Ot.prp. nr. 68 (2000-2001)

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for forslagene i proposisjonen

Ved høringsbrev 18. desember 2000 sendte Justisdepartementet på høring forslag om enkelte endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven, forsikringsavtaleloven og dekningsloven. Høringsbrevet behandlet for det første kravet til åpningsbalanse ved stiftelse etter aksjeloven § 2-8 og allmennaksjeloven § 2-8 og ved omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap etter aksjeloven § 15-1 annet ledd annet punktum. Videre behandlet høringsbrevet et spørsmål om forståelsen av egenkapitalkravet ved kapitalnedsetting etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 12-2 annet ledd første punktum, jf. bestemmelsenes henvisning til § 8-1 annet ledd i de to lovene. Høringsbrevet tok også opp kravet til revisjon av mellombalanser ved fusjon og fisjon etter allmennaksjeloven § 13-8 nr. 3, jf. § 14-4 tredje ledd, og det ble foreslått retting av noen henvisninger i aksjeloven og allmennaksjeloven § 1-4 som er blitt innholdsløse ved senere lovendringer. Dessuten ble det foreslått en presisering i dekningsloven av hva som skal regnes som fristdagen når skifteretten overtar ansvaret for avviklingen etter aksjeloven § 16-14 og allmennaksjeloven § 16-14. Videre ble det foreslått en hjemmel i forsikringsavtaleloven for å kunne fastsette forskrifter om taksering ved skadeoppgjør i forsikring.

Høringsbrevet ble sendt til følgende adressater:

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Finansdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Ankenemnda for Statens naturskadefond

 • Brønnøysundregistrene

 • Kredittilsynet

 • Norges Bank

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Statistisk sentralbyrå

 • ØKOKRIM

 • Akademikerne

 • Akademikernes Fellesorganisasjon

 • Aksje- og obligasjonsfondenes Forening

 • Aksjesparerforeningen i Norge

 • Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Revisorforening

 • Det norske Veritas

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forsikringsklagekontoret

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening

 • Norges Fondsmeglerforbund

 • Norges Forsikringsforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kreditorforbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norske Finansanalytikeres Forening

 • Norske Finansmegleres Forening

 • Norske Forsikringsmegleres Forening

 • Norske Inkassobyråers Forening

 • Norske Regnskapsøkonomers forening

 • Norske Sivilingeniørers Forening

 • Norske Siviløkonomers Forening

 • Norsk Investorforum

 • Norsk Naturskadepool

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Oslo Børs

 • Revisorrådet

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Verdipapirsentralen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Høringsfristen ble satt til 5. februar 2001. Følgende instanser avga realitetsuttalelse:

 • Finansdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Kredittilsynet

 • Statistisk sentralbyrå

 • ØKOKRIM

 • Den norske Revisorforening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Forbrukerrådet

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening

 • Norsk Naturskadepool

 • Sparebankforeningen i Norge

Følgende instanser uttalte at de ikke hadde merknader, eller at de ikke ville avgi uttalelse om saken:

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Forbrukerombudet

 • Norges Bank

 • Regjeringsadvokaten

 • Den Norske Advokatforening

 • Forsikringsklagekontoret

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Aksjesparerforeningen i Norge

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Norges Fondsmeglerforbund

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening uttaler generelt at de støtter forslagene i høringsbrevet. Brønnøysundregistrene uttaler at de fullt ut støtter forslagene om endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Til dokumentets forside