Ot.prp. nr. 68 (2000-2001)

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

De forslagene som gjelder retting av inkurier, retting av lovhenvisninger o.l., har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser verken for det offentlige eller for private. Forslagene ellers i proposisjonen er av privatrettslig art, og skulle ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

Når det gjelder de foreslåtte endringene av aksjeloven og allmennaksjeloven, må det antas at disse vil ha positive økonomiske og administrative konsekvenser for private ved at de innebærer forenklinger av prosedyrene for stiftelse, fusjon, fisjon og for omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap. Den foreslåtte forskriftshjemmelen i forsikringsavtaleloven vil ikke i seg selv ha økonomiske eller administrative konsekvenser for private. De økonomiske og administrative konsekvensene av en eventuell forskrift må vurderes når det tas stilling til hvilket innhold en slik forskrift skal ha.

Til dokumentets forside