Ot.prp. nr. 68 (2000-2001)

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen fremmer Justisdepartementet forslag om enkelte endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Videre foreslås det en mindre endring i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven), en mindre endring i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler, retting i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og retting av en henvisning i lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer.

Forslagene om endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven gjelder for det første reglene om utarbeidelse av åpningsbalanse i forbindelse med stiftelse og i forbindelse med omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap. Det foreslås i § 2-8 i de to lovene en hjemmel til å fastsette en forskrift som åpner for en metode hvor man i stedet for å utarbeide en åpningsbalanse, baserer seg på balansen pr. 31 desember i årsregnskapet med en erklæring fra revisor om at det ikke har vært underskudd i virksomheten siden den opprinnelige balansedagen. Denne metoden aksepteres av Foretaksregisteret allerede i dag. Dessuten foreslås det å utvide fristen for å utarbeide en åpningsbalanse ved omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap fra fire til åtte uker, jf. aksjeloven § 15-1.

I aksjeloven og allmennaksjeloven § 12-2 annet ledd første punktum foreslås det å endre henvisningen til § 8-1 første og annet ledd, slik at henvisningen til annet ledd sløyfes. Bestemmelsen gjelder egenkapitalkravet ved visse former for beslutninger om kapitalnedsetting. Henvisningen til annet ledd har skapt tolkningsproblemer i forhold til definisjonen av bundet egenkapital i § 8-1.

I allmennaksjeloven § 13-8 nr. 3 foreslås det å utvide forskriftshjemmelen i tredje punktum, slik at det i forskrift kan åpnes for begrenset revisjon av mellombalanser ved fusjon og fisjon etter allmennaksjeloven kapittel 13 og 14.

Det foreslås en forskriftshjemmel i et nytt tredje ledd i forsikringsavtaleloven § 8-2. Forslaget gir adgang til å fastsette en forskrift om saksbehandlingen og kostnadsfordelingen ved taksering i forbindelse med skadeoppgjør i forsikring. Forslaget har sammenheng med Stortingets vedtak 21. desember 1996, hvor Regjeringen ble bedt om å vurdere en uavhengig klagenemnd for vurdering av takstspørsmål ved skadeoppgjør.

I dekningsloven § 1-3 foreslås det en regel om hva som skal anses som fristdagen i tilfeller hvor skifteretten har avsagt kjennelse om å overta ansvaret for avviklingen av et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 16-14, jf. § 16-18.

Forslagene for øvrig er av teknisk art, og gjelder retting av paragrafhenvisninger mv.

Til dokumentets forside