketrygdloven § 3-28 endret slik at utbetalt pensjon blir minst 45 prosent av grunnbeløpet. Tidligere var minsteytelsen 25 prosent av grunnbeløpet og 10 prosent av særtillegget slik den fortsatt er for barnepensjon.

6.3 Departementets vurdering og forslag

Barn som har mistet begge foreldrene, har ingen forsørger, og har derfor i mange tilfeller det samme økonomiske behovet som voksne. Barnepensjonen for disse barna bør derfor bli redusert etter de samme regler som for voksne under institusjonsopphold.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at barnepensjonen bare reduseres når institusjonsoppholdet antas å vare mer enn ett år, og at minstebeløpet under opphold i institusjon settes til 45 prosent av grunnbeløpet når barnet har mistet begge foreldrene.

Det vises til lovforslaget §§ 18-8 og 18-9.

6.4 Ikrafttredelse. Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. juli 2003.

Antallet barn som mottar barnepensjon under opphold i helseinstitusjoner og fengsler er lite. Endringene vil derfor ikke føre til merutgifter eller administrative konsekvenser av betydning.

Til forsiden