Ot.prp. nr. 60 (2005-2006)

Om lov om europeiske samvirkeforetak ved ­gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser

I høringsnotatet ble det redegjort slik for de økonomiske og administrative konsekvensene av lovforslaget:

«Med lovforslaget legges det til rette for at samvirkeforetak kan velge å organisere seg som SCE-foretak. Selv om gjeldende samvirkerett fortsatt vil gjelde i stor utstrekning, blir organiseringen noe mer regelbundet enn det som er tilfellet for norske samvirkeforetak som ikke er omfattet av noen samvirkelov. Den største forskjellen er imidlertid muligheten til å flytte forretningskontoret til en annen medlemsstat uten at den selskapsrettslige kontinuiteten brytes. Flyttemuligheten antas å medføre både administrative og økonomiske besparelser fremfor å gå veien om oppløsning og avvikling i Norge og nyetablering i en annen EØS-stat.

For Foretaksregisteret innebærer den nye selskapsformen at det må utvikles nye rutiner for registrering av SCE-foretak. Utover dette er det ikke grunn til å tro at arbeidsmengden vil øke merkbart.

Siden denne selskapsformen er et alternativ til nasjonale samvirkeforetak, er det heller ikke grunn til å anta at lovforslaget vil medføre vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for andre offentlige organer som berøres, for eksempel tingretten. De oppgavene som etter forslaget legges til tingretten, forventes å la seg løse innenfor gjeldende økonomiske rammer.»

Ingen høringsinstanser har merknader til dette.

Departementet viser til det som ble uttalt om dette i høringsnotatet. Dersom det blir vedtatt en ny lov om samvirkeforetak, vil også tilstanden for samvirkeforetak bli mer regelbundet enn i dag.

Til dokumentets forside