Ot.prp. nr. 56 (2002-2003)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

8 Lovteknisk presisering om at refusjonskrav fra arbeidsgiver for utbetalte sykepenger ved svangerskapsrelatert fravær kan dekkes tre måneder tilbake i tid - folketrygdloven § 8-20

Ved sykefravær som skyldes svangerskap, kan arbeidsgiver få refundert sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom arbeidstakeren ikke kan omplasseres til annet arbeid i virksomheten. Departementet har lagt til grunn at søknaden kan gis virkning bakover i tid dersom vilkårene var oppfylt, etter de generelle reglene som gjelder for etterbetaling av sykepenger. Dette går ikke klart frem av lovteksten, og for å klargjøre reglene foreslås en lovteknisk omredigering av bestemmelsen.

Som en oppfølging av Intensjonsavtalen ble det ved lov 22. mars 2002 nr. 7 innført en ordning med dekning av utgifter til sykepenger i arbeidsgiverperioden når årsaken til sykefraværet er relatert til svangerskapet, og omplassering til annet arbeid i virksomheten ikke er mulig. Se Ot.prp. nr. 29 (2001-2002). Ordningen ble inkorporert i folketrygdloven § 8-20 som før endringen gjaldt for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær.

Det ble i forbindelse med endringen uttalt at de to ordningene har likhetstrekk som gjør det naturlig å regulere dem i samme bestemmelse. Imidlertid har ordningene også ulikheter. I henhold til andre ledd får avgjørelse av søknad om at trygden skal dekke sykepenger i arbeidsgiverperioden virkning fra den dag trygdekontoret mottok søknaden. Dette innebærer at det ikke refunderes sykepenger for fravær som ligger forut for søknaden. Regelen innebærer også at innvilgelsen gjelder for fremtidig sykefravær, uavhengig av årsak.

Når det gjelder svangerskapsrelatert sykefravær er reglene noe annerledes, siden det kreves en årsakssammenheng mellom svangerskapet og sykefraværet. Videre er regelen om at søknaden ikke kan gis virkning tilbake i tid, uheldig ved at arbeidsgiver som ikke er klar over svangerskapet heller ikke vil ha muligheter for refusjon for den aktuelle perioden. Dette kan bl.a. medføre press på arbeidstaker som ikke ønsker å opplyse om at hun er gravid.

For å unngå konfliktsituasjoner, og for å sikre at ordningen praktiseres i tråd med intensjonene, har departementet lagt til grunn at sykepenger kan refunderes for tidligere fravær dersom kravet settes frem innenfor den fristen som gjelder for sykepenger. Sykepenger gis for opptil tre måneder før den måneden kravet ble satt frem, se folketrygdloven § 22-13 tredje ledd. Regelen i § 8-20 andre ledd er med andre ord ikke ment å gjelde for svangerskapsrelatert sykefravær. Det er imidlertid uheldig at dette ikke går frem av lovteksten, og det foreslås derfor at bestemmelsen omredigeres slik at de to ordningene omhandles i ulike ledd.

Det er et vilkår for å få dekket sykepenger at arbeidstakeren ikke kan omplasseres til annet arbeid i virksomheten. Herunder vil tilrettelegging av arbeidsoppgavene være forsøkt før omplassering vurderes. Departementet foreslår likevel av informasjonshensyn at tilrettelegging også nevnes særskilt i lovteksten. Det vises til lovforslaget.

Departementet foreslår at endringene trer i kraft straks. Forslaget vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser

Til dokumentets forside