Ot.prp. nr. 73 (1998-99)

Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen la i Ot prp nr 22 (1998-99) Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff datert 4. desember 1998, fram forslag om å erstatte den tidligere tilskuddsordningen over statsbudsjettet, med en selvfinansierende fraktutjevningsordning. Ved behandlingen av proposisjonen i Stortinget ble det besluttet å tilbakesende proposisjonen for ytterligere utredning i Finansdepartementet, jf Innst O nr 26 (1998-99).

Ved vedtak av 4. februar 1999 gjeninnførte Stortinget midlertidig den tidligere tilskuddsordningen over statsbudsjettet på bakgrunn av forslag i Dok 8:27 (1998-99), jf Innst. S. nr 81 (1998-99). Ordningen er gjort gjeldende fra 8. februar og fram til og med 30. juni 1999.

Et utdypet forslag til en selvfinansierende fraktutjevningsordning, herunder utkast til forskrifter om innbetaling av bidrag til fondet og utbetaling av frakttilskudd fra fondet, har vært på høring. Departementet fremmer i denne proposisjonen nytt forslag til lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning.