Ot.prp. nr. 60 (2005-2006)

Om lov om europeiske samvirkeforetak ved ­gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om europeiske samvirkeforetak. Det europeiske samvirkeforetaket vil være en ny selskapsform i norsk rett. Et viktig kjennetegn ved denne nye selskapsformen er at foretaket kan flytte hovedsetet til en annen EØS-stat uten å måtte gå veien om oppløsning og nystiftelse i den nye staten.

Lovforslaget gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) i norsk rett. SCE-forordningen faller inn under EØS-avtalen artikkel 77 som gjelder selskapsretten. Forordningen ble bindende for Norge ved EØS-komiteens beslutning 6. februar 2004 (nr. 15/2004) om å innlemme den i EØS-avtalen, jf. vedlegg XXII punkt 10c, jf. Stortingets vedtak 10. juni 2004 på grunnlag av St.prp. nr. 49 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 15/2004 av 6. februar 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningen om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) og Innst. S. nr. 213 (2003–2004). Forordningen skal som sådan gjøres til en del av norsk rett, jf. EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a.

SCE-forordningen har store likhetstrekk med rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. oktober 2001 om vedtektene for det europeiske selskap (SE). SE-forordningen er gjennomført i norsk rett ved SE-loven 1. april 2005 nr. 14, og departementet foreslår å gjennomføre SCE-forordningen på lignende vis.

Til dokumentets forside