Ot.prp. nr. 73 (1998-99)

Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Til innholdsfortegnelse

3 Høring

3.1 Om høringen

Forslaget om innføring av en selvfinansierende fraktutjevningsordning ble sendt på høring til berørte bransje- og interesseorganisasjoner, forbund, departementer og direktorater ved Finansdepartementets brev av 19. februar 1999. Høringsfristen utløp 12. april 1999. Høringsnotatet omhandlet:

  • en vurdering av ordningens virkning

  • forslag til lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

  • forslag til forskrift om innbetaling av bidrag til fraktutjevningsfondet for drivstoff

  • forslag til forskrift om utbetaling av frakttilskudd fra fraktutjevningsfondet for drivstoff

  • organisering av fondet

  • administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget.

Det er mottatt 26 høringsuttalelser.

3.2 Høringsinstansenes syn på de prinsipielle sider av forslaget

I den utstrekning høringsinstansene har kommentert enkelthetene i forslaget vil dette fremkomme under den nærmere omtalen av forslaget under punkt 5.

Kommunenes Sentralforbund, Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet uttaler at de er positive til en selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff. Også Norges Bondelag og Landbruksdepartementeter positive til forslaget, men da under forutsetning av at ordningen også blir gjort gjeldende for avgiftsfri diesel til bruk i landbruksnæringen.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Riksrevisjonen, Toll- og avgiftsdirektoratet og Samferdselsdepartementet har ikke merknader til hvorvidt det bør innføres en selvfinansierende fraktutjevningsordning, men har enkelte kommentarer til utformingen av regelverk. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har imidlertid tidligere i prosessen vært kritiske til innføringen av en selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff, bl.a. ut ifra de samme forhold som Konkurransetilsynet har påpekt i sin uttalelse (gjengitt nedenfor).

Transportbedriftenes Landsforening, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Automobil-Forbund, Motorførernes avholdsforbund, Bensinforhandlernes Bransjeforening og Norges Taxiforbund ønsker en frakttilskuddsordning over statsbudsjettet.

Norsk Petroleumsinstitutt, Næringslivets hovedorganisasjon, Opplysningsrådet for veitrafikken, Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon, Nærings- og handelsdepartementet, Konkurransetilsynet og Landsorganisasjonen i Norge er imot fraktutjevning. Transportbrukernes Fellesorganisasjon, Forbrukerrådet, Conoco JET Norge AS og Rema Bensin Norden AS er også prinsipalt imot fraktutjevning, men uttaler at de subsidiært støtter en ordning over statsbudsjettet.

Høringsinstansene som støtter forslaget om innføring av en selvfinansierende fraktutjevningsordning, vektlegger at dette vil bidra til at prisen på drivstoff blir mest mulig lik over hele landet, og at dette er av stor betydning for befolkning og næringsliv i distriktene.

De som går imot fraktutjevning, uavhengig av hvordan denne utformes, viser i hovedsak til at det er andre faktorer enn fraktkostnadene som er avgjørende for prisvariasjonene, eksempelvis konkurransesituasjonen. NHOviser også til at det prinsipielt sett vil være dårlig distriktspolitikk å skulle styrke et presset og konkurranseutsatt næringsliv i enkelte regioner gjennom å ramme et like presset og konkurranseutsatt næringsliv i andre regioner. Opplysningsrådet for veitrafikken fremhever at også mange av de øvrige bilkostnadene varierer etter hvor i landet en befinner seg, og at det ikke nødvendigvis er dyrere å holde bil i distriktene enn i sentrale strøk av landet. Konkurransetilsynet peker på at enhver ordning der formålet er å regulere priser på varer eller tjenester vil ha samfunnsøkonomiske kostnader og at disse må veies opp mot nytten av reguleringene. Når det gjelder den aktuelle reguleringen av bensinpriser vises det til at det ikke er sikkert at den har den ønskede effekten på bensinpriser. Conoco JET Norge AS fremhever bl.a. at den foreslåtte ordningen er konkurransevridende til fordel for de oljeselskapene som har etablert seg med egne depot i Norge. JET har ikke fått tilgang til disse depotene og viser til at etablering av nye depoter må anses som samfunnsmessig sløsing. JET mener videre at ordningen strider mot EØS-avtalen og at den foreslåtte ordningen skal meldes til ESA i henhold til statsstøtteregelverket. Forbrukerrådethar også pekt på at slike ordninger bør være åpne og underlagt politiske prioriteringer.

Flere av høringsinstansene som enten går imot forslaget eller alternativt ønsker en tilskuddsordning over statsbudsjettet, viser til at en selvfinansierende fraktutjevningsordning i realiteten er innføring av en ny avgift på bensin og diesel, siden finansieringsgebyret må antas å bli veltet over i prisene på drivstoff.