Ot.prp. nr. 60 (2005-2006)

Om lov om europeiske samvirkeforetak ved ­gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)

Til innholdsfortegnelse

8 Minstekapital og valuta m.m

SCE-forordningen krever at et SCE-foretak skal ha en minstekapital på minst 30 000 euro, jf. forordningen artikkel 3 nr. 2. Med dagens kurs tilsvarer dette ca. 250 000 norske kroner. Norsk rett inneholder ikke et slikt krav til samvirkeforetak. Om dette skriver Samvirkelovutvalget (NOU 2002: 6 punkt 16.3.1 s. 198):

«Slike kapitalbindinger foreligger ikke i samvirkeforetakene. Disse kan være fullt ut fremmedkapitalfinansiert, så fremt de løpende inntekter vil dekke forpliktelsene etter hvert som disse forfaller. En annen konsekvens av at det ikke er noen ‘bundet’ kapital i samvirker, er at det ikke gjelder noen særlige prosedyrer for tilbakebetaling av innskudd. Innskudd kan tilbakebetales så fremt foretaket etter tilbakebetalingen vil ha en forsvarlig kapitaldekning (jf. avsnitt 16.3.2 om dette forsvarlighetskravet).Utvalget er kjent med at enkelte foretak har vedtekter som fastsetter at hele eller deler av medlemsinnskuddene, og/eller hele eller deler av årsoverskuddene, skal plasseres i ‘fond’ med betegnelser som ‘reservefond’, ‘disposisjonsfond’, ‘bindingsfond’ e.l. Slike fond kan oppløses ved en vanlig vedtektsendring. Samvirkeprinsipp nr. 3 om ‘medlemmets økonomiske deltakelse’ kan også gi en plikt til en viss konsolidering. Det heter der at overskudd kan avsettes til ‘reserver, som i hvert fall delvis vil være bundet’, og ‘vanligvis er i hvert fall noe av kapitalen samvirkets fellesformue’ (kap. 12.2.3.4).»

Samvirkelovutvalget foreslår å lovfeste en plikt for samvirkeforetak til å ha en minstekapital som «er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i foretaket», jf. lovforslaget § 27 inntatt i utredningen kapittel 36 s. 392. Noe krav til minstekapital foreslås med andre ord ikke.

Norske SCE-foretak vil imidlertid være forpliktet til å følge kravet i SCE-forordningen.

Det Kgl. Selskap for Norges Vel har følgende syn på hvordan kravet til minstekapital slår ut:

«For store foretak med omfattende virksomhet er kapitalkravet antakeligvis uproblematisk. For små SCE-foretak med liten omsetning og lavt kapitalbehov, f eks etableringer av småsamvirke på tvers av landegrensene i forbindelse med Interreg-prosjekter m v kan kapitalkravet oppfattes som hemmende hvis virksomheten ellers er av en slik art at lavere kapital ville vært forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i foretaket.»

Et SCE-foretak skal uttrykke sin kapital i nasjonal valuta, jf. SCE-forordningen artikkel 3 nr. 1. I tillegg kan den uttrykkes i euro. I høringsnotatet het det videre:

«SCE-forordningen artikkel 77 nr. 1 åpner for at en medlemsstat som ikke er omfattet av Den økonomiske og monetære union (ØMU), kan la gjeldende valutakrav for samvirkeforetak eller allmennaksjeselskaper gjelde for nasjonale SCE-foretak. Foretaket skal imidlertid uansett også kunne uttrykke sin kapital i euro. Departementet ser ikke behov for noen særskilt bestemmelse i medhold av artikkel 77 nr. 1.

SCE-forordningen artikkel 68 nr. 2 pålegger SCE-foretak ‘å utarbeide årsregnskapet og eventuelt det konsoliderte regnskapet i den nasjonale valuta’, men for stater som ikke er omfattet av Den økonomiske og monetære union, kan det fastsettes at regnskaper skal utarbeides i nasjonal valuta på samme vilkår som for nasjonale samvirkeforetak og allmennaksjeselskaper, jf. artikkel 77 nr. 2. På bakgrunn av endringen av regnskapsloven § 3-4, som er vedtatt ved lov 10. juni 2005 nr. 4[6] (og ennå ikke satt i kraft), synes det ikke aktuelt å benytte unntaksadgangen i artikkel 77 nr. 2.»

Den omtalte endringen i regnskapsloven § 3-4 trådte i kraft 1. januar 2006.Ingen høringsinstanser har merknader til dette.

Departementet foreslår i tråd med høringsnotatet ikke å benytte unntaksadgangen i SCE-forordningen artikkel 77 nr. 1 og 2. Om avvikling som følge av at reglene om minstekapital i artikkel 3 nr. 2 ikke er overholdt, vises det til nærmere omtale av reglene om tvungen avvikling av SCE-foretak under punkt 9.

Til dokumentets forside