Ot.prp. nr. 73 (1998-99)

Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer at oljeselskapene vil innbetale fondsbidraget sammen med avgiftene på bensin og autodiesel, jf punkt 5. Innbetalingene av bidrag vil følge de etablerte betalingsrutinene og i likhet med bensin- og autodieselavgiften innbetales til toll- og avgiftsmyndigheten. Dette innebærer at det verken for oljebransjen eller toll- og avgiftsmyndigheten vil oppstå vesentlige administrative konsekvenser knyttet til innbetalingen av bidraget. Toll- og avgiftsmyndighetens kostnader knyttet til innkreving og kontroll av innbetaling av fondsbidrag anslås til 70 000 kroner.

Kriteriene for utbetaling av frakttilskudd vil som nevnt ovenfor bli endret ved at det innføres full dekning av kostnadene for frakt utenfor 0-sonen og at 0-sonen utvides til 30 km. Ressursbruken for Konkurransetilsynet anslås til ett årsverk totalt. Endringene i frakttilskuddsordningen antas også å innebære noe økte administrasjonskostnader for oljeselskapene.