Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 56 (2002-2003)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Om lov om endringer i folketrygdloven

Les dokumentet

(samleproposisjon våren 2003)

Følg proposisjonen på Stortinget