Ot.prp. nr. 73 (1998-99)

Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finans- og tolldepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet ligger ved.