Ot.prp. nr. 68 (2000-2001)

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til de enkelte bestemmelser

9.1 Merknader til endringen av forvaltningsloven

Til § 18

Det foreslås å rette en inkurie i fjerde ledd i bestemmelsen.

Ved lov 15. desember 2000 nr. 98 ble det foretatt en rekke endringer i offentlighetsloven og enkelte andre lover, herunder i forvaltningsloven § 18 fjerde ledd. Det vises til Ot.prp. nr. 56 (1999-2000) s. 21-23 og Innst.O. nr. 21 (2000-2001) s. 4 for en nærmere begrunnelse for denne bestemmelsen.

§ 18 fjerde ledd lyder etter endringen:

«Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke saksframlegg med vedlegg som blir gitt til et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ.»

Mens forvaltningsloven § 18 første ledd slår fast hovedprinsippet om at partene har rett til innsyn i sakens dokumenter, gjør annet ledd unntak fra dette prinsippet. Fjerde ledd, som skulle samsvare med offentlighetsloven § 5 tredje ledd, er ment som et unntak fra unntakene i annet ledd. Saksframlegg som nevnt i bestemmelsen, skal ikke kunne unntas fra offentlighet fordi de anses som interne dokumenter etter annet ledd, men skal følge hovedregelen om offentlighet i første ledd. Henvisningen i bestemmelsens innledning skulle derfor bare være til annet ledd. Bestemmelsen vil da få et innhold som svarer til offentlighetsloven § 5 tredje ledd, og vil gi en part i saken rett til innsyn i saksframlegg med vedlegg til et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ på samme måte som offentlighetsloven gjør.

Justisdepartementet foreslår derfor at henvisningen rettes opp. Forslaget har ikke vært på høring da dette anses som åpenbart unødvendig.

9.2 Merknader til endringen av foreldelsesloven

Til § 21

Det foreslås å rette en henvisning i § 21 nr. 3 tredje punktum. Bestemmelsen viser nå til nr. 2 annet punktum. Etter lovendringen 26. juni 1998 nr. 46 skal den riktige henvisningen være til tredje punktum, siden det ved denne lovendringen ble føyet til et nytt annet punktum i nr. 2.

9.3 Merknader til endringen av dekningsloven

Til § 1-3

Det foreslås i et nytt annet punktum i annet ledd en regel om hva som skal anses som fristdagen i tilfeller hvor skifteretten har avsagt kjennelse om å overta ansvaret for avviklingen av et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap etter aksjeloven § 16-14 og allmennaksjeloven § 16-14, se nærmere avsnitt 6.

9.4 Merknader til endringen av forsikringsavtaleloven

Til § 8-2

Det foreslås et nytt tredje ledd i bestemmelsen, hvor Kongen gis hjemmel til å fastsette regler om saksbehandlingen og kostnadsfordelingen ved takseringen av skade i forbindelse med skadeoppgjør. Forslaget er nærmere omtalt i avsnitt 7.

9.5 Merknader til endringene av aksjeloven

Til § 1-4

Forslagene gjelder retting av henvisninger som er blitt innholdsløse ved senere lovendringer. Ved vedtakelsen av lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer ble flere av bestemmelsene i aksjeloven og allmennaksjeloven kapittel 7 opphevet. Dette var først og fremst en følge av at aksjelovens og allmennaksjelovens bestemmelser om revisjon ble erstattet av nye bestemmelser i revisorloven. § 1-4 i aksjeloven og allmennaksjeloven henviser imidlertid fortsatt til tidligere bestemmelser i kapittel 7. Endringsforslagene går ut på å ta ut disse henvisningene.

Til § 2-8

Det foreslås et nytt fjerde punktum i annet ledd, hvor Kongen gis hjemmel til å gi forskrift med nærmere regler om kravet til åpningsbalanse. Forslaget til nytt femte punktum vil også gi hjemmel i en slik forskrift til å gjøre unntak fra kravene i annet ledd første til tredje punktum. Bakgrunnen for forslaget er behandlet i avsnitt 3. Fristen for utarbeidelse av åpningsbalanse etter nåværende § 2-8 annet ledd tredje punktum har vist seg å skape en del praktiske vanskeligheter. I praksis aksepterer Foretaksregisteret derfor en metode hvor man i stedet for å utarbeide en ny åpningsbalanse, baserer seg på balansen pr. 31. desember i årsregnskapet med en erklæring fra revisor om at det ikke har vært underskudd i virksomheten siden den opprinnelige balansedagen.

Siktemålet med lovforslaget er å gi hjemmel til en forskrift som åpner for bruk av denne metoden, og som gir en nærmere regulering av metoden. Forskriftshjemmelen er imidlertid ikke begrenset til dette. Departementet vil ikke se bort fra at det også kan være behov for å gi presiserende regler om eller fastsette mindre unntak fra de øvrige kravene til åpningsbalansen som følger av § 2-8 annet ledd.

Til § 12-2

Det foreslås en endring av § 12-2 annet ledd første punktum. Endringen går ut på å sløyfe henvisningen til annet ledd i § 8-1. Forslaget er nærmere omtalt i avsnitt 4.

Til § 15-1

Aksjeloven § 15-1 gjelder omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap. Annet ledd annet punktum bestemmer at reglene om åpningsbalanse i allmennaksjeloven § 2-8 gjelder tilsvarende. Den foreslåtte forskriftshjemmelen i allmennaksjeloven § 2-8 annet ledd nytt fjerde punktum, jf. nytt femte punktum, får derfor betydning også ved omdanning. For nærmere omtale vises til merknaden til allmennaksjeloven § 2-8, som viser videre til merknaden til aksjeloven § 2-8, og avsnitt 3.

Den foreslåtte endringen av § 15-1 annet ledd annet punktum går ut på å utvide fristen for utarbeidelse av åpningsbalanse til åtte uker i omdanningstilfellene. Etter nåværende lov gjelder det en frist på fire uker, jf henvisningen til allmennaksjeloven § 2-8 annet ledd tredje punktum. Forslaget er begrunnet i avsnitt 3.

9.6 Merknader til endringene av allmennaksjeloven

Til § 1-4

Forslaget er det samme som de foreslåtte endringene av aksjeloven § 1-4. Det vises til merknaden til denne bestemmelsen.

Til § 2-8

Forslaget er identisk med den foreslåtte endringen av aksjeloven § 2-8. Det vises til merknaden til denne bestemmelsen og avsnitt 3.

Til § 12-2

Det foreslås en endring av § 12-2 annet ledd første punktum. Endringen går ut på å sløyfe henvisningen til annet ledd i § 8-1. Forslaget er nærmere omtalt i avsnitt 4.

Til § 13-8

Det foreslås en utvidelse av forskriftshjemmelen i nr. 3 tredje punktum. Se avsnitt 5 om bakgrunnen for forslaget.

9.7 Merknader til ikrafttredelsesbestemmelsen

Endringene i forvaltningsloven, foreldelsesloven og forsikringsavtaleloven er av en slik art at de kan få virkning fra og med sanksjoneringen av loven. Det foreslås derfor at de trer i kraft straks. Når det gjelder endringene i dekningsloven, aksjeloven og allmennaksjeloven, foreslås det ikrafttredelse fra det tidspunktet Kongen bestemmer.

Til dokumentets forside