Ot.prp. nr. 73 (1998-99)

Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Til innholdsfortegnelse

7 Forholdet til internasjonale forpliktelser

Lovforslaget innebærer endring av innbetalingssiden av ordningen. Forskjellen er at tilskuddet i dag skjer etter en bevilgning fra Stortinget, mens det fra 1. juli vil utbetales fra et selvfinansierende fond. I tillegg er det foreslått enkelte endringer i vilkårene for utbetaling av frakttilskudd ved at 0-sonen foreslås utvidet fra 10 km til 30 km og at fraktkostnadene dekkes fullt ut.

Conoco JET Norge AS og Nærings- og handelsdepartementet har pekt på at den foreslåtte fraktutjevningsordningen må notifiseres til ESA.

Departementet viser til at den nåværende ordning er notifisert etter EØS-avtalens regler om statsstøtte. Det nye regelverket vil også bli søkt notifisert etter prosedyrene i EØS-avtalen.