Ot.prp. nr. 68 (2000-2001)

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Til innholdsfortegnelse

6 Fristdagen når skifteretten overtar ansvaret for avviklingen etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 16-14

6.1 Forslaget i høringsbrevet

I høringsbrevet ble det foreslått en endring i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) § 1-3, som presiserer fristdagen ved avvikling etter konkurslovens og dekningslovens regler av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 16-14, jf. § 16-18. Det heter i høringsbrevet:

«Etter aksjeloven § 16-14 og allmennaksjeloven § 16-14 kan skifteretten overta ansvaret for avviklingen av selskapet når særlige grunner taler for det, og selskapet ikke er meldt endelig oppløst til Foretaksregisteret senest ett år etter registreringen av melding om oppløsning, eller aksjeeiere som representerer minst en femdel av aksjekapitalen krever det.

Det følger av bestemmelsens tredje ledd at dersom skifteretten beslutter å overta ansvaret for avviklingen, skal avviklingen skje etter reglene i konkursloven og dekningsloven. Dette er i samsvar med det som gjelder ved avvikling etter såkalt tvangsoppløsning etter § 16-15, som bestemmer at skifteretten skal beslutte å oppløse selskapet dersom det foreligger en eller flere tvangsoppløsningsgrunner som nevnt i § 16-15 første ledd nr. 1 til 5. Se § 16-18.

Dekningsloven §§ 1-2 og 1-3 fastsetter hva som skal være fristdagen ved konkurs og i andre tilfeller. § 1-3 annet ledd har regler om fristdagen ved tvangsoppløsning etter aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 16-15, jf. §§ 16-18, men bestemmelsen har ingen regel om fristdagen ved avvikling etter § 16-14. Loven bør også ha en regel om dette, og departementet foreslår at fristdagen settes til dagen for skifterettens kjennelse om å overta ansvaret for avviklingen. Det foreslås at denne bestemmelsen tas inn som et nytt annet punktum i annet ledd i dekningsloven § 1-3.»

6.2 Høringsinstansenes syn

Den eneste høringsinstansen som har uttalt seg om forslaget, er Økokrim, som uttaler:

«Vi kan ikke se noen spesielle hensyn som skulle tilsi en annen definisjon av fristdagen etter dekningsloven enn den som er foreslått i høringsbrevet.»

6.3 Departementets vurdering

Departementet går inn for forslaget i høringsbrevet om å sette fristdagen til dagen for skifterettens kjennelse om å overta ansvaret for avviklingen, jf. den foreslåtte endringen av dekningsloven § 1-3.

Til dokumentets forside